Let op. Deze wet is vervallen op 28 april 2011. U leest nu de tekst die gold op 27 april 2011.

Intrekkingsbesluit Besluit bevordering innovatieve ontwikkelingen stedelijke vernieuwing (overgangsmaatregelen)

Uitgebreide informatie
Besluit van 14 januari 2005, houdende intrekking van het Besluit bevordering innovatieve ontwikkelingen stedelijke vernieuwing, alsmede het in verband daarmee treffen van enkele overgangsmaatregelen
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 24 november 2004, nr. MJZ2004113601, Directie Juridische Zaken, afdeling Wetgeving;
Gelet op artikel 19 van de Wet stedelijke vernieuwing;
De Raad van State gehoord (advies van 16 december 2004, nr.?W08.04.0574/V);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 6 januari 2005, nr. MJZ2004132343, Directie Juridische Zaken, afdeling Wetgeving;
Hebben goedgevonden en verstaan:
ARTIKEL I
Het Besluit bevordering innovatieve ontwikkelingen stedelijke vernieuwing wordt ingetrokken, met dien verstande dat dat besluit, zoals het laatstelijk voor de inwerkingtreding van dit besluit luidde, van toepassing blijft op de ingediende subsidieaanvragen als bedoeld in de artikelen 20 en 29 van eerstgenoemd besluit, zoals die bepalingen laatstelijk voor de inwerkingtreding van dit besluit luidden, waarop nog niet onherroepelijk is beslist voor het tijdstip waarop dit besluit in werking treedt, en op de verleende subsidies, bedoeld in artikel 3, onder a en b, van eerstgenoemd besluit, zoals die bepalingen laatstelijk voor de inwerkingtreding van dit besluit luidden, die niet zijn ingetrokken of vastgesteld voor het tijdstip waarop dit besluit in werking treedt.
ARTIKEL II
De bijlagen, genoemd in artikel 46 van het Besluit bevordering innovatieve ontwikkelingen stedelijke vernieuwing, zoals dat artikel laatstelijk voor de inwerkingtreding van dit besluit luidde, kunnen bij ministeriƫle regeling worden gewijzigd.
ARTIKEL III
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag die acht weken ligt na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst, en werkt terug tot en met 1 januari 2005.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
's-Gravenhage, 14 januari 2005
De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer ,
Uitgegeven de eerste februari 2005
De Minister van Justitie ,
Inhoudsopgave
ARTIKEL I
ARTIKEL II
ARTIKEL III
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht