Notawisseling houdende een verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van het Koninkrijk Spanje tot de regeling van de status van de deelnemers aan de oefening EGEX-06 van het Europese Gendarmerie Korps in april 2006 in Spanje
(authentiek: es)
Ministerio de Asuntos Exteriores
Madrid, 7 de abril de 2006
Núm. 29/5
El Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación del Reino de España saluta atentamente a la Embajada del Reino de los Países Bajos y tiene el honor de referirse a la cuestión relativa al estatus jurídico del personal participante en el ejercicio EGEX-06, que la Fuerza de Gendarmería Europea, integrada por España, Francia, Italia, Países Bajos y Portugal, va a realizar en España en abril de 2006.
1
?El Reino de España tiene a bien comunicar al Reino de los Países Bajos su disposición a manifestar su consentimiento en obligarse a otorgar al personal participante en el ejercicio EGEX-06 las disposiciones del Convenio entre los Estados Partes del Tratado del Atlántico Norte relativo al estatuto de sus Fuerzas, de 19 junio 1951 (después denominado: ‘‘SOFA de la OTAN’’).
2
?Toda vez que la adopción de este compromiso exige el cumplimiento de una serie de exigencias de orden constitucional y teniendo en cuenta el interés de España por aplicar a la mayor brevedad el contenido del mencionado SOFA de la OTAN, el Reino de España propone al Reino de los Países Bajos que las disposiciones de la presente nota verbal produzcan sus efectos a partir del canje de instrumentos y que entre en vigor a partir del momento en que se reciba la última comunicación por las que las Partes se notifiquen que han cumplido los requisitos legales internos.
Si lo antes expuesto fuese aceptable para el Reino de los Países Bajos, la presente Nota y la Nota de respuesta del Reino de los Países Bajos expresando dicha conformidad constituirán un acuerdo entre nuestros Gobiernos, que estará en vigor durante la duración del ejercicio que, en todo caso, no será superior a un periodo de un año.
El Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación del Reino de España aprovecha esta ocasión para reiterar a la Embajada del Reino de los Países Bajos las seguridades de su más alta consideración.
Embajada del Reino de los Países Bajos
Madrid
Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden
Madrid, 13 april 2006
De Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden biedt haar complimenten aan het Ministerie van Buitenlandse Zaken en Ontwikkelingssamenwerking aan en heeft de eer de ontvangst te bevestigen van de Note Verbale van het Ministerie van 7 april 2006, no. 29/5, welke als volgt luidt:
[Red: (Zoals in Nr. I)]
De Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden heeft de eer het Ministerie van Buitenlandse Zaken en Ontwikkelingssamenwerking te bevestigen dat de voorstellen van het Ministerie zoals neergelegd in zijn Inleidende Nota, aanvaardbaar zijn voor het Koninkrijk der Nederlanden en dat de Inleidende Nota tezamen met deze Nota een verdrag zullen vormen tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van het Koninkrijk Spanje dat voorlopig wordt toegepast vanaf ontvangst van deze nota, en in werking treedt met ingang van de datum van de laatste mededeling dat aan de wettelijke verplichtingen voor inwerkingtreding is voldaan, voor de duur van de oefening, maar in ieder geval een periode van één jaar niet te boven zal gaan.
De Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden maakt van deze mogelijkheid gebruik het Ministerie van Buitenlandse Zaken en Ontwikkelingssamenwerking te verzekeren van haar gevoelens van de meeste hoogachting.
Ministerie van Buitenlandse Zaken en Ontwikkelingssamenwerking
(vertaling: nl)
Ministerie van Buitenlandse Zaken
Madrid, 7 april 2006
No. 29/5
Het Ministerie van Buitenlandse Zaken en Ontwikkelingssamenwerking van het Koninkrijk Spanje biedt de Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden zijn complimenten aan en heeft de eer te verwijzen naar de rechtspositie van het personeel dat deelneemt aan de EGEX-06-oefening, die het Europese Gendarmerie Korps, bestaande uit Frankrijk, Italië, Nederland, Spanje en Portugal, in april 2006 in Spanje zal houden.
1
?Het Koninkrijk Spanje stelt het Koninkrijk der Nederlanden gaarne in kennis van zijn bereidheid ermee in te stemmen dat het zich verplicht op het personeel dat deelneemt aan de oefening EGEX-06, de bepalingen toe te passen van het op 19 juni 1951 te Londen tot stand gekomen Verdrag tussen de Staten die partij zijn bij het Noord-Atlantische Verdrag, nopens de rechtspositie van hun krijgsmachten (hierna: „NAVO SOFA’’).
2
?Aangezien de tenuitvoerlegging van bedoelde verplichting aan een aantal grondwettelijke vereisten dient te voldoen en gezien het belang dat Spanje hecht aan toepassing op de kortst mogelijke termijn van de inhoud van genoemde NAVO SOFA, stelt het Koninkrijk Spanje aan het Koninkrijk der Nederlanden voor dat het bepaalde in deze Note Verbale tijdelijk wordt toegepast vanaf de datum van de antwoordnota van het Koninkrijk der Nederlanden en in werking treedt met ingang van de datum van ontvangst van de laatste mededeling waarin Partijen elkaar in kennis stellen van het feit dat aan de voor hen geldende wettelijke verplichtingen is voldaan.
Indien het Koninkrijk der Nederlanden zich in het voorgaande kan vinden, vormen deze Note Verbale en het antwoord van het Koninkrijk der Nederlanden, waarin bedoelde instemming tot uitdrukking wordt gebracht, een Verdrag tussen beide Regeringen, dat geldt voor de duur van de oefening, maar in ieder geval een periode van één jaar niet te boven zal gaan.
Het Ministerie van Buitenlandse Zaken en Ontwikkelingssamenwerking maakt van de gelegenheid gebruik om de Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden opnieuw te verzekeren van zijn zeer bijzondere hoogachting.
Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden
Madrid
Inhoudsopgave
Nr. I
1
2
Nr. II
Nr. I
1
2
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht