Let op. Deze wet is vervallen op 18 december 2014. U leest nu de tekst die gold op 17 december 2014.

Besluit voortplantingstechnieken bij dieren

Uitgebreide informatie
Besluit van 25 januari 1996, houdende regels met betrekking tot de toepassing van voortplantingstechnieken bij dieren
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 12 juni 1995, No. J. 958479, Directie Juridische Zaken;
Gelet op de artikelen 42 en 55, eerste lid, van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren alsmede artikel 1, tweede lid, van de Wet op de uitoefening van de diergeneeskunde 1990;
Gezien de adviezen van de Raad voor dierenaangelegenheden (d.d. 31 augustus 1994, kenmerk RDA/94306/HJ), de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (d.d. 23 augustus 1994, kenmerk 0781.94/Jsve), het Landbouwschap (d.d. 29 augustus 1994, kenmerk B042560.W01), de Nederlandse Organisatie van Pluimveehouders (d.d. 28 september 1994, kenmerk M/B 4.140 7.1.1), Natura Artis Magistra (d.d. 5 juli 1994), de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren (d.d. 24 augustus 1994, kenmerk 194.02556/U94.02269/RV), het Produktschap Pluimvee en Eieren en het Produktschap Vee en Vlees (d.d. 30 augustus 1994, kenmerk mha nr. 26615), het Produktschap voor Vis en Visprodukten (d.d. 22 augustus 1994, kenmerk 0975/95/JvS/AK), Rechten voor al wat leeft (d.d. 9 september 1994), Regelgeving Veeverbetering Nederland (d.d. 1 september 1994, kenmerk 94-R0021/WW/JvG), de Stichting voor Gezelschapsdieren (d.d. 19 augustus 1994, kenmerk 9408.40/RW), de Stichting Nationaal Onderzoek Dierentuinen (d.d. 29 augustus 1994), de Vereniging voor Fokkerijinstellingen van Varkens (d.d. 10 augustus 1994, kenmerk JvL/MK/472) en Zuid-Oost Genetics (d.d. 9 augustus 1994);
De Raad van State gehoord (advies van 24 juli 1995, No. W11.95.0298);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 18 januari 1995, No. J. 9517527, Directie Juridische Zaken;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 1
In dit besluit wordt verstaan onder:
a. wet: Gezondheids- en welzijnswet voor dieren ;
b. voortplantingstechniek: handeling of direct met elkaar samenhangende handelingen, bestemd om
- geslachtsprodukten te winnen,
- bevruchting tot stand te brengen met behulp van gewonnen geslachtsprodukten, of
- dracht tot stand te brengen op andere dan natuurlijke wijze;
c. geslachtsprodukten: sperma, eicellen en embryo's alsmede delen daarvan.
1.
Als dieren in de zin van artikel 42 van de wet worden aangewezen: zoogdieren.
2.
Als dieren in de zin van artikel 55, eerste lid, van de wet worden aangewezen zoogdieren, reptielen, vissen, amfibieƫn en vogels.
1.
Voortplantingstechnieken worden toegepast op zodanige wijze dat bij het dier niet onnodig pijn, letsel, stress of ander ongerief wordt veroorzaakt.
2.
Het is verboden om anders dan als beroep eicellen en embryo's te winnen en in te brengen.
Artikel 4
Het operatief verwijderen van een deel van de testes bij meervallen onder narcose is gedurende vijf jaar na in werking treden van dit besluit toegestaan.
1.
Het is verboden sperma te winnen door middel van elektrische prikkeling.
2.
Het eerste lid geldt niet voor spermawinning ten behoeve van een door de European Association of Zoos and Aquaria gecoƶrdineerd Europees fokprogramma voor zover het dier onder algehele narcose is gebracht en de elektrische prikkeling geschiedt door of onder toezicht van een dierenarts.
Artikel 6
Het operatief winnen van eicellen bij zoogdieren door middel van een transvaginale follikelpunctie is toegestaan.
Artikel 7
Dit besluit is niet van toepassing op dierproeven in de zin van de Wet op de dierproeven .
Artikel 8
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
1.
Dit besluit treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip. Laatstbedoeld besluit wordt niet genomen voordat vier weken zijn verstreken nadat het onderhavige besluit is voorgelegd aan beide Kamers der Staten-Generaal, en evenmin indien binnen die termijn door of namens een der Kamers of door ten minste een vijfde van het grondwettelijk aantal leden van een der Kamers de wens te kennen wordt gegeven dat de inwerkingtreding van dit besluit bij wet wordt geregeld.
2.
Onverminderd het eerste lid, kan het tijdstip van inwerkingtreding voor de verschillende artikelen of onderdelen van artikelen verschillend worden vastgesteld.
Artikel 10
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit voortplantingstechnieken bij dieren.
Lasten en bevelen dat dit besluit met daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
's-Gravenhage, 25 januari 1996
De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
Uitgegeven de negenentwintigste februari 1996
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Artikel 10
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht