Let op. Deze wet is vervallen op 1 juli 2004. U leest nu de tekst die gold op 30 juni 2004.

Erkenningenbesluit geneeskundige hulpverlening bij rampen en zware ongevallen

Uitgebreide informatie
Besluit van 14 mei 1993, houdende vaststelling van een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 12, eerste lid, van de Wet geneeskundige hulpverlening bij rampen
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van de Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur directoraat-generaal van de Volksgezondheid, directie Civiele Verdediging en Vredescalamiteiten van 9 september 1992, nr. CVVC/VMMK/V/851245, gedaan na overleg met Onze Minister van Binnenlandse Zaken, directoraat-generaal voor Openbare Orde en Veiligheid, directie Brandweer;
Gelet op artikel 12, eerste lid, van de Wet geneeskundige hulpverlening bij rampen;
Gezien het advies van de Nationale Raad voor de Volksgezondheid van 20 december 1991, nr. 4123-42;
Gezien het advies van de Brandweerraad van 10 december 1991, nr. RBR91/U2546;
De Raad van State gehoord (advies van 19 oktober 1992, nr. W 13.92 0358);
Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, DGVgz/AGB/GZ 932933, 28 april 1993, uitgebracht na overleg met Onze Minister van Binnenlandse Zaken, directoraat-generaal voor Openbare Orde en Veiligheid, directie Brandweer;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 1
In dit besluit wordt verstaan onder:
a. Onze Minister: Onze Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur;
b. gewondennest: een veilige plaats in de directe omgeving van de ramp of het zware ongeval waar eerste hulp, dan wel aanvullende eerste hulp, wordt verleend en van waaruit met het oog op vervoer voortgezette behandeling plaatsvindt;
c. verzamelplaats gewonden: plaats waar de op behandelings- en afvoerurgentie gerichte geneeskundige zorg met het oog op het vervoer naar ziekenhuizen plaatsvindt.
Artikel 2
Een instelling komt slechts voor erkenning in aanmerking indien zij één of meer geneeskundige eenheden beschikbaar stelt.
Artikel 3
Een geneeskundige eenheid bestaat uit een commandogroep, drie geneeskundige groepen en twee verzorgingsgroepen.
Artikel 4
Een commandogroep bestaat ten minste uit:
a. een commandant;
b. een schrijver;
c. een gewondenverzorger;
d. drie gewondenhelpers;
e. een chauffeur;
f. twee ondersteunende medewerkers.
Artikel 5
Een geneeskundige groep bestaat ten minste uit:
a. een commandant;
b. een arts;
c. een verpleegkundige;
d. zes gewondenverzorgers;
e. vijf gewondenhelpers;
f. twee chauffeurs.
Artikel 6
Een verzorgingsgroep bestaat ten minste uit:
a. een kok;
b. een chauffeur;
c. twee ondersteunende medewerkers.
Artikel 7
Een geneeskundige eenheid verricht ten minste de volgende taken:
a. het inrichten en in bedrijf houden van drie gewondennesten;
b. het inrichten en in bedrijf houden van één verzamelplaats gewonden;
c. het gewondentransport tussen de gewondennesten en de verzamelplaats gewonden;
d. de voorbereiding op de onder a tot en met c genoemde taken.
Artikel 8
In een gewondennest worden ten minste de volgende taken verricht:
a. de eerste hulp dan wel de aanvullende eerste hulp aan gewonden;
b. het opvangen van ambulante gewonden en het verwijzen daarvan naar de verzamelplaats gewonden;
c. het invullen van de gewondenkaarten.
Artikel 9
In een verzamelplaats gewonden worden ten minste de volgende taken verricht:
a. het selecteren van de gewonden naar afvoerurgentie;
b. het verrichten van de noodzakelijke geneeskundige handelingen ter voorbereiding op het vervoer van de gewonden naar een ziekenhuis;
c. het behandelen van ambulante gewonden;
d. het verzorgen en begeleiden van gewonden, die nog niet naar een ziekenhuis zijn afgevoerd;
e. het zorgdragen voor overleden slachtoffers;
f. het administreren en registreren van de op behandeling en afvoer betrekking hebbende gegevens.
Artikel 10
De geoefendheid van een geneeskundige eenheid wordt bevorderd door ten minste eenmaal per jaar de volgende oefeningen te houden:
a. een voorbereide oefening, zo mogelijk in samenwerking met hulpverleningseenheden van andere disciplines;
b. een niet voorbereide oefening, waarbij alarmering, opkomst en inzet van de geneeskundige eenheid worden getest.
Artikel 11
Een geneeskundige eenheid bezit een zodanige paraatheid dat twee uur na alarmering de in de artikelen 4 tot en met 6 bedoelde functionarissen aanwezig zijn op of nabij de plaats van de ramp of het zware ongeval en de eerste gewonden voor vervoer naar het ziekenhuis gereed kunnen liggen.
Artikel 12 [Vervalt per 01-07-2004]
De in artikel 5, onder b, bedoelde arts is in het bezit van een door Onze Minister aan te wijzen getuigschrift op het gebied van de rampengeneeskunde.
Artikel 13
De in artikel 5, onder c, bedoelde verpleegkundige:
a. [dit onderdeel is vervallen;]
b. heeft aansluitend aan de opleiding minimaal één jaar praktijkervaring; en
c. is in het bezit van een door Onze Minister aan te wijzen getuigschrift op het gebied van de hulpverlening bij rampen en zware ongevallen.
1.
De in de artikelen 4, onder c, en 5, onder d, bedoelde gewondenverzorgers zijn in het bezit van een geldig Eenheidsdiploma Eerste Hulp Bij Ongelukken als bedoeld in de Regeling betreffende het eenheidsdiploma EHBO, met de aantekening Gewondenzorg onder Rampomstandigheden, bedoeld in de Regeling aantekening GOR.
2.
De in de artikelen 4, onder d, en 5, onder e, bedoelde gewondenhelpers zijn in het bezit van een geldig Eenheidsdiploma Eerste Hulp Bij Ongelukken.
1.
Personen die een functie uitoefenen als bedoeld in dit besluit zijn op grond van een geneeskundig onderzoek beoordeeld op hun geschiktheid voor de aan hen toebedeelde werkzaamheden.
2.
Het eerste lid is niet van toepassing op personen met de functie van schrijver in een commandogroep of arts of verpleegkundige in een geneeskundige groep.
3.
Een onderzoek als bedoeld in het eerste lid vindt plaats overeenkomstig de regels, opgenomen in de bij dit besluit behorende bijlage en is uitgevoerd door een bedrijfsarts werkzaam bij een gemeentelijke gezondheidsdienst.
Artikel 16
Degene die een onderzoek als bedoeld in artikel 15 heeft ondergaan, kan binnen een termijn van zes weken na ontvangst van de uitslag van het onderzoek een verzoek om herkeuring indienen bij een bedrijfsarts bij een andere gemeentelijke gezondheidsdienst dan de gemeentelijke gezondheidsdienst die de keuring heeft verricht.
Artikel 17
In afwijking van de artikelen 12 en 13, onder c, voldoen artsen en verpleegkundigen uiterlijk vijf jaar na inwerkingtreding van die bepalingen aan die bepalingen.
Artikel 18
Een verklaring van geschiktheid afgegeven vóór de inwerkingtreding van dit besluit is ten aanzien van een persoon die vóór de inwerkingtreding van dit besluit reeds deel uitmaakte van een geneeskundige eenheid gedurende twee jaar na de datum van de inwerkingtreding van dit besluit gelijkgesteld met een verklaring van geschiktheid als bedoeld in artikel 15, eerste lid.
Artikel 19
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst, met uitzondering van de artikelen 12 en 13, onder c, die in werking treden op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.
Artikel 20
Dit besluit wordt aangehaald als: Erkenningenbesluit geneeskundige hulpverlening bij rampen en zware ongevallen.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
's-Gravenhage, 14 mei 1993
De Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,
Uitgegeven de tiende juni 1993
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
+ § 1. Begripsbepalingen
+ § 2. Aantal geneeskundige eenheden
+ § 3. Samenstelling van een geneeskundige eenheid
+ § 4. Taken en geoefendheid van een geneeskundige eenheid
+ § 5. Opleiding en keuring van het personeel van een geneeskundige eenheid
+ § 6. Overgangs- en slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht