Overeenkomst betreffende de toetreding van de Italiaanse Republiek tot de Overeenkomst ter uitvoering van het tussen de Regeringen van de Staten van de Benelux Economische Unie, van de Bondsrepubliek Duitsland en van de Franse Republiek op 14 juni 1985 te Schengen gesloten Akkoord betreffende de geleidelijke afschaffing van de controles aan de gemeenschappelijke grenzen ondertekend te Schengen op 19 juni 1990
(authentiek: nl)
Het Koninkrijk België, de Bondsrepubliek Duitsland, de Franse Republiek, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden, Partijen bij de Overeenkomst ter uitvoering van het op 14 juni 1985 te Schengen gesloten Akkoord tussen de Regeringen van de Staten van de Benelux Economische Unie, van de Bondsrepubliek Duitsland en van de Franse Republiek betreffende de geleidelijke afschaffing van de controles aan de gemeenschappelijke grenzen, ondertekend te Schengen op 19 juni 1990, hierna genoemd „de Overeenkomst van 1990", enerzijds,
en de Italiaanse Republiek, anderzijds,
Gelet op de ondertekening te Parijs, op zevenentwintig november negentienhonderdnegentig, van het Protocol betreffende de toetreding van de Regering van de Italiaanse Republiek tot het Akkoord tussen de Regeringen van de Staten van de Benelux Economische Unie, van de Bondsrepubliek Duitsland en van de Franse Republiek betreffende de geleidelijke afschaffing van de controles aan de gemeenschappelijke grenzen, ondertekend te Schengen op 14 juni 1985,
gelet op artikel 140 van de Overeenkomst van 1990, zijn het volgende overeengekomen:
Artikel 1
Bij deze Overeenkomst treedt de Italiaanse Republiek toe tot de Overeenkomst van 1990.
1.
Voor de Italiaanse Republiek zijn de ambtenaren als bedoeld in artikel 40, lid 4, van de Overeenkomst van 1990: de ambtenaren en hulpambtenaren van de gerechtelijke afdelingen van de „Polizia di Stato" en de „Arma dei Carabinieri" en, voor wat betreft hun bevoegdheden aangaande de valsmunterij, de sluikhandel in verdovende middelen en psychotrope stoffen, de sluikhandel in wapens en explosieven, en het illegale vervoer van giftige en schadelijke afvalstoffen, de ambtenaren en hulpambtenaren van de gerechtelijke afdelingen van de „Guardia di Finanza", alsmede, onder de voorwaarden die zijn vastgesteld bij passende bilaterale akkoorden als bedoeld in artikel 40, lid 6, van de Overeenkomst van 1990, voor wat betreft hun bevoegdheden aangaande de sluikhandel in verdovende middelen en psychotrope stoffen, de sluikhandel in wapens en explosieven, en het illegale vervoer van giftige en schadelijke afvalstoffen, de douane-ambtenaren.
2.
Voor de Italiaanse Republiek is de autoriteit als bedoeld in artikel 40, lid 5, van de Overeenkomst van 1990: de „Direzione Centrale della Polizia Criminale" van het Ministerie van Binnenlandse Zaken.
1.
Voor de Italiaanse Republiek zijn de ambtenaren als bedoeld in artikel 41, lid 7, van de Overeenkomst van 1990: de ambtenaren en hulpambtenaren van de gerechtelijke afdelingen van de „Polizia di Stato" en de „Arma dei Carabinieri" en, voor wat betreft hun bevoegdheden aangaande de valsmunterij, de sluikhandel in verdovende middelen en psychotrope stoffen, de sluikhandel in wapens en explosieven, en het illegale vervoer van giftige en schadelijke afvalstoffen, de ambtenaren en hulpambtenaren van de gerechtelijke afdelingen van de „Guardia di Finanza", alsmede, onder de voorwaarden die zijn vastgesteld bij passende bilaterale akkoorden als bedoeld in artikel 41, lid 10, van de Overeenkomst van 1990, voor wat betreft hun bevoegdheden aangaande de sluikhandel in verdovende middelen en psychotrope stoffen, de sluikhandel in wapens en explosieven, en het illegale vervoer van giftige en schadelijke afvalstoffen, de douaneambtenaren.
2.
De Regering van de Franse Republiek en de Regering van de Italiaanse Republiek leggen bij ondertekening van deze Overeenkomst een verklaring af waarin zij aan de hand van het bepaalde in de leden 2, 3 en 4 van artikel 41 van de Overeenkomst van 1990 aangeven hoe aan uitoefening van het achtervolgingsrecht op hun grondgebied toepassing dient te worden gegeven.
Artikel 4
Voor de Italiaanse Republiek is het Ministerie als bedoeld in artikel 65, lid 2, van de Overeenkomst van 1990: het Ministerie van Justitie.
1.
Deze Overeenkomst dient te worden bekrachtigd, aanvaard of goedgekeurd. De akten van bekrachtiging, aanvaarding of goedkeuring worden bij de Regering van het Groothertogdom Luxemburg nedergelegd; deze geeft aan alle Overeenkomstsluitende Partijen kennis van de nederlegging.
2.
Deze Overeenkomst treedt in werking op de eerste dag van de tweede maand volgend op de datum van nederlegging van de laatste akte van bekrachtiging, aanvaarding of goedkeuring, en ten vroegste bij de inwerkingtreding van de Overeenkomst van 1990.
3.
De Regering van het Groothertogdom Luxemburg geeft de Overeenkomstsluitende Partijen kennis van de datum van inwerkingtreding.
1.
De Regering van het Groothertogdom Luxemburg zendt de Regering van de Italiaanse Republiek een voor eensluidend gewaarmerkt afschrift toe van de Overeenkomst van 1990 in de Duitse, de Franse en de Nederlandse taal.
2.
De tekst van de Overeenkomst van 1990 in de Italiaanse taal wordt aan deze Overeenkomst gehechten is op gelijke wijze authentiek als de oorspronkelijke teksten van de Overeenkomst van 1990, die zijn opgesteld in de Duitse, de Franse en de Nederlandse taal.
TEN BLIJKE WAARVAN de ondergetekenden, daartoe naar behoren gemachtigd, deze Overeenkomst hebben ondertekend.
GEDAAN te Parijs, op zevenentwintig november negentienhonderdnegentig, in de Duitse, de Franse, de Italiaanse en de Nederlandse taal, zijnde de teksten in elk van deze talen gelijkelijk authentiek, in een origineel dat zal worden nedergelegd bij de Regering van het Groothertogdom Luxemburg, die een voor eensluidend gewaarmerkt afschrift daarvan aan alle Overeenkomstsluitende Partijen toezendt.
Inhoudsopgave
Overeenkomst betreffende de toetreding van de Italiaanse Republiek tot de Overeenkomst ter uitvoering van het tussen de Regeringen van de Staten van de Benelux Economische Unie, van de Bondsrepubliek Duitsland en van de Franse Republiek op 14 juni 1985 te Schengen gesloten Akkoord betreffende de geleidelijke afschaffing van de controles aan de gemeenschappelijke grenzen ondertekend te Schengen op 19 juni 1990
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht