Overeenkomst betreffende de toetreding van de Helleense Republiek tot de Overeenkomst ter uitvoering van het tussen de Regeringen van de Staten van de Benelux Economische Unie, van de Bondsrepubliek Duitsland en van de Franse Republiek op 14 juni 1985 te Schengen gesloten Akkoord betreffende de geleidelijke afschaffing van de controles aan de gemeenschappelijke grenzen ondertekend te Schengen op 19 juni 1990, waartoe de Italiaanse Republiek bij de op 27 november 1990 te Parijs ondertekende Overeenkomst en het Koninkrijk Spanje en de Portugese Republiek bij de op 25 juni 1991 te Bonn ondertekende Overeenkomsten zijn toegetreden
(authentiek: nl)
Het Koninkrijk België, de Bondsrepubliek Duitsland, de Franse Republiek, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden, Overeenkomstsluitende Partijen van de Overeenkomst ter uitvoering van het op 14 juni 1985 te Schengen gesloten Akkoord tussen de Regeringen van de Staten van de Benelux Economische Unie, van de Bondsrepubliek Duitsland en van de Franse Republiek betreffende de geleidelijke afschaffing van de controles aan de gemeenschappelijke grenzen, ondertekend te Schengen op 19 juni 1990, hierna genoemd „de Overeenkomst van 1990", alsmede de Italiaanse Republiek, toegetreden tot de Overeenkomst van 1990 bij de op 27 november 1990 te Parijs ondertekende Overeenkomst, en het Koninkrijk Spanje en de Portugese Republiek, toegetreden tot de Overeenkomst van 1990 bij de op 25 juni 1991 te Bonn ondertekende Overeenkomsten, enerzijds
en de Helleense Republiek, anderzijds,
Gelet op de ondertekening te Madrid, op zes november negentienhonderdtweeënnegentig, van het Protocol betreffende de toetreding van de Regering van de Helleense Republiek tot het Akkoord tussen de Regeringen van de Staten van de Benelux Economische Unie, van de Bondsrepubliek Duitsland en van de Franse Republiek betreffende de geleidelijke afschaffing van de controles aan de gemeenschappelijke grenzen, ondertekend te Schengen op 14 juni 1985, zoals gewijzigd bij het op 27 november 1990 te Parijs ondertekende Protocol betreffende de toetreding van de Regering van de Italiaanse Republiek en de op 25 juni 1991 te Bonn ondertekende Protocollen betreffende de toetreding van de Regeringen van het Koninkrijk Spanje en de Portugese Republiek,
gelet op artikel 140 van de Overeenkomst van 1990,
zijn het volgende overeengekomen:
Artikel 1
Bij deze Overeenkomst treedt de Helleense Republiek toe tot de Overeenkomst van 1990.
1.
Voor de Helleense Republiek zijn de ambtenaren als bedoeld in artikel 40, lid 4, van de Overeenkomst van 1990: de ambtenaren van de politiediensten van de „E???v??? A???vo?í?" 1) en de „???????? ????" 2) , naar gelang van hun bevoegdheden, alsmede, onder de voorwaarden die zijn vastgesteld bij passende bilaterale akkoorden als bedoeld in artikel 40, lid 6, van de Overeenkomst van 1990, voor wat betreft hun bevoegdheden aangaande de sluikhandel in verdovende middelen en psychotrope stoffen, de sluikhandel in wapens en explosieven en het illegale vervoer van giftige en schadelijke afvalstoffen, de onder de douane-administratie ressorterende ambtenaren.
2.
Voor de Helleense Republiek is de autoriteit als bedoeld in artikel 40, lid 5, van de Overeenkomst van 1990: „ ????ø?v?? ????vo?? A???vo????? ??v?p???í?? ?o? Y?o????ío? ???o?í?? T?????" 1) [3] ·
Artikel 3
Voor de Helleense Republiek is het Ministerie als bedoeld in artikel 65, lid 2, van de Overeenkomst van 1990: het Ministerie van Justitie.
Artikel 4
Ten behoeve van de uitlevering tussen de Overeenkomstsluitende Partijen van de Overeenkomst van 1990 geeft de Helleense Republiek geen toepassing aan de voorbehouden welke zij met betrekking tot de artikelen 7,18 en 19 van het Europese Verdrag betreffende Uitlevering van 13 december 1957 heeft gemaakt.
Artikel 5
Ten behoeve van de wederzijdse rechtshulp in strafzaken tussen de Overeenkomstsluitende Partijen van de Overeenkomst van 1990, geeft de Helleense Republiek geen toepassing aan het voorbehoud dat zij met betrekking tot de artikelen 4 en 11 van het Europese verdrag aangaande wederzijdse rechtshulp in strafzaken van 20 april 1959 heeft gemaakt.
1.
Deze Overeenkomst dient te worden bekrachtigd, aanvaard of goedgekeurd. De akten van bekrachtiging, aanvaarding of goedkeuring worden bij de Regering van het Groothertogdom Luxemburg nedergelegd; deze geeft aan de Overeenkomstsluitende Partijen kennis van de nederlegging.
2.
Deze Overeenkomst treedt in werking op de eerste dag van de tweede maand volgend op de datum van nederlegging van de akten van bekrachtiging, aanvaarding of goedkeuring door de Staten voor wie de Overeenkomst van 1990 in werking is getreden en door de Helleense Republiek. Voor de overige Staten treedt de Overeenkomst in werking op de eerste dag van de tweede maand volgend op de datum van nederlegging van hun akten van bekrachtiging, aanvaarding of goedkeuring, mits deze Overeenkomst overeenkomstig het bepaalde in voorgaande alinea in werking is getreden.
3.
De Regering van het Groothertogdom Luxemburg geeft de Overeenkomstsluitende Partijen kennis van de datum van inwerkingtreding.
1.
De Regering van het Groothertogdom Luxemburg zendt de Regering van de Helleense Republiek een voor eensluidend gewaarmerkt afschrift toe van de Overeenkomst van 1990 in de Duitse, de Franse, de Italiaanse, de Nederlandse, de Portugese en de Spaanse taal.
2.
De tekst van de Overeenkomst van 1990 in de Griekse taal wordt aan deze Overeenkomst gehecht en is op gelijke wijze authentiek als de teksten van de Overeenkomst van 1990, die zijn opgesteld in de Duitse, de Franse, de Italiaanse, de Nederlandse, de Portugese en de Spaanse taal.
TEN BLIJKE WAARVAN de ondergetekenden, daartoe naar behoren gemachtigd, deze Overeenkomst hebben ondertekend.
GEDAAN te Madrid, op zes november negentienhonderdtweeënnegentig, in de Duitse, de Franse, de Griekse, de Italiaanse, de Nederlandse, de Portugese en de Spaanse taal, zijnde zeven teksten in elk van deze talen gelijkelijk authentiek, in een origineel dat zal worden nedergelegd bij de Regering van het Groothertogdom Luxemburg, die een voor eensluidend gewaarmerkt afschrift daarvan aan alle Overeenkomstsluitende Partijen toezendt.
Inhoudsopgave
Overeenkomst betreffende de toetreding van de Helleense Republiek tot de Overeenkomst ter uitvoering van het tussen de Regeringen van de Staten van de Benelux Economische Unie, van de Bondsrepubliek Duitsland en van de Franse Republiek op 14 juni 1985 te Schengen gesloten Akkoord betreffende de geleidelijke afschaffing van de controles aan de gemeenschappelijke grenzen ondertekend te Schengen op 19 juni 1990, waartoe de Italiaanse Republiek bij de op 27 november 1990 te Parijs ondertekende Overeenkomst en het Koninkrijk Spanje en de Portugese Republiek bij de op 25 juni 1991 te Bonn ondertekende Overeenkomsten zijn toegetreden
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht