Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Unie en het Koninkrijk Marokko betreffende liberaliseringsmaatregelen voor het onderlinge handelsverkeer van landbouwproducten, verwerkte landbouwproducten, vis en visserijproducten, inzake de vervanging van de Protocollen nrs. 1, 2 en 3 en de bijlagen daarbij, en houdende wijziging van de Euro-mediterrane overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten enerzijds, en het Koninkrijk Marokko, anderzijds
(authentiek: nl)
Nr. I.
A. BRIEF VAN DE UNIE
Brussel, 13 december 2010
Geachte mevrouw, geachte heer,
Ik heb de eer te verwijzen naar de onderhandelingen die zijn gevoerd overeenkomstig de Euro-mediterrane routekaart voor de landbouw (Routekaart van Rabat) die op 28 november 2005 tijdens de Euro-mediterrane conferentie door de ministers van Buitenlandse Zaken is vastgesteld met het oog op een versnelde liberalisering van de handel in landbouwproducten, verwerkte landbouwproducten, vis en visserijproducten, en op grond van de artikelen 16 en 18 van de op 1 maart 2000 in werking getreden Euro-mediterrane overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en het Koninkrijk Marokko, anderzijds (hierna „associatieovereenkomst” genoemd), waarin is bepaald dat geleidelijk een verdere liberalisering tot stand wordt gebracht van het onderlinge handelsverkeer in landbouwproducten, verwerkte landbouwproducten, vis en visserijproducten.
Bij deze onderhandelingen zijn de Europese Unie en het Koninkrijk Marokko de hierna volgende wijzigingen in de associatieovereenkomst overeengekomen.
[Wijzigt Euro-Mediterrane Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lid-Staten, enerzijds, en het Koninkrijk Marokko, anderzijds; Brussel, 26 februari 1996.]
Deze overeenkomst in de vorm van een briefwisseling treedt in werking op de eerste dag van de derde maand volgende op de datum waarop de laatste akte van goedkeuring is neergelegd.
Ik verzoek u mij te willen bevestigen dat uw regering met het boventsaande imstemt.
Hoogachtend,
VOOR DE EUROPESE UNIE
Brussel, 13 december 2010
B. BRIEF VAN HET KONINKRIJK MAROKKO
Geachte mevrouw, geachte heer,
Ik heb de eer u de ontvangst te bevestigen van uw brief van heden, welke als volgt luidt:
[Red: (Zoals in Nr. I)]
Ik kan u bevestigen dat mijn regering met de inhoud van deze brief instemt.
Hoogachtend,
VOOR HET KONINKRIJK
MAROKKO
[Wijzigt Euro-Mediterrane Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lid-Staten, enerzijds, en het Koninkrijk Marokko, anderzijds; Brussel, 26 februari 1996.]
[Wijzigt Euro-Mediterrane Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lid-Staten, enerzijds, en het Koninkrijk Marokko, anderzijds; Brussel, 26 februari 1996.]
De partijen komen overeen dat het invoerprijzenmechanisme volgens de voorwaarden van de onderhavige overeenkomst wordt gehandhaafd. Indien de Europese Unie na de inwerkingtreding van de onderhavige overeenkomst aan een mediterraan partnerland gunstigere concessies op het gebied van de invoerprijzen verleent, zal zij onmiddellijk besprekingen starten over de verlening van dezelfde voorwaarden aan Marokko.
Voor de producten van de GN-codes 07032000 en 08052010 zullen beide partijen, zodra de in kolom „b” van de bijlage bij Protocol nr. 1 vastgestelde contingenten zijn bereikt, besprekingen starten over een verbetering van de toegangsvoorwaarden voor deze producten. 1)
De bijlage bij Protocol nr. 1 is niet opgenomen. Deze ligt ter inzage bij de Afdeling Verdragen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. De bijlage bij Protocol nr.1 is tevens gepubliceerd in PbEU L 241 van 7 september 2012, blz. 12. ^ [2]
De lijsten 1 en 2 bij Protocol nr. 2 zijn niet opgenomen. Deze liggen ter inzage bij de Afdeling Verdragen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. De lijsten zijn tevens gepubliceerd in PbEU L 241 van 7 september 2012, blz. 15-44.
Inhoudsopgave
Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Unie en het Koninkrijk Marokko betreffende liberaliseringsmaatregelen voor het onderlinge handelsverkeer van landbouwproducten, verwerkte landbouwproducten, vis en visserijproducten, inzake de vervanging van de Protocollen nrs. 1, 2 en 3 en de bijlagen daarbij, en houdende wijziging van de Euro-mediterrane overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten enerzijds, en het Koninkrijk Marokko, anderzijds
Nr. II
Bijlage I. 1) Protocol Nr. 1 betreffende de regeling die bij de invoer in de Europese Unie van landbouwproducten, verwerkte landbouwproducten, vis en visserijproducten van oorsprong uit het Koninkrijk Marokko van toepassing is
Bijlage II. 1) Protocol Nr. 2 betreffende de regeling die bij de invoer in het Koninkrijk Marokko van landbouwproducten, verwerkte landbouwproducten, vis en visserijproducten van oorsprong uit de Europese Unie van toepassing is
Bijlage Gezamenlijke verklaring
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht