Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2006. U leest nu de tekst die gold op -.

Besluit voortzetting verstrekkingen ziekenfondsverzekering

Uitgebreide informatie
Besluit van 5 november 1969, houdende vaststelling van een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 8, derde lid, van de Ziekenfondswet
Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid van 12 september 1969, Directoraat-Generaal van de Volksgezondheid, Directie Gezondheidszorg, Hoofdafdeling Verzekeringen, no. 155961;
Gehoord de Ziekenfondsraad;
Gelet op artikel 8, zesde lid, 24 en 30, Ziekenfondswet
De Raad van State gehoord (advies van 24 september 1969, no. 52);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid en de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Volksgezondheid van 24 oktober 1969, Directoraat-Generaal van de Volksgezondheid, Directie Gezondheidszorg, Hoofdafdeling Verzekeringen, no. 157473;
Hebben goedgevonden en verstaan:
1.
Indien een verzekering krachtens de Ziekenfondswet is beëindigd anders dan wegens royement worden de volgende verstrekkingen, zo zij op grond van die verzekering waren aangevangen maar nog niet voltooid, alsnog voortgezet:
a. medisch-specialistische zorg, bedoeld in artikel 8, eerste lid, onder a en c, van de Ziekenfondswet, ten hoogste voor de duur van de aan de verzekerde hiervoor afgegeven verwijs- of herhalingskaarten
b. kaakorthopedische hulp tot het einde van de kalendermaand volgende op die waarin de verzekering is geëindigd;
c. kraamzorg tot en met de tiende dag na de bevalling.
2.
Indien een verzekering krachtens de Ziekenfondswet is beëindigd, vindt alsnog de levering plaats van een nieuwe of overgezette tandheelkundige prothese, zijnde een plaat-, overkappings-, opbouw- of frameprothese, alsmede van kronen of bruggen, indien hiervoor nog ten tijde van de verzekering toestemming was verleend en de levering plaatsvindt binnen twee maanden na het einde van de verzekering, tenzij het ziekenfonds een langere termijn vaststelt, welke niet langer mag zijn dan één jaar. Onder levering is mede begrepen het aanbrengen of de plaatsing van de prothetische voorzieningen.
Artikel 2
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit voortzetting verstrekkingen ziekenfondsverzekering.
Artikel 3
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het is geplaatst.
Onze Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State.
Soestdijk, 5 november 1969
De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid,
DeStaatssecretaris van Sociale Zaken en Volksgezondheid,
Uitgegeven de tweede december 1969.
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht