Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2015. U leest nu de tekst die gold op -.

Inschrijvingsbesluit Bijzondere Ziektekostenverzekering 1992

Uitgebreide informatie
Besluit van 19 december 1991, houdende vaststelling van regelen met betrekking tot de inschrijving van verzekerden ingevolge de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, alsmede met betrekking tot de duur van overeenkomsten omtrent de wijze waarop verzekerden hun aanspraken ingevolge die wet tot gelding brengen
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van de Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur van 10 september 1991, DGVGZ/VMP/VVU-419 257;
Gelet op de artikelen 6, zevende lid, en 9, derde lid, van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (Stb. 1990, 176);
De Raad van State gehoord (advies van 29 november 1991, no. W13.91 0495);
Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur van 18 december 1991, DGVGZ/VMP/VVU-91686;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 1
De aanmelding, bedoeld in artikel 9, tweede lid, van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, geschiedt door inlevering van een volledig ingevuld en door of namens de verzekerde ondertekend formulier.
1.
Het Zorginstituut stelt het model vast van het aanmeldingsformulier.
2.
Het Zorginstituut kan voor door hem aan te wijzen groepen van verzekerden afzonderlijke modellen vaststellen.
3.
Het Zorginstituut kan modellen vaststellen van het inschrijvingsbewijs als bedoeld in artikel 5.
Artikel 2a
Het Zorginstituut kan regels stellen inzake de technische specificaties waaraan een inschrijvingsbewijs als bedoeld in artikel 5 moet voldoen als gebruik wordt gemaakt van een magneetstripkaart of een chipkaart.
Artikel 4
De zorgverzekeraar beoordeelt of degene die ingeschreven is, verzekerd is.
Artikel 5
De zorgverzekeraar verstrekt de verzekerde terstond na diens inschrijving een bewijs daarvan, dat hij, desverlangd, bij het tot gelding brengen van zijn aanspraak op zorg, overlegt.
Artikel 7
Indien het Zorginstituut met toepassing van artikel 35, derde lid, van de Zorgverzekeringswet aan zorgverzekeraars de in dat lid bedoelde mededeling heeft gedaan, geldt slechts de oudste inschrijving bij een zorgverzekeraar als inschrijving ingevolge artikel 9, eerste lid, van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten.
1.
De inschrijving, bedoeld in artikel 9, eerste lid, van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, geldt zolang de zorgverzekering van de verzekerde, bedoeld in artikel 1, onderdeel d, van de Zorgverzekeringswet voortduurt.
2.
De inschrijving, bedoeld in artikel 9, tweede lid, van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, geldt één kalenderjaar. Indien een inschrijving anders dan per 1 januari tot stand is gekomen, geldt de inschrijving tot en met 31 december van het volgende kalenderjaar.
3.
De inschrijving, bedoeld in het tweede lid, wordt na verloop van de in dat lid bedoelde termijn, alsmede telkens na verloop van de overeenkomstig dit lid verlengde termijn, verlengd met één kalenderjaar, tenzij de verzekerde vóór de dag waarop die termijn is verstreken, schriftelijk heeft meegedeeld na afloop van die termijn de inschrijving niet te willen verlengen.
4.
De zorgverzekeraar kan schriftelijk een termijn vaststellen die de verzekerde in acht moet nemen bij het doen van een mededeling als bedoeld in het derde lid. Deze termijn bedraagt ten hoogste twee maanden.
5.
In afwijking van het tweede en derde lid beëindigt een zorgverzekeraar de inschrijving van een verzekerde met ingang van de dag waarop artikel 9, eerste lid, van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten ten aanzien van de verzekerde toepassing heeft gevonden of bij of krachtens de wet inschrijving bij die zorgverzekeraar niet of niet langer is toegestaan.
Artikel 13
Het Zorginstituut kan met betrekking tot hetgeen in dit besluit is bepaald nadere regelen stellen.
Artikel 15
Het Inschrijvingsbesluit Bijzondere Ziektekostenverzekering (Stb. 1968, 12) wordt ingetrokken.
Artikel 16
Dit besluit treedt in werking op het tijdstip waarop artikel I, onderdelen A, in zijn geheel, en F, van de Wet stelselwijziging ziektekostenverzekering tweede fase (Stb. 1991, 587) in werking treedt.
Artikel 17
Dit besluit kan worden aangehaald als Inschrijvingsbesluit bijzondere ziektekostenverzekering 1992.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat daarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State.
's-Gravenhage, 19 december 1991
De Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,
Uitgegeven de eenendertigste december 1991
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 2a
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Artikel 10
Artikel 11
Artikel 12
Artikel 13
Artikel 14
Artikel 15
Artikel 16
Artikel 17
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht
Jurisprudentie
Voorbeelden van het gebruik van deze artikel(en) in rechterlijke uitspraken