Besluit van 12 december 1997, houdende vaststelling van regels voor het vervoer van ontplofbare stoffen en voorwerpen ten behoeve van de krijgsmacht (Besluit vervoer ontplofbare stoffen krijgsmacht)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Defensie van 18 september 1997, nr. CWW85/089/97002604, directie juridische zaken, afdeling wet- en regelgeving;
Gelet op artikel 8 van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen;
De Raad van State gehoord (advies van 6 november 1997, no. W07.97.0611);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Defensie van 27 november 1997 nr. CWW85/089/97003326, directie juridische zaken, afdeling wet- en regelgeving;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 1
In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:
a. wet: Wet vervoer gevaarlijke stoffen ;
b. ontplofbare stoffen en voorwerpen: ontplofbare stoffen en voorwerpen aangewezen bij of krachtens het Besluit vervoer gevaarlijke stoffen ;
c. tactische voertuigen: voertuigen ingericht voor het uitvoeren van de operationele taak;
d. logistieke voertuigen: voertuigen ingericht voor het vervoer van ontplofbare stoffen en voorwerpen;
e. Onze Minister: Onze Minister van Defensie.
1.
Het verrichten van handelingen als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de wet, met ontplofbare stoffen en voorwerpen is toegestaan, mits:
a. dit geschiedt in opdracht van een bevoegde Nederlandse militaire autoriteit dan wel van een bevoegde autoriteit van de krijgsmacht van een andere mogendheid, en
b. de bij of krachtens dit besluit of het Besluit vervoer gevaarlijke stoffen gestelde regels in acht zijn genomen.
2.
Het verrichten van handelingen als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de wet, met ontplofbare stoffen en voorwerpen is voorts toegestaan, voor zover het betreft:
a. handelingen door ambtenaren als bedoeld in de artikelen 34, tweede lid, en 44, eerste lid, aanhef en onder b, van de wet, voor zover verricht in de uitoefening van hun bij of krachtens de wet opgedragen taak;
b. handelingen door personen die deel uitmaken van of werkzaam zijn bij de krijgsmacht en die in de uitoefening van hun beroep of functie uit hoofde daarvan bevoegd zijn tot het dragen van wapens, met ontplofbare stoffen, behorende tot de uitrusting van die personen;
c. handelingen door ambtenaren werkzaam bij de onder Onze Minister ressorterende opruimingsdiensten van explosieven ten behoeve van het ruimen van ontploffingsgevaarlijke stoffen.
3.
De in het tweede lid bedoelde handelingen moeten met de vereiste behoedzaamheid geschieden op een wijze die in overeenstemming is met de gevaarzetting van de ontplofbare stoffen en voorwerpen.
Artikel 3
Indien bij het vervoer van ontplofbare stoffen en voorwerpen met een voertuig voor het kruisen van een binnenwater gebruik wordt gemaakt van een vaartuig, zijn ten aanzien van dit vervoer uitsluitend van toepassing de bij of krachtens dit besluit met betrekking tot het vervoer van ontplofbare stoffen en voorwerpen met een voertuig gegeven regels.
1.
Tactische voertuigen moeten zijn voorzien van deugdelijke inrichtingen voor het vastzetten of opbergen van de ontplofbare stoffen of voorwerpen.
2.
In tactische voertuigen moeten handbrandblusmiddelen of een vaste brandblusinrichting aanwezig zijn.
3.
Bij ministeriële regeling kunnen eisen worden gesteld ten aanzien van de constructie, inrichting en uitrusting van tactische voertuigen.
1.
Logistieke voertuigen moeten zijn voorzien van een van de bestuurderscabine afgescheiden laadruimte, die is gesloten dan wel is voorzien van een dekzeil vervaardigd van waterdicht en moeilijk brandbaar materiaal.
2.
Logistieke voertuigen moeten zijn uitgerust met een verbrandingsmotor met compressieontsteking.
3.
In logistieke voertuigen moeten aanwezig zijn:
a. ten minste één draagbaar brandblusapparaat met een capaciteit van tenminste 2 kg poeder en geschikt om een brand in de motor of in de bestuurderscabine te bestrijden;
b. ten minste één brandblusapparaat met een capaciteit van tenminste 6 kg poeder en geschikt om een brand van de banden, van de remmen of van de lading te bestrijden. Indien het een logistiek voertuig betreft met een toegestane maximum massa van niet meer dan 3500 kg dient de capaciteit van het brandblusapparaat tenminste 2 kg poeder te zijn;
c. een tas met gereedschappen voor het uitvoeren van eventuele reparaties onderweg;
d. tenminste één stophout(-blok), waarvan de afmetingen aan de massa van het voertuig en de doorsnede van de wielen zijn aangepast;
e. twee oranje lichten of knipperlichten, die onafhankelijk van de elektrische installatie van het voertuig in werking kunnen worden gesteld;
f. een uitrusting geschikt voor het verrichten van zodanige werkzaamheden van eerste hulp dat de bij de te vervoeren ontplofbare stoffen of voorwerpen behorende veiligheidsinstructies kunnen worden opgevolgd.
4.
Bij ministeriële regeling kunnen eisen worden gesteld ten aanzien van de constructie, inrichting en uitrusting van logistieke voertuigen.
1.
In tactische en logistieke voertuigen moet een geldig militair keuringsdocument aanwezig zijn.
2.
Een militair keuringsdocument wordt door Onze Minister afgegeven, indien het tactische voertuig of het logistieke voertuig bij een door Onze Minister verrichte keuring heeft voldaan aan de eisen die bij of krachtens dit besluit voor dat voertuig zijn gesteld.
1.
Een militair keuringsdocument is geldig voor de duur van een jaar.
2.
De geldigheidsduur van een militair keuringsdocument vangt aan met ingang van de dag van afgifte daarvan.
3.
Bij ministeriële regeling worden regels gesteld omtrent de inrichting van het militair keuringsdocument.
1.
Ontplofbare stoffen en voorwerpen moeten zijn verpakt in bij ministeriële regeling aan te wijzen typen verpakkingen.
2.
Het in het eerste lid gestelde geldt niet voor ontplofbare voorwerpen waarvan de constructie zodanig robuust en stevig is, dat verpakking uit een oogpunt van gevaarzetting niet nodig is danwel indien verpakking redelijkerwijs niet kan worden gevergd.
1.
De verpakkingen moeten op een zodanige wijze zijn vervaardigd en gesloten, dat onder normale vervoersomstandigheden elk verlies van de inhoud, ten gevolge van trillingen of van verandering van temperatuur, vochtigheid of druk, is uitgesloten.
2.
De verpakkingen, met inbegrip van de sluitingen, moeten zodanig zijn geconstrueerd, dat zij onder normale vervoersomstandigheden niet kunnen breken.
3.
De gedeelten van de verpakkingen, die in direct contact staan met de ontplofbare stoffen mogen niet door chemische of andere inwerking van deze stoffen worden aangetast.
4.
De voor opvulling van de verpakking dienende stoffen mogen geen schadelijke of gevaarlijke verbindingen kunnen vormen met de ontplofbare stoffen of voorwerpen.
5.
De verpakkingen moeten voorts voldoen aan bij ministeriële regeling te stellen eisen.
1.
Verpakkingen moeten zijn voorzien van een door Onze Minister afgegeven geldig militair beproevingsrapport.
2.
Een militair beproevingsrapport wordt afgegeven, indien de verpakking bij een door Onze Minister verrichte keuring heeft voldaan aan de bij of krachtens dit besluit gestelde eisen.
3.
Bij ministeriële regeling worden regels gesteld omtrent de inrichting van het militair beproevingsrapport.
1.
De verpakkingen moeten zijn voorzien van bij ministeriële regeling aan te wijzen aanduidingen en aanwijzingen.
2.
Bij ministeriële regeling kunnen eisen worden gesteld aan de aanduidingen en aanwijzingen en aan de plaats waarop de aanduidingen en aanwijzingen op de verpakkingen moeten worden aangebracht.
Artikel 12
Met ingang van het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit worden de militaire keuringsdocumenten en de militaire beproevingsrapporten die zijn afgegeven ingevolge artikel 6 onderscheidenlijk ingevolge artikel 10 van het Besluit vervoer ontplofbare stoffen krijgsmacht, aangemerkt als militaire keuringsdocumenten en militaire beproevingsrapporten die zijn afgegeven ingevolge artikel 6 onderscheidenlijk ingevolge artikel 10 van dit besluit.
Artikel 13
Artikel 11 geldt voor ontplofbare stoffen en voorwerpen, die voor de inwerkingtreding van dit besluit zijn verpakt, met ingang van 1 augustus 2001.
Artikel 14
Het Besluit vervoer ontplofbare stoffen krijgsmacht wordt ingetrokken.
Artikel 15
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.
Artikel 16
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit vervoer ontplofbare stoffen krijgsmacht.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
's-Gravenhage, 12 december 1997
De Minister van Defensie,
Uitgegeven de negenentwintigste december 1997
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
+ HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN
+ HOOFDSTUK 2. BIJZONDERE BEPALINGEN
+ HOOFDSTUK 3. OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht