Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2007. U leest nu de tekst die gold op -.

Besluit verstrekking niet-vertrouwelijke gegevens pensioenfondsen

Uitgebreide informatie
Besluit van 22 juli 2000 tot vaststelling van een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 25, vijfde lid, van de Pensioen- en spaarfondsenwet (Besluit verstrekking niet-vertrouwelijke gegevens pensioenfondsen)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J.F. Hoogervorst, van 29 mei 2000, Directie Sociale Verzekeringen, Nr. SV/V&P/2000/33591;
Gelet op artikel 25, vijfde lid, van de Pensioen- en spaarfondsenwet;
De Raad van State gehoord (advies van 15 juni 2000, nr. W12.00.0216/IV);
Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J.F. Hoogervorst, van 14 juli 2000, Directie Sociale Verzekeringen, Nr. SV/V&P/2000/44160;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 1
Onze Minister en de Sociaal Economische Raad kunnen uit de door de Pensioen- & Verzekeringskamer op grond van artikel 25, eerste lid, van de Pensioen- en spaarfondsenwet verzamelde gegevens beschikken over gegevens uit statuten en reglementen van een of meer pensioenfondsen, alsmede over gegevens uit beslissingen die op grond van de statuten en reglementen worden genomen, die geen vertrouwelijk karakter hebben en die niet zijn persoonsgegevens als bedoeld in artikel 1 van de Wet persoonsregistraties.
Artikel 2
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.
Artikel 3
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit verstrekking niet-vertrouwelijke gegevens pensioenfondsen.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
Tavarnelle, 22 juli 2000
De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
Uitgegeven vierentwintigste augustus 2000
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht