Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2006. U leest nu de tekst die gold op -.

Besluit vrijwillige verzekering AOW en ANW 2001

Uitgebreide informatie
Besluit van 8 mei 2001, houdende nadere regels inzake de vrijwillige verzekering op grond van de Algemene Ouderdomswet en de Algemene nabestaandenwet (Besluit vrijwillige verzekering AOW en ANW 2001)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J.F. Hoogervorst, van 29 januari 2001, Directie Sociale Verzekeringen, Nr. SV/GSV/01/4340;
Gelet op de artikelen 35, vijfde lid, en 38, tweede lid, van de Algemene Ouderdomswet, 63a, vijfde lid, van de Algemene nabestaandenwet, en 25, 26, tweede lid, en 27, derde lid, van de Wet financiering volksverzekeringen;
De Raad van State gehoord (advies van 16 februari 2001, nr. W12.01.0059/IV);
Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J.F. Hoogervorst, van 1 mei 2001, Directie Sociale Verzekeringen, Nr. SV/GSV/01/11.779;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 1. Begripsomschrijving
In dit besluit wordt verstaan onder:
a. de AOW: de Algemene Ouderdomswet ;
b. de ANW: de Algemene nabestaandenwet ;
c. de WFV: de Wet financiering volksverzekeringen ;
d. de SVB: de Sociale verzekeringsbank, genoemd in hoofdstuk 6 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;
e. de AOW-premie: de premie voor de vrijwillige algemene ouderdomsverzekering;
f. de ANW-premie: de premie voor de vrijwillige algemene nabestaandenverzekering;
g. de premie: de AOW-premie dan wel de ANW-premie.
1.
De SVB deelt de gewezen verzekerde, bedoeld in artikel 35 van de AOW, zo spoedig mogelijk nadat hij een aanvraag tot gebruikmaking van de vrijwillige verzekering heeft ingediend, mee:
a. de hoogte van de verschuldigde AOW-premie;
b. de termijn waarbinnen de AOW-premie betaald dient te worden; en
c. de wijze waarop de betaling van de AOW-premie aan de SVB dient plaats te vinden.
2.
De gewezen verzekerde, die is toegelaten tot de vrijwillige verzekering, betaalt de AOW-premie, per kalenderjaar, vooruit.
3.
Indien de vrijwillige verzekering, bedoeld in artikel 35, eerste lid, van de AOW, is geëindigd op grond van artikel 37, eerste lid, onderdelen a, e of f, van de AOW, dan vindt restitutie van eenmaal betaalde AOW-premie niet plaats.
1.
Ten aanzien van de verzekerde, bedoeld in artikel 38 van de AOW, is artikel 2, eerste en derde lid, van overeenkomstige toepassing.
2.
Indien binnen drie maanden na de door de SVB gestelde termijn de verschuldigde AOW-premie niet geheel is betaald, wordt over het zodanig gedeelte van de periode, waarop de premiebetaling betrekking heeft, geacht AOW-premie te zijn betaald als de betaalde AOW-premie zich verhoudt tot de totaal verschuldigde AOW-premie. Daarbij wordt geacht AOW-premie te zijn betaald over de periode, welke het verst verwijderd ligt van het tijdstip van de aanvang van de verplichte verzekering.
1.
Ten aanzien van de gewezen verzekerde, bedoeld in artikel 63a van de ANW, is artikel 2 van overeenkomstige toepassing.
2.
Indien de gewezen verzekerde, bedoeld in artikel 63a van de ANW, een aanvraag tot gebruikmaking van de vrijwillige verzekering heeft ingediend en overlijdt, voordat hij de verschuldigde ANW-premie heeft kunnen betalen, is een ander bevoegd alsnog de verschuldigde ANW-premie over de periode van vrijwillige verzekering te betalen.
1.
De premie wordt, voor elk in de periode van vrijwillige verzekering gelegen vol kalenderjaar, vastgesteld volgens de formule:
P x H – K
Waarbij:
a. P voorstelt:
1°. indien er uitsluitend sprake is van vrijwillige verzekering op grond van de AOW , het percentage dat op grond van artikel 10a van de WFV voor dat kalenderjaar wordt vastgesteld;
2°. indien er uitsluitend sprake is van vrijwillige verzekering op grond van de ANW , het percentage dat op grond van artikel 11 van de WFV voor dat kalenderjaar wordt vastgesteld;
3°. indien er sprake is van zowel vrijwillige verzekering op grond van de AOW als vrijwillige verzekering op grond van de ANW , het totaal van de percentages die op grond van artikel 10a en artikel 11 van de WFV voor dat kalenderjaar worden vastgesteld;
b. H voorstelt: het hoogste bedrag dat als premie-inkomen in de zin van artikel 8 van de WFV in aanmerking genomen wordt, te weten het als tweede vermelde bedrag in kolom II van de tarieftabel in artikel 2.10 van de Wet inkomstenbelasting 2001;
c. K voorstelt:
1°. indien er uitsluitend sprake is van vrijwillige verzekering op grond van de AOW :
de algemene heffingskorting, bedoeld in artikel 8.10 van de Wet inkomstenbelasting 2001, vermenigvuldigd met een breuk, met in de teller het percentage dat op grond van artikel 10a van de WFV voor dat kalenderjaar wordt vastgesteld en in de noemer de som van de percentages, bedoeld in de artikelen 10a en 11 van de WFV, en het percentage behorende bij de eerste belastingschijf, bedoeld in artikel 2.10 van de Wet inkomstenbelasting 2001, zoals die percentages voor dat kalenderjaar worden vastgesteld;
2°. indien er uitsluitend sprake is van vrijwillige verzekering op grond van de ANW :
de algemene heffingskorting, bedoeld in artikel 8.10 van de Wet inkomstenbelasting 2001, vermenigvuldigd met een breuk, met in de teller het percentage dat op grond van artikel 11 van de WFV voor dat kalenderjaar wordt vastgesteld en in de noemer de som van de percentages, bedoeld in de artikelen 10a en 11 van de WFV, en het percentage behorende bij de eerste belastingschijf, bedoeld in artikel 2.10 van de Wet inkomstenbelasting 2001, zoals die percentages voor dat kalenderjaar worden vastgesteld;
3°. indien er sprake is van zowel vrijwillige verzekering op grond van de AOW als vrijwillige verzekering op grond van de ANW :
de algemene heffingskorting, bedoeld in artikel 8.10 van de Wet inkomstenbelasting 2001, vermenigvuldigd met een breuk, met in de teller de som van de percentages die op grond van de artikelen 10a en 11 van de WFV voor dat kalenderjaar worden vastgesteld en in de noemer de som van de percentages, bedoeld in de artikelen 10aen 11 van de WFV, en het percentage behorende bij de eerste belastingschijf, bedoeld in artikel 2.10 van de Wet inkomstenbelasting 2001, zoals die percentages voor dat kalenderjaar worden vastgesteld.
2.
In afwijking van het eerste lid wordt indien ten aanzien van de SVB aannemelijk wordt gemaakt dat zulks tot een lagere uitkomst leidt, H voorgesteld door het feitelijke premie-inkomen voor de premieheffing in de zin van artikel 8 van de WFV.
3.
De met toepassing van het tweede lid vastgestelde premie bedraagt ten minste 10% van de premie vastgesteld op grond van het eerste lid.
1.
Bij de toepassing van artikel 5 wordt de waarde van inkomen in natura door de SVB geschat, waarbij wordt uitgegaan van de waarde van dat inkomen in het land, waar het wordt of werd ontvangen.
2.
2. Bij de toepassing van artikel 5 wordt niet in euro ontvangen inkomen omgerekend in euro met behulp van de door de Europese Centrale Bank geadviseerde wisselkoersen.
Artikel 7. Voorlopige premievaststelling
De SVB kan de verschuldigde premie over een bepaald kalenderjaar voorlopig vaststellen:
a. indien zij bij de vaststelling van die premie rekening dient te houden met de in dat kalenderjaar verschuldigde premie op grond van de verplichte verzekering; of
b. indien nog onduidelijk is of artikel 5, tweede lid, van toepassing is.
Zodra dat naar het oordeel van de SVB mogelijk is, wordt de over bedoeld kalenderjaar verschuldigde premie definitief vastgesteld. Eventueel te veel betaalde premie wordt terugbetaald. Eventueel nog verschuldigde aanvullende premie dient binnen een door de SVB vast te stellen termijn te worden betaald.
Artikel 8. Evenredige vermindering
Voorzover de premiebetaling slechts betrekking heeft op een gedeelte van een kalenderjaar ondergaat de premie een naar tijdsruimte evenredige vermindering.
1.
Indien de vrijwillige verzekering is geëindigd, wordt voorzover dit nog niet heeft plaatsgevonden, de over ieder kalenderjaar verschuldigde premie definitief vastgesteld.
2.
Indien het eerste lid toepassing heeft gevonden, wordt de betaalde premie geacht betrekking te hebben op de achtereenvolgende gehele kalenderjaren of, zo de belanghebbende gedurende slechts een gedeelte van een of meer kalenderjaren niet verplicht verzekerd was, op alle betreffende gedeelten van de gehele kalenderjaren, die het dichtst liggen bij het tijdstip waarop de verplichte verzekering is geëindigd.
3.
Indien na toepassing van het eerste lid de over een kalenderjaar verschuldigde premie niet geheel blijkt te zijn voldaan, wordt over een zodanig gedeelte van dit kalenderjaar geacht premie te zijn betaald, als de nog toe te rekenen premie zich verhoudt tot de totaal over dit kalenderjaar verschuldigde premie.
Artikel 10. Subdelegatie aan de minister
Bij ministeriële regeling kunnen nadere regels worden gesteld ter uitvoering van dit besluit.
Artikel 11. Intrekking
Het Besluit vrijwillige verzekering AOW en Anw wordt ingetrokken.
Artikel 12. Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst, en werkt terug tot en met 1 januari 2001.
Artikel 13. Citeertitel
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit vrijwillige verzekering AOW en ANW 2001.
Lasten en bevelen dat dit besluit met daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
's-Gravenhage, 8 mei 2001
De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
Uitgegeven zeventiende mei 2001
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk I. Algemene bepalingen
+ Hoofdstuk II. Premiebetaling vrijwillige verzekering
+ Hoofdstuk III. Tarief, vaststelling en inning van de premie vrijwillige verzekering AOW en ANW
+ Hoofdstuk IV. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht
Jurisprudentie
Voorbeelden van het gebruik van deze artikel(en) in rechterlijke uitspraken