Let op. Deze wet is vervallen op 30 januari 2010. U leest nu de tekst die gold op 29 januari 2010.

Besluit vergoedingen luchtvaartnavigatiediensten

Uitgebreide informatie
Besluit van 10 december 2007, houdende regels voor vergoedingen van luchtvaartnavigatiediensten ter implementatie van Verordening (EG) nr.1794/2006 tot vaststelling van een gemeenschappelijk heffingenstelsel voor luchtvaartnavigatiediensten (Pb L341) (Besluit vergoedingen luchtvaartnavigatiediensten)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 5 november 2007, nr. HDJZ/LUV/2007-1444, Hoofddirectie Juridische Zaken;
Gelet op Verordening (EG) nr. 1794/2006 van de Commissie van de Europese Gemeenschappen tot vaststelling van een gemeenschappelijk heffingenstelsel voor luchtvaartnavigatiediensten (Pb L 341) en de artikelen 5.20, vierde en vijfde lid, en 5.21, vierde lid, van de Wet luchtvaart;
De Raad van State gehoord (advies van 22 november 2007, nr. W09.07.0409/IV);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 4 december 2007, nr. HDJZ/LUV/2007-1571, Hoofddirectie Juridische Zaken;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 1
In dit besluit wordt verstaan onder:
a. wet: Wet luchtvaart ;
b. verordening: Verordening (EG) nr. 1794/2006 van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 6 december 2006 tot vaststelling van een gemeenschappelijk heffingenstelsel voor luchtvaartnavigatiediensten (Pb L 341);
c. en-route heffingszone: luchtruimvolume waarvoor één kostengrondslag en één eenheidstarief zijn vastgesteld;
d. heffingszone voor plaatselijke luchtvaartnavigatiediensten: luchthaven of groep van luchthavens waarvoor één kostengrondslag en één eenheidstarief zijn vastgesteld;
e. eenheidstarief: eenheidstarief als bedoeld in artikel 13, eerste lid, van de verordening;
f. NSA Amsterdam: gebied zoals gedefinieerd in de
door LVNL uitgegeven luchtvaartgids, volume I, hoofdstuk ENR 6-2-5;
g. ACC Amsterdam: algemene luchtverkeersleidingsdienst belast met de uitoefening van luchtverkeersleiding, vluchtinformatieverstrekking en alarmering.
1.
In het vluchtinformatiegebied Amsterdam gelden de volgende heffingszones:
a. een en-route heffingszone voor luchtvaartnavigatiediensten die het hele vluchtinformatiegebied Amsterdam omvat,
b. een heffingszone voor plaatselijke luchtvaartnavigatiediensten bestaande uit de groep luchthavens: Luchthaven Schiphol, Rotterdam Airport, Groningen Airport Eelde en Maastricht Aachen Airport.
2.
Onverminderd het eerste lid is de verordening niet van toepassing op luchtvaartnavigatiediensten die worden verleend op luchthavens, bedoeld in artikel 1, onderdeel 5, van de verordening.
Artikel 3
Het eenheidstarief bestaat in de en-route heffingszone uit het eenheidstarief dat de Eurocontrol-organisatie jaarlijks voor Nederland vaststelt. LVNL draagt zorg voor de publicatie van het eenheidstarief in de Staatscourant.
Artikel 4
De en-route heffing, bedoeld in artikel 10 van de verordening, wordt binnen dertig dagen na de door de Eurocontrol-organisatie op de factuur vermelde datum in euro’s voldaan.
Artikel 5
Van de verplichting tot het betalen van de vergoeding zijn naast de vluchten, bedoeld in artikel 9, eerste lid, van de verordening, vrijgesteld de vluchten, bedoeld in artikel 9, tweede lid, onderdelen a, b, c, d en g, van de verordening.
Artikel 6
LVNL stelt jaarlijks het eenheidstarief voor de heffingszone voor plaatselijke luchtvaartnavigatiediensten vast en legt het ter goedkeuring voor aan Onze Minister van Verkeer en Waterstaat. LVNL draagt na verlening van de goedkeuring zorg voor publicatie van het eenheidstarief in de luchtvaartpublicaties.
Artikel 7
De heffing voor plaatselijke luchtvaartnavigatiediensten, bedoeld in artikel 11 van de verordening, wordt voldaan in euro’s.
Artikel 8
De vergoeding voor luchtvaartnavigatiediensten ten behoeve van burgerhelicoptervluchten in de NSA Amsterdam is het quotiënt van de geraamde exploitatiekosten van het ACC Amsterdam, voor zover het betreft het NSA Amsterdam, zoals deze zijn opgenomen in de door Onze Minister van Verkeer en Waterstaat goedgekeurde begroting van LVNL, en het voor dat jaar door LVNL geraamde aantal helikoptervluchten.
Artikel 9
Het Besluit vergoedingen luchtverkeersbeveiliging wordt ingetrokken.
Artikel 10
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2008.
Artikel 11
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit vergoedingen luchtvaartnavigatiediensten.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst
's-Gravenhage, 10 december 2007
De Minister van Verkeer en Waterstaat ,
Uitgegeven de twintigste december 2007
De Minister van Justitie ,
Inhoudsopgave
+ § 1. Algemeen
+ § 2. Vergoedingen luchtvaartnavigatiediensten in de en-route heffingszone
+ § 3. Vergoeding luchtvaartnavigatiediensten in heffingszones voor plaatselijke luchtvaartnavigatiediensten
+ § 4. Vergoedingen voor luchtverkeersdienstverlening aan helicoptervluchten in de NSA Amsterdam
+ § 5. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht