Let op. Deze wet is vervallen op 1 februari 2007. U leest nu de tekst die gold op 31 januari 2007.

Eenhedenbesluit 1981

Uitgebreide informatie
Besluit van 21 september 1981, houdende uitvoering van de artikelen 1, eerste lid, onder b, en vierde lid, 4, derde en vierde lid, en 4a van de IJkwet 1937 (Stb. 627)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Economische Zaken van 7 augustus 1981, no. 681/683 W.J.A.;
Gelet op de artikelen 1, eerste lid, onder b , en vierde lid, 4, derde en vierde lid, en 4 a van de IJkwet 1937 ( Stb. 627);
De Raad van State gehoord (advies van 11 september 1981, no. 810909/18);
Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Economische Zaken, P. H. van Zeil, van 17 september 1981, no. 681/849 W.J.A.;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 1
Voor de toepassing van het bij of krachtens dit besluit bepaalde wordt verstaan onder:
wet: de IJkwet ( Stb. 1989, 10);
bij de wet aangewezen eenheden of eenheden, aangewezen bij de wet: de eenheden, bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder a, van de wet.
1.
Als eenheden, welke worden afgeleid van de bij de wet aangewezen eenheden, worden aangewezen de eenheden van de grootheden, genoemd in kolom 1 van de navolgende tabel. Als namen, symbolen en omschrijvingen van deze afgeleide eenheden gelden de namen, de symbolen en de omschrijvingen, welke onderscheidenlijk in de kolommen 2, 3 en 4 van die tabel achter de betrokken grootheden zijn vermeld.
2.
Als eenheden, welke worden afgeleid van de bij de wet aangewezen eenheden, worden mede aangewezen de eenheden van andere dan de in artikel 1, tweede lid, van de wet genoemde grootheden, welke eenheden worden omschreven als:
a. machten van de bij de wet aangewezen eenheden of van de eenheden, aangewezen in het eerste lid;
b. produkten van twee of meer van de eenheden, aangewezen bij de wet, in het eerste lid van het onderhavige artikel of onder a .
3.
De in het tweede lid aangewezen eenheden worden aangeduid met de namen, onderscheidenlijk symbolen, van elk der eenheden waaruit zij zijn samengesteld, op een zodanige wijze, dat machten of produkten daarbij mede tot uitdrukking worden gebracht.
1.
Als eenheden, welke samenhangen met de bij de wet aangewezen eenheden, worden aangewezen de eenheden van de grootheden, genoemd in kolom 1 van de navolgende tabel. Als namen, symbolen en omschrijvingen van deze samenhangende eenheden gelden de namen, de symbolen en de omschrijvingen, welke onderscheidenlijk in de kolommen 2, 3 en 4 van die tabel achter de betrokken grootheden zijn vermeld.
2.
Als eenheden, welke samenhangen met de bij de wet aangewezen eenheden, worden mede aangewezen de eenheden van andere dan de in artikel 1, tweede lid, van de wet genoemde grootheden, welke eenheden worden omschreven als:
a. machten van eenheden, aangewezen in het eerste lid;
b. produkten van twee of meer van de eenheden, aangewezen in het eerste lid of onder a;
c. produkten van een of meer van de bij de wet of in artikel 2 aangewezen eenheden enerzijds en een of meer in het eerste lid of onder aaangewezen eenheden anderzijds.
3.
Ten aanzien van de aanduiding van de eenheden, aangewezen in het tweede lid, is artikel 2, derde lid, van overeenkomstige toepassing.
1.
Artikel 4, eerste lid, van de wet is van overeenkomstige toepassing ten aanzien van:
a. de eenheden, genoemd in artikel 2, eerste lid;
b. de eenheden: dioptrie, are, liter, ton, metriekkaraat, atomaire massaeenheid, tex, bar, elektronvolt, voltampère, var, decimale graad of gon, en barn, met dien verstande, dat het honderdvoud van de are, indien dit veelvoud niet wordt aangeduid door een getal voor de naam van die eenheid, wordt aangeduid met de naam hectare.
2.
Onverminderd het bepaalde in het eerste lid, onder b , worden decimale veelvouden en delen van de eenheden, aangewezen in artikel 3, eerste lid, aangeduid door een getal voor de naam of het symbool van die eenheden.
3.
Met betrekking tot de eenheden, aangewezen in artikel 2, tweede lid, en 3, tweede lid, zijn artikel 4, eerste en tweede lid, van de wet en het eerste en tweede lid van het onderhavige artikel van toepassing ten aanzien van elk der eenheden, waaruit de bedoelde eenheden zijn samengesteld, met dien verstande, dat bij decimale veelvouden en delen van machten van eenheden het voorvoegsel, onderscheidenlijk het symbool, betrekking heeft op die eenheden.
1.
Ten aanzien van de onderstaande erkende eenheden gelden de daarbij vermelde beperkingen in hun gebruik:
2.
De eenheden volumeprocent en massaprocent mogen ten aanzien van een mengsel van water en alcohol uitsluitend worden gebezigd ter aanduiding van onderscheidenlijk het alcoholvolumegehalte, bij 20 °C, en het alcoholmassagehalte van een zodanig mengsel, bepaald met inachtneming van krachtens artikel 9, tweede lid, van de wet gestelde regelen omtrent de methode voor de bepaling van die gehalten van een mengsel als vorenbedoeld.
1.
De benaming "EEG-natuurgewicht" mag uitsluitend worden gebezigd ter aanduiding van het natuurgewicht van graan, uitgedrukt in kilogram per hectoliter en bepaald met behulp van een toestel, bestemd voor de meting van het natuurgewicht van granen, dat is voorzien van een geldig ijkmerk van eerste EEG-ijk of dat bij de herkeuring, bedoeld in artikel 11, vierde lid, onder b of c, van de wet is goedgekeurd en niet van een afkeuringsmerk is voorzien.
2.
Bij of in verband met de handel in granen tussen, in verschillende Lid-Staten van de Europese Unie of andere Staten die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte gevestigde, kopers en verkopers mogen ter aanduiding van het natuurgewicht van graan slechts benamingen worden gebezigd, welke een gelijke betekenis hebben als de benaming "EEG-natuurgewicht".
1.
De benaming "alcoholgehalte" mag met betrekking tot een mengsel van water en alcohol voor geen andere grootheid worden gebezigd dan voor het alcoholvolumegehalte of het alcoholmassagehalte voor het uitdrukken waarvan het gebruik van de eenheden % vol en % mas is toegelaten.
2.
Ter aanduiding van het gehalte aan alcohol van een mengsel van water en alcohol mogen geen andere benamingen worden gebezigd dan die welke een gelijke betekenis hebben als alcoholvolumegehalte of alcoholmassagehalte voor het uitdrukken waarvan het gebruik van de eenheden % vol en % mas is toegelaten.
Artikel 9
Artikel 8 vervalt met ingang van 1 januari 1986.
Artikel 10
Het Eenhedenbesluit ( Stb. 1968, 673) wordt ingetrokken.
Artikel 11
Dit besluit kan worden aangehaald als: Eenhedenbesluit 1981.
Artikel 12
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 oktober 1981.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat daarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State.
's-Gravenhage, 21 september 1981
De Staatssecretaris van Economische Zaken,
Uitgegeven de negenentwintigste september 1981
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
+ § 1. Begripsomschrijvingen
+ § 2. Definitief erkende eenheden
+ § 3. Benamingen van grootheden
+ § 4. Tijdelijk erkende eenheden
+ § 5. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht