Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2005. U leest nu de tekst die gold op -.

Besluit weigering rijksvergoeding WIK

Uitgebreide informatie
Besluit van 13 december 2000, houdende regels betreffende het weigeren van vergoeding van kosten van WIK-uitkeringen aan gemeenten (Besluit weigering rijksvergoeding WIK)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 26 oktober 2000, Directie Bijstandszaken, Nr. BZ/B&U/2000/70430;
Gelet op artikel 38, vierde lid, van de Wet inkomensvoorziening kunstenaars;
De Raad van State gehoord (advies van 17 november 2000, Nr. W12.00.0504/IV);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 6 december 2000, Directie Bijstandszaken, Nr. BZ/ACT/00/82134A;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 1
In dit besluit wordt verstaan onder:
a. WIK: Wet inkomensvoorziening kunstenaars ;
b. vergoeding: de vergoeding, bedoeld in artikel 36, eerste lid, onder a, van de WIK;
c. ten laste van de gemeente gebleven kosten: de volgens de kostenopgave, bedoeld in artikel 36, tweede lid, van de WIK, in enig kalenderjaar ten laste van de gemeente gebleven kosten van uitkeringen op grond van de WIK .
Artikel 2
Vergoeding voor ten laste van de gemeente gebleven kosten wordt geweigerd, teruggevorderd of verrekend, voorzover het een uitkering betreft die is verleend in strijd met de bij of krachtens de WIK gestelde regels of die niet of niet volledig overeenkomstig de bij of krachtens de WIK gestelde regels is of wordt teruggevorderd.
1.
Voorzover als gevolg van het niet hebben voldaan aan de bij of krachtens de artikelen 6 en 30 van de WIK gestelde regels, niet kan worden vastgesteld of de ten laste gebleven kosten, uitkering betreft die is verleend in strijd met de bij of krachtens de WIK gestelde regels, of die niet overeenkomstig de bij of krachtens de WIK gestelde regels is of wordt teruggevorderd, wordt het bedrag van de te weigeren, terug te vorderen of te verreken vergoeding, vastgesteld op een percentage van de ten laste van de gemeente gebleven kosten.
2.
Het percentage, bedoeld in het eerste lid, is:
a. bij een onvolledig of niet tijdig onderzoek: 0, 0,5 of 1;
b. bij een of meer tekortkomingen in de administratie: 0,5 of 1.
3.
Indien een tekortkoming als bedoeld in het tweede lid, onder a, wordt vastgesteld in:
a. minder dan 15% van het betreffende bestand aan onderzoeken, dan wordt het in dat onderdeel als eerste genoemde percentage toegepast;
b. ten minste 15%, doch niet meer dan 50% van het betreffende bestand aan onderzoeken, dan wordt het in dat onderdeel als tweede genoemde percentage toegepast;
c. meer dan 50% van het betreffende bestand aan onderzoeken, dan wordt het in dat onderdeel als derde genoemde percentage toegepast.
4.
Indien een tekortkoming als bedoeld in het tweede lid, onder b, wordt vastgesteld in:
a. een gedeelte van de administratie, dan wordt het in dat onderdeel als eerste genoemde percentage toegepast;
b. de gehele administratie, dan wordt het in dat onderdeel als tweede genoemde percentage toegepast.
5.
Indien een tekortkoming als bedoeld in het tweede lid, betrekking heeft op een deel van het vergoedingsjaar, wordt het bedrag, bedoeld in het tweede lid, naar evenredigheid vastgesteld.
Artikel 4
De artikelen 2 en 3 zijn niet van toepassing voorzover naar het oordeel van Onze Minister:
a. de tekortkomingen van bijzondere aard of geringe betekenis zijn;
b. de gemeente zich voldoende heeft ingespannen om de tekortkomingen op te heffen.
Artikel 5
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2001.
Artikel 6
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit weigering rijksvergoeding WIK .
Lasten en bevelen dat dit besluit met daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
's-Gravenhage, 13 december 2000
De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
Uitgegeven de achtentwintigste december 2000
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht