(vertaling: nl)
Overwegende hetgeen volgt:
d. inkomsten die zijn gerealiseerd bij de verkoop, terugbetaling of aflossing van aandelen of bewijzen van deelneming in de volgende instellingen en entiteiten, indien deze instellingen en entiteiten rechtstreeks of middellijk, via andere dan de hierna genoemde instellingen voor collectieve belegging of entiteiten, meer dan 40% van hun vermogen beleggen in de in onderdeel a bedoelde schuldvorderingen:
iv instellingen voor collectieve belegging gevestigd buiten het grondgebied waarop het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap van toepassing is uit hoofde van artikel 299 van dat Verdrag, en buiten Montserrat.
De Overeenkomstsluitende Partijen beschikken echter slechts over de mogelijkheid de inkomsten vermeld in het eerste lid, onderdeel d, van dit artikel onder de definitie van rente te laten vallen voorzover deze inkomsten rechtstreeks of middellijk afkomstig zijn van rentebetalingen in de zin van de onderdelen a en b van het eerste lid van dit artikel.
Inhoudsopgave
Nr. I
Appendix Agreement on the taxation of savings income between the United Kingdom overseas territory of Montserrat and the Kingdom of the Netherlands
Article 1. Reporting of Information by Paying Agents
Article 2. Definition of beneficial owner
Article 3. Identity and residence of beneficial owners
Article 4. Definition of paying agent
Article 5. Definition of interest payment
Article 6. Transitional provisions for negotiable debt securities
Article 7. Mutual agreement procedure
Article 8. Confidentiality
Article 9. Entry into force
Article 10. Termination
Article 11. Application and suspension of application
Annex List of related entities
Nr. II
Nr. I
Aanhangsel Overeenkomst betreffende belastingheffing op inkomsten uit spaargelden tussen Montserrat en het Koninkrijk der Nederlanden
Artikel 1. Informatieverschaffing door uitbetalende instanties
Artikel 2. Definitie van uiteindelijk gerechtigde
Artikel 3. Identiteit en woonplaats van de uiteindelijk gerechtigde
Artikel 4. Definitie van uitbetalende instantie
Artikel 5. Definitie van rentebetaling
Artikel 6. Overgangsbepalingen voor verhandelbare schuldbewijzen
+ Artikel 7. Regeling voor onderling overleg
+ Artikel 9. Inwerkingtreding
Artikel 11. Toepassing en opschorting van toepassing
Bijlage Lijst van verwante entiteiten
Nr. II
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht