Besluit van 14 mei 1996, houdende wijziging van het Besluit rijkssubsidiëring restauratie monumenten voor het jaar 1996 ter verdeling van extra begrotingsgelden die in 1996 ten behoeve van het herstel van beschermde monumenten beschikbaar zijn gesteld en in verband daarmee vaststelling van een aantal subsidieplafonds voor het jaar 1996 alsmede wijziging van voornoemd Besluit ter verbetering van een onjuiste nummering
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, A. Nuis, van 3 april 1996, nr. 96009263/8029, directie Wetgeving en Juridische Zaken;
Gelet op artikel 34 van de Monumentenwet 1988;
Gezien het advies van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten van 15 maart 1996, VHB/601980;
De Raad van State gehoord (advies van 26 april 1996, nr. W05.96.0153.);
Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, A. Nuis, van 8 mei 1996, nr. 96012572/8029, directie Wetgeving en Juridische Zaken;
Hebben goedgevonden en verstaan:
ARTIKEL I
[Wijzigt het Besluit rijkssubsidiëring restauratie monumenten.]
1.
Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen stelt in het jaar 1996 voor de verlening van subsidie als bedoeld in
c. artikelen 3 en 11 van het Besluit rijkssubsidiëring onderhoud monumenten ten hoogste 7,3 miljoen gulden, onderscheidenlijk 8,2 miljoen gulden beschikbaar;
2.
Een subsidie als bedoeld in het eerste lid wordt geweigerd indien het daarvoor in het eerste lid ter beschikking gestelde bedrag door verlening van subsidie zou worden overschreden.
ARTIKEL III
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 augustus 1996.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
's-Gravenhage, 14 mei 1996
De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,
Uitgegeven achtentwintigste mei 1996
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
ARTIKEL I
ARTIKEL II
ARTIKEL III
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht