Let op. Deze wet is vervallen op 17 september 2008. U leest nu de tekst die gold op 16 september 2008.

Besluit voorkoming verontreiniging door met schepen vervoerde schadelijke stoffen in verpakte vorm

Uitgebreide informatie
Besluit van 7 februari 1998, houdende regels ter voorkoming van verontreiniging door met schepen vervoerde schadelijke stoffen in verpakte vorm (Besluit voorkoming verontreiniging door met schepen vervoerde schadelijke stoffen in verpakte vorm)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 21 november 1997, nr. DGG/J-97008790, Directoraat-Generaal Goederenvervoer, Stafafdeling Wetgeving en Juridische Zaken, gedaan mede namens Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;
Gelet op de artikelen 1, onder e, 5, 10 en 39 van de Wet voorkoming verontreiniging door schepen;
De Raad van State gehoord (advies van 12 december 1997, nr. W09.97.0750);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 2 februari 1998, nr. DGG/J-98000097, Directoraat-Generaal Goederenvervoer, Stafafdeling Wetgeving en Juridische Zaken, uitgebracht mede namens Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 1. Omschrijvingen
In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:
a. Handboek Gevaarlijke Stoffen: het Handboek Gevaarlijke Stoffen, bedoeld in artikel 130e van het Schepenbesluit 1965;
b. schadelijke stof in verpakte vorm: elke stof die als schadelijk is aangemerkt en is verpakt op omhullende wijze, genoemd bij of krachtens het Handboek Gevaarlijke Stoffen.
1.
De bepalingen van dit besluit zijn van toepassing op schepen die over zee vervoeren:
a. schadelijke stoffen in verpakte vorm;
b. lege, niet gereinigde verpakkingen die eerder zijn gebruikt voor het vervoer van schadelijke stoffen in verpakte vorm, tenzij toereikende maatregelen zijn getroffen die verzekeren dat geen restanten zijn achtergebleven die schade kunnen toebrengen aan het mariene milieu.
2.
De bepalingen van dit besluit zijn niet van toepassing op schadelijke stoffen in verpakte vorm, bestemd voor eigen scheepsgebruik of behorend tot de eigen scheepsuitrusting.
Artikel 3. Verpakking
De verpakking, gebruikt voor het vervoer van een schadelijke stof in verpakte vorm, is in overeenstemming met het daarvoor bepaalde bij of krachtens het Handboek Gevaarlijke Stoffen en is, rekening houdend met de specifieke inhoud, toereikend om schade aan het mariene milieu tot een minimum te beperken.
1.
Verpakkingen van een schadelijke stof in verpakte vorm zijn duurzaam gemerkt met de juiste technische benaming van de stof waarbij handelsnamen niet als zodanig mogen worden gebruikt. De verpakkingen zijn bovendien op een duidelijk zichtbare plaats voorzien van een duurzaam aangehecht of opgedrukt merk of etiket waarmee wordt aangegeven dat de inhoud schadelijk is voor het mariene milieu.
2.
De aanduiding, bedoeld in het eerste lid, wordt aangevuld met het aan de stof toegekende identificatienummer van de Verenigde Naties voor zover van toepassing.
3.
Merken en etiketten zijn op een zodanige wijze aangebracht dat de aangegeven informatie nog herkenbaar is, nadat de verpakkingen ten minste drie maanden zijn ondergedompeld geweest in zeewater.
4.
Verpakkingen die kleine hoeveelheden van een schadelijke stof in verpakte vorm bevatten, zijn vrijgesteld van de bepalingen in dit artikel voorzover dat is bepaald bij of krachtens het Handboek Gevaarlijke Stoffen.
1.
In alle bescheiden die betrekking hebben op het vervoer van een schadelijke stof in verpakte vorm wordt gebruikt:
a. de juiste technische benaming van de stof, waarbij handelsnamen niet als zodanig mogen worden gebruikt;
b. het identificatienummer van de Verenigde Naties voorzover van toepassing;
c. de indeling in gevarenklassen, genoemd in artikel 130 van het Schepenbesluit 1965;
d. de hoeveelheden van die stoffen en, wanneer zij in transporttanks of vrachtcontainers worden vervoerd, de identificatiemerktekens daarvan.
2.
In alle bescheiden die betrekking hebben op het vervoer van een schadelijke stof in verpakte vorm wordt de schadelijke stof als zodanig aangemerkt door toevoeging van de woorden «marine pollutant».
3.
De ladingdocumenten, opgemaakt door degene die schadelijke stoffen aanbiedt voor vervoer per schip, gaan vergezeld van een ondertekend certificaat of een ondertekende verklaring waarin wordt vermeld dat de voor verscheping aangeboden goederen deugdelijk zijn verpakt, gemerkt en geëtiketteerd en zich in een deugdelijke staat voor vervoer bevinden teneinde het gevaar voor schade aan het mariene milieu tot een minimum te beperken.
4.
Elk schip dat een schadelijke stof in verpakte vorm vervoert, heeft een speciale lijst of manifest aan boord, waarin die stof en de plaats aan boord waar deze zich bevindt, worden omschreven. In plaats van zulk een speciale lijst of manifest mag een gedetailleerd stuwplan worden gebruikt waarin de plaats van stuwage van alle aan boord aanwezige schadelijke stoffen in verpakte vorm is aangegeven. Afschriften van de bescheiden worden door de exploitant of de agent van het schip aan de wal bewaard, totdat de stoffen zijn gelost. Ook worden afschriften van de bescheiden aan de bevoegde autoriteit afgegeven.
5.
Indien het schip beschikt over een speciale lijst of manifest, of een gedetailleerd stuwplan voor het vervoer van gevaarlijke stoffen als bedoeld in Bijlage XVII van het Schepenbesluit 1965 , mogen de bescheiden die zijn vereist overeenkomstig het bepaalde in dit artikel worden gecombineerd met die voor gevaarlijke stoffen. Indien deze bescheiden worden gecombineerd, wordt duidelijk onderscheid gemaakt tussen gevaarlijke stoffen en schadelijke stoffen in verpakte vorm.
Artikel 6. Stuwage
Een schadelijke stof in verpakte vorm wordt op deugdelijke wijze gestuwd en vastgezet teneinde het gevaar voor schade aan het mariene milieu tot een minimum te beperken, zonder dat daarbij de veiligheid van het schip en de opvarenden in het geding komt.
Artikel 7. Beperking van hoeveelheden
Met inachtneming van de door de Internationale Maritieme Organisatie aanvaarde aanbevelingen kan bij ministeriële regeling worden bepaald dat de hoeveelheid schadelijke stoffen in verpakte vorm aan boord van een schip wordt beperkt. Daarbij wordt rekening gehouden met de aard, de constructie en de uitrusting van het schip, alsmede met de verpakking en de aard van de schadelijke stof.
1.
Een schadelijke stof in verpakte vorm mag niet worden geloosd, tenzij dit noodzakelijk is om de veiligheid van het schip te verzekeren of mensenlevens op zee te redden.
2.
Indien een schadelijke stof in verpakte vorm vrijkomt door lekkage worden op grond van de eigenschappen van de stof passende maatregelen genomen om lozing van de stof te voorkomen. De uitvoering van deze maatregelen is zodanig dat de veiligheid van het schip en de opvarenden niet in het geding komt.
Artikel 9. Nadere regels
Ter uitvoering van internationale afspraken en besluiten van volkenrechtelijke organisaties over door met schepen vervoerde schadelijke stoffen in verpakte vorm kunnen bij ministeriële regeling nadere regels worden gesteld.
Artikel 10. Intrekking van het Besluit voorkoming verontreiniging door met schepen vervoerde schadelijke stoffen in verpakte vorm
Het Besluit voorkoming verontreiniging door met schepen vervoerde schadelijke stoffen in verpakte vorm (Stb. 1995, 40) wordt ingetrokken.
Artikel 11. Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.
Artikel 12. Citeertitel
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit voorkoming verontreiniging door met schepen vervoerde schadelijke stoffen in verpakte vorm.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
's-Gravenhage, 7 februari 1998
De Minister van Verkeer en Waterstaat,
De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,
Uitgegeven de derde maart 1998
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel 1. Omschrijvingen
Artikel 2. Toepassing
Artikel 3. Verpakking
Artikel 4. Merken en etiketteren
Artikel 5. Bescheiden
Artikel 6. Stuwage
Artikel 7. Beperking van hoeveelheden
Artikel 8. Uitzonderingen
Artikel 9. Nadere regels
Artikel 10. Intrekking van het Besluit voorkoming verontreiniging door met schepen vervoerde schadelijke stoffen in verpakte vorm
Artikel 11. Inwerkingtreding
Artikel 12. Citeertitel
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht