Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2007. U leest nu de tekst die gold op -.

Besluit voortzetting vrijwillige voorzieningen 1994

Uitgebreide informatie
Besluit van 25 april 1994, houdende uitvoering van artikel 202 van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Financiën van 2 december 1993, no. BGW93-2099, Generale Thesaurie, Directie Binnenlands Geldwezen, Afdeling Verzekeringswezen;
Gelet op de artikelen 187, eerste lid, en 202 van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993;
Gezien de adviezen van de Verzekeringskamer en van het Verbond van Verzekeraars;
De Raad van State gehoord (advies van 24 december 1993, no. W06.93.0803);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Financiën van 15 april 1994, no. BGW93/2299;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 1
Voorzieningen die getroffen zijn voor 4 december 1985 en die in strijd zijn met artikel 13, vierde lid, aanhef en onderdeel a , onder 3°, onderdelen b en c , onderdeel d , onder 2°, en onderdeel e , onder 2°, van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993 kunnen worden voortgezet, voor zover:
a. zij hebben geleid tot overeenkomsten van pensioenverzekering, gesloten voor 19 december 1987;
b. zij met ingang van 19 december 1987 hebben geleid onderscheidenlijk leiden tot een verhoging of uitbreiding van een pensioenverzekering als bedoeld in onderdeel a , mits het fonds, de onderneming of de pensioeninstelling daartoe krachtens de voorwaarden van die verzekering of van de voorziening, zoals deze luidden op 19 december 1987, gehouden was onderscheidenlijk is;
c. zij in de periode vanaf 19 december 1987 tot en met 18 juni 1988 hebben geleid tot nieuwe overeenkomsten van pensioenverzekering, verhoging of uitbreiding van die verzekeringen daaronder begrepen, tot het sluiten waarvan het fonds, de onderneming of de pensioeninstelling gehouden was.
Artikel 2
Handelingen die ingevolge dit besluit zijn toegestaan, worden niet beschouwd als de uitoefening van het verzekeringsbedrijf in de zin van artikel 1, eerste lid, onderdeel e , van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993 .
Artikel 3
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 juli 1994.
Artikel 4
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit voortzetting vrijwillige voorzieningen 1994.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
's-Gravenhage, 25 april 1994
De Minister van Financiën,
Uitgegeven de tiende mei 1994
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht