Let op. Deze wet is vervallen op 1 oktober 2006. U leest nu de tekst die gold op 30 september 2006.

Besluit werkingssfeer WTG 1992

Uitgebreide informatie
Besluit van 19 december 1991, houdende aanwijzing van organen voor gezondheidszorg en daarmee gelijk te stellen voorzieningen en instellingen waarop de Wet tarieven gezondheidszorg (Stb. 1980, 646) van toepassing is
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op voordracht van de Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, gedaan in overeenstemming met de Staatssecretarissen van Economische Zaken en van Justitie en Onze Minister van Defensie van 16 september 1991;
Gelet op artikel 1, tweede, derde en vierde lid, van de Wet tarieven gezondheidszorg ( Stb. 1980, 646);
De Raad van State gehoord (advies van 29 november 1991, W13.91.0491);
Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, uitgebracht in overeenstemming met de Staatssecretaris van Economische Zaken en Onze Minister van Defensie van 12 december 1991, nr VMP/O 91.693;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 1
Als organen voor gezondheidszorg worden aangewezen:
A. de navolgende instellingen voor gezondheidszorg
1. ziekenhuizen,
2. academische ziekenhuizen,
3. sanatoria,
4. epilepsie-inrichtingen,
5. kraaminrichtingen,
6. dialysecentra,
7. audiologische centra,
8. beademingscentra,
9. radiotherapeutische centra,
11. [vervallen,]
12. [vervallen,]
12a. [vervallen,]
13. [vervallen,]
14. [vervallen,]
15. [vervallen,]
16. [vervallen,]
16a. instellingen voor zover die prenatale zorg leveren als bedoeld in artikel 16 van het Besluit zorgaanspraken AWBZ
16b. instellingen voor dieetadvisering,
17. entadministraties als bedoeld in de artikelen 17 en 18 van het Besluit zorgaanspraken AWBZ,
18. kraamcentra,
19. trombosediensten,
20. [vervallen,]
21. vervoerders voor zover zij ambulancevervoer verrichten waarop de Wet ambulancevervoer , van toepassing is,
22. gezondheidscentra,
23. [vervallen,]
24. instellingen voor jeugdtandverzorging,
25. instellingen voor bijzondere tandheelkunde,
26. abortusklinieken,
27. huisartsenlaboratoria,
28. [vervallen,]
28a. instellingen voor revalidatie,
29. centra voor erfelijkheidsonderzoek,
29a. instellingen, niet zijnde ziekenhuizen, voor medisch-specialistische zorg,
29b. [vervallen,]
29c. huisartsendienstenstructuren,
30. instellingen niet behorende tot de onder 1 tot en met 29c bedoelde categorieën, voor zover de werkzaamheden daarvan zijn gericht op donatie of transplantatie van weefsel of organen,
31. instellingen, niet behorende tot de onder 1 tot en met 30 bedoelde categorieën van instellingen, voor zover de werkzaamheden daarvan er op zijn gericht ten behoeve van laatstbedoelde instellingen een deel van de door hen te leveren prestaties te verrichten,
32. instellingen, niet behorende tot de onder 1 tot en met 31 bedoelde categorieën en niet behorend tot de instellingen, bedoeld in de artikelen 2 en 3, in het kader waarvan prestaties worden geleverd door beroepsbeoefenaren als bedoeld onder B of personen als bedoeld in artikel 2 en waarvan de werkzaamheden uitsluitend of in hoofdzaak daarop zijn gericht,
33. instellingen, niet behorende tot de onder 1 tot en met 32 bedoelde categorieën en niet behorend tot de instellingen, bedoeld in de artikelen 2 en 3, voor zover er prestaties worden geleverd door beroepsbeoefenaren als bedoeld onder B of personen als bedoeld in artikel 2.
B. de navolgende personen die een medisch of paramedisch beroep uitoefenen:
1. huisartsen,
2. tandartsen,
3. tandarts-specialisten voor mondziekten en kaakchirurgie,
4. tandarts-specialisten in de dentomaxillaire orthopaedie,
5. medisch specialisten, te onderscheiden naar categorieën van specialismen overeenkomstig het onderscheid zoals dat wordt gemaakt in het specialistenregister van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst, zoals dat register luidt op het tijdstip van het goedkeuren of vaststellen van een tarief door het College tarieven gezondheidszorg voor de desbetreffende categorie van specialismen,
6. verloskundigen,
7. fysiotherapeuten,
8. oefentherapeuten Mensendieck en César,
9. logopedisten,
10. psychotherapeuten,
11. vrijgevestigde diëtisten.
C. [vervallen.]
D. de navolgende andere met organen voor gezondheidszorg gelijkgestelde instellingen:
1. centrale posten voor het ambulancevervoer,
2. [vervallen,]
3. het Pathologisch Anatomisch Landelijk Geautomatiseerd Archief (PALGA).
Artikel 2
Voorts worden als organen voor gezondheidszorg aangemerkt personen en instellingen die:
a. farmaceutische zorg verlenen als bedoeld in artikel 2.8 van het Besluit zorgverzekering;
b. niet met verblijf gepaard gaande huishoudelijke verzorging, persoonlijke verzorging, verpleging of ondersteunende begeleiding leveren anders dan op grond van de artikelen 3, 4, 5, 6 of  7 van het Besluit zorgaanspraken AWBZ.
Artikel 4
Als organen voor gezondheidszorg worden mede aangemerkt personen of instellingen, niet behorende tot de in de artikelen 1 tot met 3 bedoelde categorieën, voor zover zij tarieven in rekening brengen namens, ten behoeve van of in verband met het leveren van een prestatie of geheel van prestaties door organen voor gezondheidszorg als bedoeld in de artikelen 1 tot en met 3.
1.
Dit besluit treedt in werking met ingang van het tijdstip waarop artikel I, onderdelen A en N, en artikel II, onderdeel C, van de Wet stelselwijziging ziektekostenverzekering tweede fase ( Stb. 1991, 587) in hun geheel in werking treden.
2.
Met ingang van een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip vervalt in artikel I, onderdeel D, subonderdeel 3.
Artikel 7
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit werkingssfeer WTG 1992.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat daarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State.
's-Gravenhage, 19 december 1991
De Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,
Uitgegeven de eenendertigste december 1991
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht