Notawisseling tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Republiek Ruanda houdende een verdrag inzake de toepassing van een aantal artikelen van de op 12 november 1980 te Kigali tot stand gekomen Overeenkomst inzake de tewerkstelling van Nederlandse vrijwilligers in Ruanda, op deskundigen die in het kader van technische samenwerking in Ruanda worden tewerkgesteld
(authentiek: fr)
AMBASSADE ROYALE DES PAYS-BAS
No 70/96
L'Ambassade du Royaume des Pays-Bas présente ses compliments au Ministère des Affaires Etrangères de la République Rwandaise et a l'honneur, au nom du Gouvernement du Royaume des Pays-Bas, de proposer que l'article 2, paragraphes 1 et 2, et les articles 3, 4, 5, 6 et 7 de l'Accord entre le Royaume des Pays-Bas et la République Rwandaise concernant l'emploi des volontaires néerlandais au Rwanda, signé à Kigali le 12 novembre 1980 et relatif aux coopérants envoyés par l'Organisation néerlandaise de Développement (SNV), s'appliquent aux experts au service du Gouvernement du Royaume des Pays-Bas pour travailler au Rwanda dans le cadre de l'assistance technique et que le Royaume des Pays-Bas a proposé par écrit, et la République Rwandaise, accepté par écrit, d'employer.
L'Ambassade propose également que les différents entre le Royaume des Pays-Bas et la République Rwandaise concernant l'interprétation ou l'application des dispositions ci-dessus soient réglés à l'amiable par les canaux diplomatiques existants.
L'Ambassade propose également que, si cette proposition agrée le Gouvernement de la République Rwandaise, la présente note et la note d'agrément (ci-joint, vous trouverez une ébauche 1 ) du Ministère des Affaires Etrangères de la République Rwandaise constituent un Accord entre le Royaume des Pays-Bas et la République Rwandaise, qui entrera en vigueur, pour une durée d'un an au plus, le trentième jour après la réception de la note d'agrément du Ministère. Sauf dénonciation trente jours avant la fin de l'année, l'Accord sera considéré comme étant prolongé pour une durée indéterminée.
L'Ambassade Royale des Pays-Bas saisit cette occasion pour renouveler au Ministère des Affaires Entrangères et de la Coopération de la République Rwandaise, les assurances de sa haute considération.
Kigali, le 22 Février 1996
H.J./M.E.
RÉPUBLIQUE RWANDAISE
MINISTÈRE DES AFFAIRES ETRANGÈRES
ET DE LA COOPÉRATION
B.P. 179 KIGALI
No 726/03.04/AJ
Le Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération de la République Rwandaise présente ses compliments à l'Ambassade du Royaume des Pays-Bas à Kigali et a l'honneur d'accuser réception de sa note no 070/96 du 22 février 1996, dont le texte suit:
[Red: (Zoals in Nr. I)]
Le Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération a l'honneur de faire savoir à l'Ambassade que le Gouvernement de la République Rwandaise est d'accord avec les propositions contenues dans la note ci-dessus et que la note de l'Ambassade ainsi que la présente note d'agrément constitueront un Accord entre la République Rwandaise et le Royaume des Pays-Bas, qui entrera en vigueur pour une durée d'un an au plus, le trentième jour après la réception de cette note. Sauf dénonciation trente jours avant la fin de l'année, l'Accord sera considéré comme étant prolongé pour une durée indéterminée.
Le Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération saisit cette occasion pour renouveler à l'Ambassade du Royaume des Pays-Bas, les assurances de sa haute considération.
Kigali, le 19 mars 1996
Ambassade du Royaume des Pays Bas Kigali
(vertaling: nl)
AMBASSADE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN
Nr. 70/96
De Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden biedt het Ministerie van Buitenlandse Zaken van de Republiek Ruanda zijn complimenten aan en heeft de eer namens de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden voor te stellen dat de artikelen 2, eerste en tweede lid, 3, 4, 5, 6 en 7 van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Ruanda inzake de tewerkstelling van Nederlandse vrijwilligers in Ruanda, ondertekend in Kigali op 12 november 1980 en betrekking hebbend op ontwikkelingswerkers uitgezonden door de Nederlandse Ontwikkelingsorganisatie (SNV), van toepassing zijn op deskundigen in dienst van de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden om in Ruanda te werken in het kader van technische samenwerking, met betrekking tot welke deskundigen het Koninkrijk der Nederlanden schriftelijk tewerkstelling heeft voorgesteld, welk aanbod van tewerkstelling de Regering van Ruanda schriftelijk heeft aanvaard.
De Ambassade stelt vervolgens voor dat geschillen tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Ruanda aangaande de uitlegging of toepassing van bovenstaande bepalingen in der minne worden geschikt via de bestaande diplomatieke kanalen.
De Ambassade stelt voorts voor dat, indien dit voorstel aanvaardbaar is voor de Regering van de Republiek Ruanda, deze nota en de bevestigende nota (hierbij treft U een ontwerp aan 1[2] ) van het Ministerie van Buitenlandse Zaken van de Republiek Ruanda een verdrag vormen tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Ruanda dat in werking treedt, voor de duur van ten hoogste een jaar, op de dertigste dag na de ontvangst van de bevestigende nota van het Ministerie. Tenzij het verdrag dertig dagen voor het einde van het jaar wordt opgezegd, wordt het geacht te zijn verlengd voor bepaalde tijd.
De Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden moge van deze gelegenheid gebruik maken om het Ministerie van Buitenlandse Zaken en Samenwerking van de Republiek Ruanda de hernieuwde verzekering van zijn bijzondere hoogachting te geven.
Kigali, 22 februari 1996
H.J./M.E.
REPUBLIEK RUANDA
MINISTERIE VAN BUITENLANDSE
ZAKEN EN SAMENWERKING
POSTBUS 179, KIGALI
Nr. 726/03.04/AJ
Het Ministerie van Buitenlandse Zaken en Samenwerking van de Republiek Ruanda biedt de Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden in Kigali zijn complimenten aan en heeft de eer de ontvangst te bevestigen van Haar nota nr. 070/96 van 22 februari 1996, waarvan de tekst als volgt luidt:
[Red: (Zoals in Nr. I)]
Het Ministerie van Buitenlandse Zaken en Samenwerking heeft de eer de Ambassade te berichten dat de Regering van de Republiek Ruanda instemt met de voorstellen vervat in bovengenoemde nota en dat de nota van de Ambassade en deze bevestigende nota een verdrag vormen tussen de Republiek Ruanda en het Koninkrijk der Nederlanden dat in werking treedt voor de duur van ten hoogste een jaar, op de dertigste dag na de ontvangst van deze nota. Tenzij het verdrag dertig dagen voor het einde van het jaar wordt opgezegd, wordt het geacht te zijn verlengd voor onbepaalde tijd.
Het Ministerie van Buitenlandse Zaken en Samenwerking moge van deze gelegenheid gebruik maken om de Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden de hernieuwde verzekering van zijn bijzondere hoogachting te geven.
Kigali, 19 maart 1996.
Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden Kigali 1
[Red: Niet afgedrukt.] ^ [2]
[Red: Niet afgedrukt.]
Inhoudsopgave
Nr. I
Nr. II
Nr. I
Nr. II
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht