Besluit van 7 november 1972, houdende vaststelling van het Glasartikelenbesluit
Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne van 8 september 1972, Directoraat-Generaal van de Volksgezondheid, Hoofdafdeling Voedingsaangelegenheden, no. 106624, en van de Staatssecretaris van Economische Zaken;
Overwegende, dat regelen moeten worden gesteld ter uitvoering van de richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 15 december 1969 voor de onderlinge aanpassing der wetgevingen van de Lid-Staten inzake kristalglas (69/493/ EEG) (Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen no. L 326 van 29 december 1969);
Gelet op de artikelen 14 en 14a van de Warenwet (Stb. 1935, 793);
Gezien het advies van de commissie bedoeld in artikel 17, zevende lid, van de Warenwet, door de Sociaal-Economische Raad ingesteld op grond van artikel 43 van de Wet op de Bedrijfsorganisatie (Stb. 1950, K 22);
De Raad van State gehoord (advies van 27 september 1972, no. 26);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne van 24 oktober 1972, Directoraat-Generaal van de Volksgezondheid, Hoofdafdeling Voedingsaangelegenheden, no. 107474, en van de Staatssecretaris van Economische Zaken;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 1
Voor de toepassing van het bij of krachtens dit besluit bepaalde wordt verstaan onder:
a. glas:
1°. niet-gekristalliseerd materiaal, verkregen door het smelten van kwartszand met natrium- of kaliumhoudende en calcium- of loodhoudende grondstoffen, al dan niet vermengd met andere metaaloxyden;
2°. materiaal dat geheel of gedeeltelijk gekristalliseerd is door opwarming en afkoeling van niet-gekristalliseerd materiaal, verkregen door het smelten van kwarts- en aluminiumhoudende grondstoffen met lithium- of magnesiumhoudende grondstoffen, al dan niet vermengd met andere metaaloxyden;
b. glasartikelen: voor de handel bestemde of in de handel gebrachte, geheel of hoofdzakelijk uit glas bestaande artikelen, bestemd voor tafel-, keuken-, toilet- of kantoorgebruik, dan wel voor versiering van het inwendige van woningen of gebouwen, met uitzondering van: kralen, onechte parels, onecht koraal, en dergelijk klein glaswerk, afzonderlijk of aaneengeregen tot gordijnen of samengevoegd tot artikelen met een decoratieve bestemming, blokjes, plaatjes en schilfers voor mozaïek of voor dergelijke decoratieve doeleinden, met de blaaslamp vervaardigde fantasievoorwerpen, ramen, glasplaten, glas-in-lood, spiegels, verlichtingsartikelen, stolpen of kastjes voor klokken, meubelen en delen daarvan, kerstartikelen en antiquiteiten;
c. verpakking: een verpakking, bestemd of geschikt om met de inhoud aan de gebruiker te worden afgeleverd;
d. richtlijn 1969/493/EEG: richtlijn nr. 69/493/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 15 december 1969 voor de onderlinge aanpassing der wetgevingen van de Lid-Staten inzake kristalglas (PbEG L 326).
Artikel 2
Aangeduid mag uitsluitend worden:
a. met de benaming volloodkristal 30% of een der andere benamingen genoemd bij nummer 1 van kolom b, van bijlage I van richtlijn 1969/493/EEG: het glasartikel, vervaardigd uit glas dat tenminste 30% loodoxyde bevat en waarvan de volumieke massa tenminste 3000 kg/m 3 en de brekingsindex tenminste 1,545 bedragen;
b. met de benaming loodkristal 24% of een der andere benamingen genoemd bij nummer 2 van kolom b, van bijlage I van richtlijn 1969/493/EEG: het glasartikel, vervaardigd uit glas dat niet voldoet aan het onder a bepaalde en tenminste 24% loodoxyde bevat en waarvan de volumieke massa tenminste 2900 kg/m 3 en de brekingsindex tenminste 1,545 bedragen;
c. met de benaming: sonoorglas, het glasartikel, vervaardigd uit glas dat niet voldoet aan het bepaalde onder a en b en:
1°. tenminste 10% loodoxyde, bariumoxyde, kaliumoxyde of zinkoxyde dan wel tenminste 10% van een mengsel van twee of meer van deze oxyden bevat en waarvan de volumieke massa tenminste 2450 kg/m 3 , en de brekingsindex, berekend op de natrium-D-lijn, tenminste 1,520 bedragen of
2°. tenminste 10% loodoxyde, bariumoxyde of kaliumoxyde dan wel tenminste 10% van een mengsel van twee of van al deze oxyden bevat, dat een oppervlaktehardheid, volgens Vickers, van 550 ± 20 heeft en waarvan de volumieke massa tenminste 2400 kg/m 3 bedraagt.
1.
Glasartikelen mogen niet worden aangeduid met de symbolen van een cirkel, vierkant of gelijkzijdige driehoek zonder vermelding, bij het symbool, van een der bij artikel 2 toegelaten benamingen.
2.
Een symbool als in het eerste lid bedoeld mag uitsluitend worden gebezigd, indien het daarmee aangeduide glasartikel is vervaardigd uit glas als omschreven in de bepaling die in bijlage I bij het gebezigde symbool is genoemd.
3.
Indien het overeenkomstig het tweede lid gebezigde symbool aangebracht is op het glasartikel of de verpakking daarvan, moet het zijn uitgevoerd als aangegeven in bijlage I .
Artikel 4
Glasartikelen mogen niet worden aangeduid met een benaming, genoemd bij de nummers 3 en 4 van kolom b, van bijlage I van richtlijn 1969/493/EEG, met uitzondering van de benaming sonoorglas.
1.
Glasartikelen waarop is aangebracht hetzij een opschrift dat niet een bij artikel 2 toegelaten benaming is doch waarin zodanige benaming of een bij artikel 4 verboden benaming voorkomt, hetzij een opschrift, dat met een bij artikel 2 toegelaten benaming of een bij artikel 4 verboden benaming kan worden verward, alsmede glasartikelen aanwezig in een verpakking waarop een zodanig opschrift is aangebracht, moeten op het glasartikel onderscheidenlijk op de verpakking daarvan tevens zijn aangeduid met:
a. de bij artikel 2 toegelaten benaming, voor zover het glasartikel vervaardigd is uit glas als omschreven in artikel 2, onder a, b, c, 1° of c, 2°;
b. de benaming: gewoon glas of een andere benaming, waaruit de aard van het glas, waaruit het glasartikel is vervaardigd, blijkt, voor zover het glasartikel vervaardigd is uit ander glas dan bedoeld onder a.
2.
In het eerste lid bedoelde aanduidingen:
a. zijn duidelijk zichtbaar en gemakkelijk leesbaar, kunnen niet door vegen worden uitgewist en zijn in elk geval gesteld in de Nederlandse taal; en
b. zijn bij verpakte glasartikelen aangebracht op de verpakking of op een daaraan gehecht etiket.
Artikel 6
Aanduidingen met betrekking tot glasartikelen, welke misleidend zijn ten aanzien van hun aard of samenstelling, zijn niet toegestaan.
Artikel 7
Voor zover voor de beoordeling of de aanduidingen van glasartikelen overeenstemmen met de in dit besluit gestelde regelen, de aard of samenstelling van het glas moet worden vastgesteld, moet worden gebruik gemaakt van de methoden van onderzoek, aangegeven in bijlage II van dit besluit, voor zover deze daartoe toereikend zijn.
Artikel 7a
Een wijziging van bijlage I van richtlijn 1969/493/EEG gaat voor de toepassing van artikel 2 en artikel 4 gelden met ingang van de dag waarop aan de betrokken wijzigingsrichtlijn uitvoering moet zijn gegeven, tenzij bij ministerieel besluit, dat in de Staatscourant wordt bekendgemaakt, een ander tijdstip wordt vastgesteld.
1.
Dit besluit kan worden aangehaald als: Glasartikelenbesluit (Warenwet).
2.
Het treedt in werking met ingang van de vierde kalendermaand volgende op de datum van uitgifte van het Staatsblad, waarin het wordt geplaatst.
Onze Minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne is belast met de uitvoering van dit besluit, dat met de nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State.
Soestdijk, 7 november 1972.
De Minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne,
De Staatssecretaris van Economische Zaken,
Uitgegeven de eenentwintigste december 1972.
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 7a
Artikel 8
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht