Notawisseling houdende een verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Suriname inzake de status van Nederlandse militairen en Nederlands burgerpersoneel, aanwezig in Suriname in verband met training en opleiding
(authentiek: nl)
Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden
Paramaribo

Paramaribo, 29 juni 2004
PRM-CDP/04/192

De Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden in de Republiek Suriname biedt het Ministerie van Buitenlandse Zaken van de Republiek Suriname haar complimenten aan en heeft de eer een verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Suriname voor te stellen inzake de status van militair en burgerpersoneel van het Nederlandse Ministerie van Defensie dat onder de volgende voorwaarden in de Republiek Suriname aanwezig zal zijn in verband met opleiding en training in Suriname:
1.
Het militair en burgerpersoneel van het Nederlandse Ministerie van Defensie dat in de Republiek Suriname aanwezig zal zijn in verband met opleiding en training (hierna te noemen het „Nederlandse personeel") zal de geldende wetten en gewoonten van de Republiek Suriname respecteren.
2.
Het Nederlandse personeel geniet dezelfde voorrechten en immuniteiten als die welke worden verleend aan het technische en administratieve personeel van diplomatieke posten, zoals beschreven in het verdrag inzake diplomatiek verkeer, ondertekend te Wenen op 18 april 1961.
Artikel II. Nadere regelingen
De voorwaarden voor het verloop van de opleiding en training kunnen in een regeling tussen beide Ministers van Defensie worden beschreven.
1.
Het Nederlandse personeel krijgt in het kader van de opleiding en training toestemming om het grondgebied van de Republiek Suriname te betreden op enkel vertoon van een militair identiteitsbewijs.
2.
Goederen die door het Koninkrijk der Nederlanden in verband met dit verdrag in de Republiek Suriname worden ingevoerd zijn vrijgesteld van douane-inspectie en douaneformaliteiten en van alle rechten, belastingen en andere heffingen bij binnenkomst en vertrek van het grondgebied van de Republiek Suriname.
Artikel IV. Aansprakelijkheid
De Regering van de Republiek Suriname en de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden zien er over en weer van af om een beroep te doen op de aansprakelijkheid van de ander bij schade welke tijdens het vervullen van hun officiële taken wordt toegebracht aan hun eigendommen of personeel, ook in geval van overlijden, behalve wanneer er sprake is van opzet of grove schuld.
Artikel V. Geneeskundige en tandheelkundige verzorging
Het Nederlandse personeel kan gebruik maken van zowel de militaire als civiele geneeskundige en tandheelkundige hulp van de Republiek Suriname, onder dezelfde voorwaarden als het militair personeel van de Republiek Suriname. Alle tandheelkundige en geneeskundige hulp en evacuatie met militaire middelen in noodgevallen zijn kosteloos.
1.
Het Nederlandse militair personeel is gerechtigd tot het in bezit hebben en dragen van wapens met bijbehorende munitie mits de op hen toepasselijke voorschriften zulks toestaan. Deze wapens en munitie worden opgeslagen volgens de geldende regelingen van de Republiek Suriname.
2.
Het Nederlandse militair personeel is uitsluitend gerechtigd tot het gebruiken van wapens voor oefendoeleinden op daarvoor door de Surinaamse autoriteiten ter beschikking te stellen oefenlocaties, welke nader zullen worden overeengekomen tussen de Nederlandse en Surinaamse autoriteiten.
3.
De Surinaamse autoriteiten dragen zorg voor de veiligheid van het Nederlandse personeel tijdens het verblijf in de Republiek Suriname.
4.
Nadere schriftelijke afspraken over de beveiliging van personeel, wapens en munitie zullen voorafgaand aan de aanvang van de opleiding en training overeen worden gekomen.
1.
De Republiek Suriname zal zonder onderzoek en kosteloos als geldig aanvaarden het burgerlijk of militair rijbewijs hetwelk door de bevoegde autoriteiten van het Koninkrijk der Nederlanden aan het Nederlandse personeel is afgegeven.
2.
Voor geregistreerde dienstvoertuigen welke aan het Koninkrijk der Nederlanden toebehoren zal een vrijstelling worden genoten van iedere belasting, verschuldigd ter zake van het berijden van wegen met voertuigen in de Republiek Suriname in het kader van de opleiding en trainingen.
Artikel VIII. Communicatie
Het is het Nederlandse personeel toegestaan voor de gezamenlijke activiteiten van een eigen transmissiesysteem gebruik te maken met frequenties die door de Republiek Suriname zijn vastgesteld. Toegang tot het radio-elektrisch spectrum wordt kosteloos aan het Nederlandse personeel verschaft.
Artikel IX. Geschillen
Ieder geschil met betrekking tot de toepassing of de interpretatie van dit verdrag wordt in overleg, zo nodig langs diplomatieke weg, tussen de desbetreffende autoriteiten van beide partijen geregeld.
Artikel X. Duur
Indien het voorgaande aanvaardbaar is voor de Regering van de Republiek Suriname, heeft de Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden de eer voor te stellen dat deze nota en de antwoordnota van het Ministerie een verdrag zullen vormen tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Suriname, dat in werking zal treden op de datum van ontvangst van de antwoordnota.
De Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden maakt van deze gelegenheid gebruik om het Ministerie van Buitenlandse Zaken van de Republiek Suriname opnieuw te verzekeren van haar zeer bijzondere hoogachting.

Ministerie van Buitenlandse Zaken
van de Republiek Suriname
Afdeling Protocol
Paramaribo
1.
Dit verdrag blijft van kracht voor de duur van 1 jaar.
2.
Beide partijen kunnen het onderhavige verdrag opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden.
Ministerie van Buitenlandse Zaken
van de Republiek Suriname

Paramaribo, 26 augustus 2004
No 5006/04

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken van de Republiek Suriname biedt de Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden zijn complimenten aan en heeft de eer de ontvangst te bevestigen van de Nota van de Ambassade de dato 29 juni 2004 nr. PRM-CDP/04/192, waarvan de tekst als volgt luidt:

[Red: (Zoals in Nr. I)]

Het Ministerie heeft de eer te bevestigen dat de Republiek Suriname instemt met de voorgaande tekst inzake de status van militair en burgerpersoneel van het Nederlandse Ministerie van Defensie dat in de Republiek Suriname aanwezig zal zijn in verband met opleiding en training in Suriname en dat de Nota van de Ambassade tezamen met deze Nota een Verdrag zal vormen tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Suriname.
Het Ministerie van Buitenlandse Zaken van de Republiek Suriname maakt van deze gelegenheid gebruik de Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden te verzekeren van zijn gevoelens van de meeste hoogachting.

De Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden
Paramaribo
Inhoudsopgave
Nr. I
Artikel I. Voorrechten en immuniteiten
Artikel II. Nadere regelingen
Artikel III. Voorwaarden inzake binnenkomst en vertrek
Artikel IV. Aansprakelijkheid
Artikel V. Geneeskundige en tandheelkundige verzorging
Artikel VI. Wapens en munitie
Artikel VII. Rijbewijzen en gebruik van wegen
Artikel VIII. Communicatie
Artikel IX. Geschillen
Artikel X. Duur
Nr. II
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht