Besluit van 24 maart 1995, houdende regels inzake de bezoldiging van de burgemeester die tevens de betrekking van secretaris in die gemeente bekleedt
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken van 15 december 1994, directoraat-generaal Openbaar Bestuur, afdeling Kabinetszaken, nr. BK94/2647;
Gelet op artikel 66 van de Gemeentewet;
De Raad van State gehoord (advies van 13 februari 1995, no. W04.95.0004);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Binnenlandse Zaken van 15 maart 1995, DGOB/KZ, nr. BK94/2647;
Hebben goedgevonden en verstaan
Artikel 1. Begripsbepalingen
In dit besluit wordt verstaan onder:
a. Onze Minister: Onze Minister van Binnenlandse Zaken;
b. burgemeester/secretaris: de burgemeester die tevens het ambt van secretaris bekleedt in een bij koninklijk besluit daartoe aangewezen gemeente;
c. bezoldiging: het bedrag per maand, waarop een burgemeester/secretaris met inachtneming van de artikelen 2 en 3 van dit besluit aanspraak kan maken;
d. het aantal inwoners van een gemeente: het aantal inwoners volgens de door het Centraal Bureau voor de Statistiek openbaar gemaakte bevolkingscijfers per 1 januari.
Artikel 2
De bezoldiging van de burgemeester/secretaris bedraagt, met inachtneming van de artikelen 5 tot en met 13 van het Rechtspositiebesluit burgemeesters 1994:
a. in de inwonersklasse 2001 – 4000 : € 4 254,64;
b. in de inwonersklasse 4001 – 8000 : € 4 703,89.
Artikel 4
De in dit besluit bedoelde bedragen worden herzien op de wijze, bepaald in artikel 8, derde lid, van het Rechtspositiebesluit burgemeesters 1994.
Artikel 5
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 1994.
Artikel 6
Dit besluit wordt aangehaald als: Bezoldigingsbesluit burgemeester/secretaris.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
's-Gravenhage, 24 maart 1995
De Minister van Binnenlandse Zaken,
Uitgegeven de tweeëntwintigste juni 1995
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel 1. Begripsbepalingen
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht