Besluit van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 17 maart 2014, nr. IENM/BSK-2014/54177, houdende verlening mandaat, volmacht en machtiging aan de directeur-generaal Rijksdienst voor Ondernemend Nederland van het ministerie van Economische Zaken voor de uitvoering van diverse subsidieregelingen en -programma’s en enige andere regelingen op het terrein van het ministerie van Infrastructuur en Milieu 2014 (Besluit mandaat, volmacht en machtiging directeur-generaal Rijksdienst voor Ondernemend Nederland van het ministerie van Economische Zaken voor de uitvoering van diverse subsidieregelingen en -programma’s en enige andere regelingen op het terrein van het ministerie van Infrastructuur en Milieu 2014)
De Minister van Infrastructuur en Milieu,
Gelet op de artikelen 10:3, 10:4, eerste lid, 10:9, eerste lid, en 10:12 van de Algemene wet bestuursrecht;
Gezien de schriftelijke instemming van de directeur-generaal Rijksdienst voor Ondernemend Nederland van het ministerie van Economische Zaken van 3 maart 2014, kenmerk ZJZ1438516;
BESLUIT:
Artikel 1
Aan de directeur-generaal Rijksdienst voor Ondernemend Nederland van het ministerie van Economische Zaken wordt mandaat en volmacht verleend tot:
a. het nemen van besluiten en het sluiten van overeenkomsten in het kader van de uitvoering van de in de bijlage bij dit besluit opgenomen subsidieregelingen en -programma’s en anderen regelingen; en
b. het beslissen op bezwaarschriften tegen besluiten als bedoeld in onderdeel a. voor zover het besluit waartegen het bezwaar zich richt, niet door hem in mandaat is genomen.
Artikel 2
Aan de directeur-generaal Rijksdienst voor Ondernemend Nederland van het ministerie van Economische Zaken wordt machtiging verleend tot:
a. het verrichten van alle handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van de in artikel 1 bedoelde besluiten en overeenkomsten;
b. het voeren van procedures bij de rechter over de in artikel 1 bedoelde besluiten en overeenkomsten.
Artikel 3
De directeur-generaal Rijksdienst voor Ondernemend Nederland van het ministerie van Economische Zaken kan met betrekking tot zijn bevoegdheden, bedoeld in de artikelen 1 en 2, ondermandaat, volmacht en machtiging verlenen aan een of meer onder hem ressorterende functionarissen.
1.
Een document waarin een besluit of overeenkomst als bedoeld in artikel 1, onderdeel a, of handeling als bedoeld in artikel 2, onderdeel a, wordt vastgelegd of bevestigd, bevat in ieder geval een verwijzing naar het subsidieprogramma, de subsidieregeling of de andere regeling waarop het besluit, overeenkomst of de handeling betrekking heeft.
2.
Een document als bedoeld in het eerste lid vermeldt, indien het subsidieprogramma, de subsidieregeling of de andere regeling tot de verantwoordelijkheid van de Minister van Infrastructuur en Milieu behoort, aan het slot:
‘DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU,
namens deze,’
gevolgd door de functieaanduiding, naam en handtekening van de gemandateerde gevolmachtigde of gemachtigde functionaris.
3.
Een document als bedoeld in het eerste lid vermeldt, indien het subsidieprogramma, de subsidieregeling of de andere regeling tot de verantwoordelijkheid van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu behoort, aan het slot:
‘ DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU,
namens deze’
gevolgd door de functieaanduiding, naam en handtekening van de gemandateerde, gevolmachtigde of gemachtigde functionaris.
Artikel 5
Het Besluit mandaat, volmacht en machtiging directeur-generaal Uitvoering van het ministerie van Economische Zaken voor de uitvoering van diverse subsidieregelingen en -programma’s en enige andere regelingen op het terrein van het ministerie van I en M 2013 wordt ingetrokken.
Artikel 6
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt ten aanzien van de bijlage , onderdeel B – Water, Incidentele besluiten conferentie Delta’s in times of Climate Change, terug tot en met 1 maart 2014.
Artikel 7
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit mandaat, volmacht en machtiging directeur-generaal Rijksdienst voor Ondernemend Nederland van het ministerie van Economische Zaken voor de uitvoering van diverse subsidieregelingen en -programma’s en enige andere regelingen en besluiten op het terrein van het ministerie van Infrastructuur en Milieu 2014.
Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
De
Minister
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht