Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2014. U leest nu de tekst die gold op -.

Gasslangbesluit (Warenwet)

Uitgebreide informatie
Besluit van 28 mei 1963, tot toepassing van artikel 14 der Warenwet (Stb. 1935, 793) op gasslang
Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid van 23 april 1963, Directie Volksgezondheid, afd. Gezondheidsbescherming, no. 56181;
Gelet op artikel 14 der Warenwet ( Stb. 1935, 793);
Gezien het advies van de Adviescommissie Warenwet van 10 oktober 1959, no. 8220/(24)15 en van 28 augustus 1962, no. 9345/ (24)1;
De Raad van State gehoord (advies van 8 mei 1963, No. 43);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid van 20 mei 1963, Directie Volksgezondheid, Afdeling Gezondheidsbescherming, No. 58664;
Hebben goedgevonden en verstaan:
1.
Gasslang voor aardgas, butaangas, propaangas of een mengsel van de laatste twee gassen en de kennelijk als zodanig voorhanden artikelen, bestemd voor niet bedrijfsmatig gebruik, mogen uitsluitend en moeten worden aangeduid met het woord "gasslang".
2.
De in het eerste lid genoemde aanduiding moet zijn aangebracht in duidelijk leesbare, niet door vegen uit te wissen letters van ten minste 4 mm hoogte, en wel ten minste éénmaal op gasslang, welke in vaste lengtematen wordt geleverd en op afstanden van ten hoogste 25 cm op gasslang, welke niet in vaste lengtematen wordt geleverd.
3.
Onverminderd het bepaalde in artikel 2 moet de in het tweede lid bedoelde aanduiding vergezeld zijn van de vermelding van het jaar van fabricage in duidelijk leesbare, niet door vegen uit te wissen cijfers van ten minste 4 mm hoogte.
Artikel 2
De in artikel 1 bedoelde artikelen moeten voldoen aan de volgende eisen:
a. deugdelijk van samenstelling en constructie zijn;
b. in deugdelijke toestand verkeren;
c. bestaan uit rubber met of zonder weefsellagen;
d. indien en voorzover zij uit rubber zonder weefsellagen bestaan, voldoen aan de eisen, gesteld in de norm NEN 5658 van december 1971, uitgegeven door het Nederlandse Normalisatie-instituut;
e. indien en voorzover zij uit rubber met weefsellagen bestaan en
- bestemd zijn voor aardgas, voldoen aan de eisen gesteld in de norm NEN 3277 van december 1976, uitgegeven door het Nederlandse Normalisatie-instituut;
- bestemd zijn voor butaangas en propaangas, voldoen aan de eisen, gesteld in de norm NEN 5654 van juli 1980, uitgegeven door het Nederlandse Normalisatie-instituut.
Artikel 3
Voor de beoordeling, of gasslang aan het bepaalde in artikel 2 voldoet, kan van het onderzoek door speciale deskundigen worden gebruik gemaakt.
Artikel 4
Het Gasslangbesluit (Warenwet) ( Stb. 1956, 612) wordt ingetrokken.
Artikel 5
Dit besluit kan worden aangehaald onder de titel: Gasslangbesluit (Warenwet).
Onze Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst, en waarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State.
Soestdijk, 28 mei 1963
De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid,
Uitgegeven de achttiende juni 1963.
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 3a
Artikel 4
Artikel 5
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht