Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Gemeenschap en het Koninkrijk Marokko inzake de liberaliseringsmaatregelen voor het onderling handelsverkeer en de vervanging van de landbouwprotocollen bij de Associatieovereenkomst tussen de EG en het Koninkrijk Marokko
(authentiek: nl)
Mijnheer,
,Ik heb de eer te verwijzen naar de onderhandelingen die zijn gevoerd met betrekking tot artikel 16 van de op 1 maart 2000 in werking getreden Euro-mediterrane Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en het Koninkrijk Marokko, anderzijds, waarin is bepaald dat de Gemeenschap en Marokko geleidelijk een grotere liberalisering van de onderlinge handel in landbouwproducten instellen.
Deze onderhandelingen zijn gevoerd overeenkomstig artikel 18, lid 1, van de Associatieovereenkomst, waarin is bepaald dat de Gemeenschap en Marokko met ingang van 1 januari 2000 de situatie onderzoeken met het oog op de vaststelling van de door de Gemeenschap en Marokko met ingang van 1 januari 2001 toe te passen liberaliseringsmaatregelen.
Na afloop van deze onderhandelingen zijn de beide partijen het volgende overeengekomen:
1
[Wijzigt de Euro-mediterrane overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen, enerzijds, en het Koninkrijk Marokko, anderzijds; Brussel, 26-02-1996]
2
[Wijzigt de Euro-mediterrane overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen, enerzijds, en het Koninkrijk Marokko, anderzijds; Brussel, 26-02-1996]
3
[Wijzigt de Euro-mediterrane overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen, enerzijds, en het Koninkrijk Marokko, anderzijds; Brussel, 26-02-1996]
4
De bepalingen van deze overeenkomst zijn van toepassing met ingang van 1 januari 2004, met uitzondering van de artikelen 2, 4 en 5 van Protocol nr. 1, die voor tomaten van toepassing zijn met ingang van 1 oktober 2003.
Ik zou het op prijs stellen indien u mij zou willen bevestigen dat uw regering met de inhoud van deze brief instemt.
Gelieve, Excellentie, de verzekering van mijn bijzondere hoogachting te aanvaarden.
Namens de Raad van de Europese Unie
Brussel, ...
Mijnheer,
Ik heb de eer u de ontvangst te bevestigen van uw brief van heden, die als volgt luidt:
[Red: (Zoals in A)]
Ik heb de eer te bevestigen dat het Koninkrijk Marokko met de inhoud van deze brief instemt.
Gelieve, Mijnheer, de verzekering van mijn bijzondere hoogachting te aanvaarden.
Namens het Koninkrijk Marokko
Artikel 1
[Wijzigt de Euro-mediterrane overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen, enerzijds, en het Koninkrijk Marokko, anderzijds; Brussel, 26-02-1996]
Artikel 2
[Wijzigt de Euro-mediterrane overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen, enerzijds, en het Koninkrijk Marokko, anderzijds; Brussel, 26-02-1996]
Artikel 3
[Wijzigt de Euro-mediterrane overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen, enerzijds, en het Koninkrijk Marokko, anderzijds; Brussel, 26-02-1996]
Artikel 4
[Wijzigt de Euro-mediterrane overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen, enerzijds, en het Koninkrijk Marokko, anderzijds; Brussel, 26-02-1996]
Artikel 5
[Wijzigt de Euro-mediterrane overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen, enerzijds, en het Koninkrijk Marokko, anderzijds; Brussel, 26-02-1996]
Artikel 6
[Wijzigt de Euro-mediterrane overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen, enerzijds, en het Koninkrijk Marokko, anderzijds; Brussel, 26-02-1996]
[Red: De bijlagen bij Protocol nr. 1 zijn niet afgedrukt: deze liggen ter inzage bij de Directie Juridische Zaken, afdeling Verdragen, van het Ministerie van Buitenlandse Zaken en bij de parlementaire documentatiedienst van de Tweede Kamer in Den Haag. De Nederlandse tekst van de Bijlagen is gepubliceerd in Pb. EU L345 van 31 december 2003, blz. 124 e.v. ]
Artikel 1
[Wijzigt de Euro-mediterrane overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen, enerzijds, en het Koninkrijk Marokko, anderzijds; Brussel, 26-02-1996]
Artikel 2
[Wijzigt de Euro-mediterrane overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen, enerzijds, en het Koninkrijk Marokko, anderzijds; Brussel, 26-02-1996]
Artikel 3
[Wijzigt de Euro-mediterrane overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen, enerzijds, en het Koninkrijk Marokko, anderzijds; Brussel, 26-02-1996]
[Red: De bijlage bij Protocol nr. 3 is niet afgedrukt: deze ligt ter inzage bij de Directie Juridische Zaken, afdeling Verdragen, van het Ministerie van Buitenlandse Zaken en bij de parlementaire documentatiedienst van de Tweede Kamer in Den Haag.De Nederlandse tekst van de Bijlage is gepubliceerd in Pb. EU L345 van 31 december 2003, blz. 136 e.v.]
Met het oog op de doelstelling van artikel 16 van de Associatieovereenkomst komen de partijen overeen de situatie in verband met de in protocol nr. 3 vastgestelde tariefpreferenties opnieuw te bezien, meer in het bijzonder voor dierlijke en plantaardige vetten en oliƫn van de GN-codes 1515 19 10, 1515 90 60, 1515 90 99, 1516 10 90, 1516 20 95, 1516 20 96, 1516 20 98 en voor beetwortelsuiker van GN-code 1701 12 90.
De partijen constateren dat deze overeenkomst door het Koninkrijk Marokko in het kader van een inschrijvingsregeling voor invoervergunningen met het oog op het beheer van de preferentiƫle contingenten zal worden toegepast.
Wanneer deze inschrijvingsregeling wordt gewijzigd of een stelsel van rechtstreekse betaling wordt ingevoerd, komen de partijen overeen overleg te plegen op grond van artikel 20 van de Associatieovereenkomst.
Inhoudsopgave
A. Brief van de Europese Gemeenschap
1
2
3
4
B. Brief van het Koninkrijk Marokko
Protocol Nr. 1. Betreffende de regeling die bij de invoer in de Gemeenschap van landbouwproducten uit Marokko van toepassing is
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Protocol Nr. 3. Betreffende de regeling die van toepassing is op de invoer in Marokko van landbouwproducten van oorsprong uit de Gemeenschap
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Bijlage
Gemeenschappelijke verklaring
Gemeenschappelijke verklaring
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht