Besluit van 22 augustus 2002, houdende aanpassing van de verdeling van de middelen uit het gemeentefonds van de integratie-uitkering afschaffing precariobelasting op omroepkabels en andere telecommunicatiekabels (Besluit voortzetting integratie-uitkering precariobelasting op telecommunicatiekabels)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 13 maart 2002, FO2002/U60515, gedaan mede namens de Staatssecretaris van Financiën;
Gelet op artikel 13 van de Financiële verhoudingswet;
De Raad van State gehoord (advies van 18 april 2002, nr. W04.02.0123/I);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 12 augustus 2002, nr. FO2002/84023, mede namens de Staatssecretaris van Financiën;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 1
Gemeenten genoemd in de bijlage bij dit besluit ontvangen in de periode 2002 tot en met 2007 een uitkering uit het gemeentefonds.
Artikel 2
De uitkering is gebaseerd op de uitkering, die in het uitkeringsjaar 2001 aan de gemeenten is verstrekt uit hoofde van het Besluit integratie-uitkering afschaffing precariobelasting op omroepkabels en andere telecommunicatiekabels . De uitkeringsbedragen voor de jaren 2002 tot en met 2007 zijn vermeld in de bijlage bij dit besluit.
Artikel 3
In aanvulling op de uitkering genoemd in artikel 2 wordt de algemene uitkering van de gemeenten Amsterdam en Den Haag in ieder van de uitkeringsjaren 2005 tot en met 2007 verhoogd door een toevoeging aan het vaste bedrag van deze gemeenten, die overeenkomt met € 10 473 005,27 respectievelijk € 431 301,10 gedeeld door de uitkeringsfactor, bedoeld in het Besluit Financiële Verhouding 2001, artikel 1 onder c, die voor dat uitkeringsjaar geldt.
Artikel 4
De uitkering genoemd in artikel 2 wordt herberekend naar rato van de mutatie in het aantal inwoners, indien in de periode 2002 tot en met 2007 bij in de bijlage van dit besluit genoemde gemeenten een wijziging plaatsvindt van de gemeentelijke indeling, als bedoeld in artikel 1 onderdeel b van de Wet algemene regels herindeling.
Artikel 5
Het Besluit integratie-uitkering afschaffing precariobelasting op omroepkabels en andere telecommunicatiekabels wordt ingetrokken met ingang van 1 januari 2002.
Artikel 6
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2002.
Artikel 7
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit voortzetting integratie-uitkering afschaffing precariobelasting op telecommunicatiekabels.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
's-Gravenhage, 22 augustus 2002
De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
De Staatssecretaris van Financiën,
Uitgegeven de vierentwintigste oktober 2002
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht