Besluit van 25 juni 1993, houdende onder meer voorschriften omtrent de inrichting van het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Onderwijs en Wetenschappen van 1 april 1993, nr. 93013 842/3220, directie Wetgeving en Juridische Zaken;
Gelet op de artikelen 23 b , tweede lid, en 27 van de Wet op het voortgezet onderwijs;
Gezien het advies van de Onderwijsraad (advies van 29 januari 1993, nr. OR 92000294/4 K);
De Raad van State gehoord (advies van 14 mei 1993, nr. W05.93.0205);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Onderwijs en Wetenschappen van 22 juni 1993, nr. 93035707/3220, directie Wetgeving en Juridische Zaken;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 1. Begripsbepalingen
In dit besluit wordt verstaan onder:
wet: de Wet educatie en beroepsonderwijs ;
opleiding: een opleiding voortgezet algemeen volwassenenonderwijs als bedoeld in artikel 7.3.1, eerste lid, onderdeel a , van de wet.
Artikel 6. Beslistermijn bij bezwaar
Het bevoegd gezag beslist binnen vier weken na ontvangst van een bezwaarschrift van een belanghebbende tegen een besluit tot weigering van de toelating van een kandidaat-deelnemer of een kandidaat-examendeelnemer, of tegen een besluit tot definitieve verwijdering van de deelnemer respectievelijk de examendeelnemer.
Artikel 7. Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 augustus 1993.
Artikel 8. Citeertitel
Dit besluit wordt aangehaald als: Inrichtingsbesluit v.a.v.o.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
's-Gravenhage, 25 juni 1993
De Minister van Onderwijs en Wetenschappen,
Uitgegeven de vijftiende juli 1993
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk I. Algemene bepalingen
+ Hoofdstuk II. Inrichting onderwijs
+ Hoofdstuk III. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht