Let op. Deze wet is vervallen op 22 december 2009. U leest nu de tekst die gold op 21 december 2009.

Instellingsbesluit reglementering van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Uitgebreide informatie
Besluit van 12 december 1994, tot instelling en reglementering van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 6 juli 1994, nr. RH 177715, Hoofddirectie van de Waterstaat, Hoofdafdeling Bestuurlijke en Juridische Zaken;
Overwegende dat op grond van artikel 7 van de Waterschapswet ( Stb. 1991, 444) bij algemene maatregel van bestuur kan worden voorzien in de situatie dat de besturen van twee of meer provincies niet of niet binnen redelijke termijn tot overeenstemming komen over de opheffing of instelling van een waterschap voor de waterstaatkundige verzorging van een in hun provincies gelegen gebied, dan wel over de vaststelling of wijziging van een reglement voor een dergelijk waterschap, omdat zij van mening verschillen over hetzij de noodzaak hetzij de inhoud van het te nemen besluit;
Overwegende dat een zodanige situatie is ingetreden met betrekking tot de instelling van een waterschap omvattende het gebied van de bestaande waterschappen Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en Groot-Waterschap van Woerden;
Overwegende dat het in dit verband tevens gewenst is krachtens artikel 4 Waterstaatswet 1900 ( Stb. 1900, 176) voor het gebied van het nieuwe waterschap een verordening vast te stellen als bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren ( Stb. 1969, 536);
Na overleg met de besturen van de waterschappen Groot-Waterschap van Woerden en Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden;
Gedeputeerde Staten der provincies Utrecht en Zuid-Holland gehoord;
De Raad van State gehoord (advies van 25 november 1994, nr. WO9.94.0425);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 6 december 1994, nr. HW/RH 188032, Hoofddirectie van de Waterstaat, Hoofdafdeling Bestuurlijke en Juridische Zaken;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 1
De waterschappen Groot-Waterschap van Woerden en Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden worden opgeheven.
Artikel 2
Het waterschap Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden wordt ingesteld.
Artikel 3
Aan de dijkgraaf van het waterschap Groot-Waterschap van Woerden wordt eervol ontslag verleend.
Artikel 4
Het reglement voor het waterschap Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (Reglement Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden) wordt vastgesteld overeenkomstig bijlage 1 bij dit besluit.
Artikel 5
Het kiesreglement voor het waterschap Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (Kiesreglement Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden) wordt vastgesteld overeenkomstig bijlage 2 bij dit besluit.
Artikel 6
Het overgangsrecht voor het waterschap Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (Overgangsrecht Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden) wordt vastgesteld overeenkomstig bijlage 3 bij dit besluit.
Artikel 7
Met ingang van de datum van samenvoeging worden ingetrokken het Reglement voor het Groot-Waterschap van Woerden en het Kiesreglement van Woerden (Prov. blad van Utrecht 1991, nr. 15 en Prov. blad van Zuid-Holland 1991 nr. 50 en 51) alsmede het Reglement voor het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, het Kiesreglement Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en de Verordening Overgangsrecht Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (Prov. Blad van Utrecht 1994, nr. 3, 4 en 5).
Artikel 8
De Verordening waterkwaliteitsbeheer Woerden (Prov. blad van Utrecht 1987, nr. 30, Prov. blad van Zuid-Holland 1986, nr. 152) wordt ingetrokken.
Artikel 9
De Verordening waterkwaliteitsbeheer Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden wordt vastgesteld overeenkomstig bijlage 4 bij dit besluit.
Artikel 10
Het door de provincie Utrecht uitgeoefende kwaliteitsbeheer in de kieskringen II, III en IV, genoemd in artikel 10 van het Reglement Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, wordt overgedragen aan het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden op een nader door provinciale staten van Utrecht te bepalen tijdstip dat is gelegen voor of op 1 januari 1997.
Artikel 11
Dit besluit en de in de artikelen 4, 5, 6 en 9 bedoelde reglementen, overgangsrecht en verordening treden in werking:
a. voorzover deze geen betrekking hebben op het kwaliteitsbeheer van het oppervlaktewater in de kieskringen II, III en IV: met ingang van 1 januari 1995;
b. voor zover deze betrekking hebben op het kwaliteitsbeheer van het oppervlaktewater in de kieskringen II, III en IV: met ingang van het tijdstip bedoeld in artikel 10 van dit besluit.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
’s-Gravenhage, 12 december 1994
De Minister van Verkeer en Waterstaat,
Uitgegeven de tweeëntwintigste december 1994
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Artikel 10
Artikel 11
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht