Overeenkomst betreffende de deelname van de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Hongarije, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek aan de Europese Economische Ruimte
(authentiek: nl)
De Europese Gemeenschap,
het Koninkrijk België,
het Koninkrijk Denemarken,
de Bondsrepubliek Duitsland,
de Helleense Republiek,
het Koninkrijk Spanje,
de Franse Republiek,
Ierland,
de Italiaanse Republiek,
het Groothertogdom Luxemburg,
het Koninkrijk der Nederlanden,
de Republiek Oostenrijk,
de Portugese Republiek,
de Republiek Finland,
het Koninkrijk Zweden,
het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland,
hierna de „EG-lidstaten" te noemen
de Republiek IJsland,
het Vorstendom Liechtenstein,
het Koninkrijk Noorwegen,
hierna de „EVA-staten" te noemen
gezamenlijk hierna de „huidige overeenkomstsluitende partijen" te noemen
en
de Tsjechische Republiek,
de Republiek Estland,
de Republiek Cyprus,
de Republiek Letland,
de Republiek Litouwen,
de Republiek Hongarije,
de Republiek Malta,
de Republiek Polen,
de Republiek Slovenië,
de Slowaakse Republiek,
Overwegende dat het Verdrag betreffende de toetreding van de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek tot de Europese Unie (hierna het „Toetredingsverdrag" te noemen) werd ondertekend te Athene op 16 april 2003;
Overwegende dat, op grond van artikel 128 van de te Porto op 2 mei 1992 ondertekende Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, elke Europese Staat die tot de Gemeenschap toetreedt, moet vragen partij te worden bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte (hierna de „EER-Overeenkomst" te noemen);
Overwegende dat de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek gevraagd hebben partij te worden bij de EER-Overeenkomst;
Overwegende dat de voorwaarden voor een dergelijk lidmaatschap dienen te worden vastgelegd in een overeenkomst tussen de huidige overeenkomstsluitende partijen en de Staten die de aanvraag doen,
Hebben besloten de volgende Overeenkomst te sluiten:
1.
De Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek worden partij bij de EER-Overeenkomst en worden hierna de „nieuwe overeenkomstsluitende partijen" genoemd.
2.
Vanaf de datum van inwerkingtreding van deze Overeenkomst zijn de bepalingen van de EER-Overeenkomst, zoals gewijzigd bij de vóór 1 november 2002 vastgestelde besluiten van het Gemengd Comité van de EER, voor de nieuwe overeenkomstsluitende partijen bindend onder dezelfde voorwaarden als voor de huidige overeenkomstsluitende partijen overeenkomstig de in deze Overeenkomst vastgelegde voorwaarden.
3.
De bijlagen bij deze Overeenkomst vormen een integrerend deel van deze Overeenkomst.
Artikel 2
[Wijzigt de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte; Oporto, 02-05-1992]
1.
Alle wijzigingen van in de EER-Overeenkomst opgenomen communautaire besluiten, aangebracht in het kader van de akte betreffende de toetredingsvoorwaarden voor de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek en de aanpassingen van de Verdragen waarop de Europese Unie is gegrond (hierna de „Toetredingsakte van 16 april 2003 genoemd"), worden in de EER-Overeenkomst opgenomen.
2.
[Wijzigt de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte; Oporto, 02-05-1992]
3.
[Wijzigt de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte; Oporto, 02-05-1992]
4.
[Wijzigt de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte; Oporto, 02-05-1992]
5.
Wanneer met betrekking tot vóór de inwerkingtreding van deze Overeenkomst in de EER-Overeenkomst opgenomen besluiten aanpassingen nodig zijn naar aanleiding van het lidmaatschap van de nieuwe partijen bij de Overeenkomst, en bedoelde aanpassingen niet in deze Overeenkomst zijn opgenomen, worden deze aanpassingen overeenkomstig de in de EER-Overeenkomst vastgelegde procedures aangebracht.
Artikel 4
[Wijzigt de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte; Oporto, 02-05-1992]
Artikel 5
Alle partijen bij deze Overeenkomst kunnen vraagstukken betreffende de interpretatie of toepassing ervan aan het Gemengd Comité van de EER voorleggen. Het Gemengd Comité van de EER onderzoekt de vraagstukken teneinde een in het kader van het goed functioneren van de EER-Overeenkomst aanvaardbare oplossing te vinden.
1.
Deze Overeenkomst wordt door de huidige en nieuwe partijen bij de Overeenkomst overeenkomstig hun eigen procedures bekrachtigd of goedgekeurd. De akten van bekrachtiging of goedkeuring worden nedergelegd bij het secretariaat-generaal van de Raad van de Europese Unie.
2.
Zij treedt in werking op dezelfde dag als het Toetredingsverdrag op voorwaarde dat alle akten van bekrachtiging of goedkeuring van deze Overeenkomst vóór die datum zijn nedergelegd, en de volgende ermee verband houdende overeenkomsten en protocollen op dezelfde dag in werking treden:
a. de Overeenkomst tussen het Koninkrijk Noorwegen en de Europese Gemeenschap betreffende een Noors Financieel Mechanisme voor de periode 2004 – 2009,
b. het aanvullend protocol bij de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek IJsland naar aanleiding van de toetreding van de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek tot de Europese Unie,
c. het aanvullend protocol bij de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en het Koninkrijk Noorwegen naar aanleiding van de toetreding van de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek tot de Europese Unie,
d. Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Gemeenschap en het Koninkrijk Noorwegen betreffende bepaalde landbouwproducten.
3.
Indien de nieuwe partijen bij de Overeenkomst niet alle tijdig hun akten van bekrachtiging of goedkeuring van de Overeenkomst hebben nedergelegd, treedt deze Overeenkomst in werking voor de Staten die het wel tijdig hebben gedaan. In dat geval neemt de EER-Raad onverwijld een besluit aangaande de in deze Overeenkomst en, eventueel, de EER-Overeenkomst aan te brengen aanpassingen.
Artikel 7
Deze Overeenkomst, opgesteld in één exemplaar in de Tsjechische, de Deense, de Nederlandse, de Engelse, de Estlandse, de Finse, de Franse, de Duitse, de Griekse, de Hongaarse, de IJslandse, de Italiaanse, de Letlandse, de Litouwse, de Maltese, de Noorse, de Poolse, de Portugese, de Sloveense, de Slowaakse, de Spaanse en de Zweedse taal, zijnde alle teksten gelijkelijk authentiek, wordt nedergelegd bij het secretariaat-generaal van de Raad van de Europese Unie, dat een voor eensluitend gewaarmerkt afschrift daarvan doet toekomen aan de Regeringen van elk van de partijen bij deze Overeenkomst.
GEDAAN te Luxemburg, de veertiende oktober 2003.
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht