Notawisseling tussen de Nederlandse en de Malawische Regering inzake de toepassing van het op 15 oktober 1948 te Londen gesloten Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland ter vermijding van dubbele belasting en ter voorkoming van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen van inkomsten
(authentiek: en)
(Nota gezonden aan de Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden te Lusaka)
No. 181
The Ministry of External Affairs of the Republic of Malawi presents its compliments to the Embassy of the Kingdom of the Netherlands in Lusaka and has the honour to refer to the Exchange of Notes between the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the Government of the Kingdom of the Netherlands dated 20th and 27th December, 1962, extending, on the basis therein specified, to the former Federation of Rhodesia and Nyasaland the provisions of the Convention between the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the Kingdom of the Netherlands for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income, signed at London on the 15th of October, 1948, als well as to the subsequent Exchange of Notes between the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the Government of the Kingdom of the Netherlands dated 7th and 23rd December, 1963, whereby it was agreed that the aforesaid extension should remain in force, inter alia, to the then territory of Nyasaland after the dissolution of the Federation of Rhodesia and Nyasaland on the 31st December, 1963.
On behalf of the Government of the Republic of Malawi, the Ministry has the honour to propose to the Government of the Kingdom of the Netherlands that the relations between the two States in the domain of the avoidance of double taxation be governed by the provisions of the above-mentioned Convention of 1948 as extended to the former Federation of Rhodesia and Nyasaland and later to the then territory of Nyasaland and that all references therein to the United Kingdom be construed as references to Malawi.
If the foregoing proposal is acceptable to the Government of the Kingdom of the Netherlands, the Ministry has the honour to propose further that the present Note and the Embassy's affirmative reply thereto shall constitute an Agreement between the two Governments on this subject, which Agreement shall apply, as regards the Kingdom of the Netherlands, to the territory of the Kingdom in Europe, and shall enter into force, with retroactive effect as from 6th July, 1964, on the date on which the Government of the Kingdom of the Netherlands notifies the Government of the Republic of Malawi that the constitutional formalities required in the Kingdom of the Netherlands have been fulfilled.
The Ministry of External Affairs of the Republic of Malawi avails itself of this opportunity to renew to the Embassy of the Kingdom of the Netherlands in Lusaka the assurance of its highest consideration.
Blantyre
7th June, 1969
ROYAL NETHERLANDS EMBASSY
No. 1054
The Embassy of the Kingdom of the Netherlands at Lusaka presents its compliments to the Ministry of External Affairs of the Republic of Malawi and has the honour to acknowledge receipt of the Ministry's Note of June 7th, 1969, Note 181, reading as follows:
[Red: (zoals in Nr. I)]
The Embassy has the honour to inform the Ministry that the proposals set forth in the above-mentioned Note are acceptable to the Government of the Kingdom of the Netherlands, so that that Note and the present reply shall constitute an agreement between the two Governments on this subject, which agreement shall apply, as regards the Kingdom of the Netherlands, to the territory of the Kingdom in Europa, and shall enter into force, with retroactive effect as from 6th July, 1964, on the date on which the Government of the Kingdom of the Netherlands notifies the Government of the Republic of Malawi that the formalities constitutionally required in the Kingdom of the Netherlands have been complied with.
The Royal Netherlands Embassy avails itself of this opportunity to renew to the Ministry of External Affairs the assurance of its highest consideration.
Lusaka, June 18th, 1969
Ministry of External Affairs
Blantyre
Malawi
(vertaling: nl)
(Nota gezonden aan de Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden te Lusaka)
No. 181
Het Ministerie van Buitenlandse Zaken van de Republiek Malawi biedt de Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden te Lusaka zijn complimenten aan en heeft de eer te verwijzen naar de op 20 en 27 december 1962 tussen de Regering van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland en de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden gewisselde Nota's tot uitbreiding, op de daarin nader omschreven basis, tot de voormalige Federatie van Rhodesia en Nyasaland van de bepalingen van het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Verenigd Koninkrijk van GrootBrittannië en Noord-Ierland ter vermijding van dubbele belasting en ter voorkoming van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen van inkomsten, ondertekend te Londen op 15 oktober 1948, en eveneens naar de daarop gevolgde, op 7 en 23 december 1963 tussen de Regering van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland en de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden gewisselde Nota's, waarin werd overeengekomen, dat de hiervoor genoemde uitbreiding onder andere van kracht zou blijven voor het toenmalige grondgebied van Nyasaland na de ontbinding van de Federatie van Rhodesia en Nyasaland op 31 december 1963.
Namens de Regering van de Republiek Malawi heeft het Ministerie de eer aan de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden voor te stellen dat de betrekkingen tussen de beide Staten op het gebied van het vermijden van dubbele belasting zullen worden geregeld volgens de bepalingen van het hierboven genoemde Verdrag van 1948, zoals dit is uitgebreid tot de voormalige Federatie van Rhodesia en Nyasaland en naderhand tot het toenmalige grondgebied van Nyasaland en dat alle verwijzingen daarin naar het Verenigd Koninkrijk zullen worden opgevat als verwijzingen naar Malawi.
Indien bovenstaand voorstel aanvaardbaar is voor de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden, heeft het Ministerie de eer voor te stellen, dat deze Nota en het bevestigend antwoord van de Ambassade daarop een Overeenkomst inzake dit onderwerp tussen de beide Regeringen vormen, welke Overeenkomst, wat het Koninkrijk der Nederlanden betreft, geldt voor het in Europa gelegen grondgebied van het Koninkrijk en welke, met terugwerkende kracht van 6 juli 1964 af, in werking treedt op de datum waarop de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden aan de Regering van de Republiek Malawi mededeelt, dat aan de in het Koninkrijk der Nederlanden grondwettelijk vereiste formaliteiten is voldaan.
Het Ministerie van Buitenlandse Zaken van de Republiek Malawi moge van deze gelegenheid gebruik maken om de verzekering zijner zeer bijzondere hoogachting jegens de Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden te hernieuwen.
Blantyre
7 juni 1969
AMBASSADE VAN HET
KONINKRIJK DER NEDERLANDEN
No. 1054
De Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden te Lusaka biedt het Ministerie van Buitenlandse Zaken van de Republiek Malawi haar complimenten aan en heeft de eer de ontvangst te bevestigen van de Nota van het Ministerie van 7 juni 1969, Nota 181, waarvan de inhoud als volgt luidt:
[Red: (zoals in Nr. I)]
De Ambassade heeft de eer het Ministerie mede te delen, dat de in bovengenoemde Nota vervatte voorstellen voor de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden aanvaardbaar zijn, zodat die Nota en dit antwoord een overeenkomst inzake dit onderwerp tussen de beide Regeringen vormen, welke overeenkomst, wat het Koninkrijk der Nederlanden betreft, geldt voor het in Europa gelegen grondgebied van het Koninkrijk, en welke, met terugwerkende kracht van 6 juli 1964 af, in werking treedt op de datum waarop de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden aan de Regering van de Republiek Malawi mededeelt, dat aan de in het Koninkrijk der Nederlanden grondwettelijk vereiste formaliteiten is voldaan.
De Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden moge van deze gelegenheid gebruik maken om de verzekering harer zeer bijzondere hoogachting jegens het Ministerie van Buitenlandse Zaken te hernieuwen.
Lusaka, 18 juni 1969
Ministerie van Buitenlandse Zaken
Blantyre
Malawi
Inhoudsopgave
Nr. I
Nr. II
Nr. I
Nr. II
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht