Besluit van 11 juni 2001 tot wijziging van het Besluit beheer sociale-huursector en het Besluit Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting (afstemming op de wijziging van de Woningwet die strekt tot verbetering van het toezicht op woningcorporaties en tot aanpassing van de bepalingen in die wet over het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 18 december 2000, nr. MJZ2000153180, Centrale Directie Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving;
Gelet op de artikelen 70, derde en vierde lid, 70c, tweede, derde en vierde lid, 70d, tweede lid, 71a, eerste en derde lid, 71b, tweede lid, en 71e, tweede lid, van de Woningwet;
De Raad van State gehoord (advies van 30 maart 2001, nr. W08.00.0619/V);
Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 1 juni 2001, nr. MJZ 2001061585, Centrale Directie Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel l
[Wijzigt het Besluit beheer sociale-huursector.]
Artikel ll
De instellingen, toegelaten krachtens artikel 70 van de Woningwet, die op het tijdstip waarop dit besluit in werking treedt bestaan, brengen hun statuten voor 1 juli 2003 in overeenstemming met dit besluit. Zij leggen de daarvoor noodzakelijke wijzigingen van de statuten ter goedkeuring voor aan Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. De artikelen 9 en 10 van het Besluit beheer sociale-huursector zijn van toepassing.
Artikel lll
[Wijzigt het Besluit Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting.]
Artikel lV
In afwijking van artikel 7, onderdeel d, van het Besluit Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting, zoals dit komt te luiden na de datum van inwerkingtreding van dit besluit, wordt wat betreft het kalenderjaar 2001 in de beleidsregels opgenomen dat:
a. het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting, bedoeld in artikel 71 van de Woningwet, de hoogte van de bijdrage, bedoeld in artikel 71e, tweede lid, van die wet, bepaalt binnen vier weken na de inwerkingtreding van dit besluit;
b. dat fonds de hoogte van die bijdrage binnen acht weken na de bepaling daarvan bekendmaakt aan de toegelaten instellingen, bedoeld in artikel 70 van de Woningwet, en
c. die toegelaten instellingen die bijdrage binnen vier weken na de bekendmaking daarvan aan dat fonds betalen.
Artikel V
[Wijzigt het Besluit Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting.]
Artikel Vl
Dit besluit treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad wordt geplaatst.
's-Gravenhage, 11 juni 2001
De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,
Uitgegeven de éénentwintigste juni 2001
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel l
Artikel ll
Artikel lll
Artikel lV
Artikel V
Artikel Vl
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht