Let op. Deze wet is vervallen op 17 oktober 2007. U leest nu de tekst die gold op 16 oktober 2007.

Besluit wijziging toelatingsvoorschriften bestrijdingsmiddelen

Uitgebreide informatie
Besluit van 20 februari 1995, houdende vaststelling van het Besluit wijziging toelatingsvoorschriften bestrijdingsmiddelen
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 21 november 1994, nr. J. 9417911, Directie Juridische en Bedrijfsorganisatorische Zaken, gedaan in overeenstemming met Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
Gelet op richtlijn, nr. 91/414/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 15 juli 1991 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen ( PbEG L 230) en op artikel 5, vijfde lid, van de Bestrijdingsmiddelenwet 1962;
Gezien het advies van de Bestrijdingsmiddelencommissie;
De Raad van State gehoord (advies van 23 januari 1995, no. W11.94.0721);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 3 februari 1995, nr. J. 9555, Directie Juridische Zaken, uitgebracht in overeenstemming met Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 1
In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt onder "wet" verstaan: Bestrijdingsmiddelenwet 1962 .
1.
De in artikel 5, vijfde lid, van de wet bedoelde gevallen doen zich voor indien:
a. aanwijzingen bestaan dat niet langer wordt voldaan aan de eisen, gesteld bij of krachtens de artikelen 3 en 3 a van de wet;
b. blijkt dat op grond van de nieuwe ontwikkeling van de wetenschappelijke en technische kennis de wijze van gebruik en de gebruikte hoeveelheden kunnen worden gewijzigd, of
c. zulks noodzakelijk is ter uitvoering van een communautaire maatregel.
2.
De toelating of registratie kan zo nodig worden verlengd voor de periode die nodig is om de wijziging af te handelen.
Artikel 3
Indien artikel 1, onderdeel H, onder 3, van het bij koninklijke boodschap van 1 juni 1993 ingediende voorstel van wet houdende wijziging van de Bestrijdingsmiddelenwet 1962 (Kamerstukken II 1992/93, 23 177, nrs. 1-2) tot wet wordt verheven en in werking treedt, treedt dit besluit op hetzelfde tijdstip in werking.
Artikel 4
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit wijziging toelatings- en registratievoorschriften bestrijdingsmiddelen.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
's-Gravenhage, 20 februari 1995
De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
Uitgegeven de achtentwintigste februari 1995
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht
Jurisprudentie
Voorbeelden van het gebruik van deze artikel(en) in rechterlijke uitspraken