Besluit van 16 augustus 1996, houdende wijziging van het Inschrijvingsbesluit ziekenfondsverzekering en het Inschrijvingsbesluit bijzondere ziektekostenverzekering 1992
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 18 juni 1996, VPZ/V-96978;
Gelet op artikel 5, tweede lid, van de Ziekenfondswet en de artikelen 6, zevende lid, en 9, derde lid, van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten;
Gezien het advies van de Ziekenfondsraad van 28 september 1995, kenmerk VERZ/39381/95;
De Raad van State gehoord (advies van 30 juni 1996, nummer W13.96 0250);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 14 augustus 1996, VPZ/V-961784;
Hebben goedgevonden en verstaan:
ARTIKEL I
[Wijzigt het Inschrijvingsbesluit ziekenfondsverzekering.]
ARTIKEL II
[Wijzigt het Inschrijvingsbesluit bijzondere ziektekostenverzekering 1992.]
1.
De inschrijving van een verzekerde die op het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit als verzekerde in de zin van de Ziekenfondswet bij een ziekenfonds staat ingeschreven, wordt geacht tot stand te zijn gekomen met ingang van 1 januari 1996.
2.
De verzekerde die op 31 december 1995 als verzekerde in de zin van de Ziekenfondswet bij een ziekenfonds staat ingeschreven, en die op grond van het Inschrijvingsbesluit ziekenfondsverzekering , zoals dat luidde vóór de inwerkingtreding van dit besluit de inschrijving in 1996 zou kunnen beëindigen, kan de inschrijving tot en met 31 december 1996 beëindigen.
3.
De inschrijving van een verzekerde die op het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit als verzekerde in de zin van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten staat ingeschreven bij een ziekenfonds, een ziektekostenverzekeraar of een uitvoerend orgaan, wordt geacht tot stand te zijn gekomen met ingang van 1 januari 1996.
4.
De persoon, bedoeld in artikel 9, tweede lid, van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, die op 31 december 1995 bij een ziekenfonds dan wel bij een ziektekostenverzekeraar staat ingeschreven, en die op grond van het Inschrijvingsbesluit bijzondere ziektekostenverzekering 1992 , zoals dat luidde vóór de inwerkingtreding van dit besluit, de inschrijving in 1996 zou kunnen beëindigen, kan de inschrijving tot en met 31 december 1996 beëindigen.
ARTIKEL IV
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
's-Gravenhage, 16 augustus 1996
De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
Uitgegeven de vijfde september 1996
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
ARTIKEL I
ARTIKEL II
ARTIKEL III
ARTIKEL IV
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht