Besluit van 28 november 2005, houdende intrekking van het Besluit tegemoetkoming ziektekosten en inkomenstoeslag onderwijs- en onderzoekpersoneel en de Regeling ziektekostenvoorziening onderwijs en onderzoekpersoneel
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 27 oktober 2005, nr. AP/PSW/2005/40803 (B43), directie Arbeidsmarkt en Personeelsbeleid, gedaan mede namens Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;
Gelet op artikel 33, tweede lid, van de Wet op het primair onderwijs; artikel 33, tweede lid, van de Wet op de expertisecentra, artikel 38a, tweede lid van de Wet op het voortgezet onderwijs; de artikelen 4.1.2, tweede lid, en 4.3.2, tweede lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs;
De Raad van State gehoord (advies van 9 november 2005, nr. W05.05.0487/III);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, van 21 november 2005, nr. AP/PSW/2005/52655 (B43), directie Arbeidsmarkt en Personeelsbeleid, uitgebracht mede namens Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;
Hebben goedgevonden en verstaan:
1.
In afwijking van artikel 7, eerste en tweede lid, van het Besluit tegemoetkoming ziektekosten en inkomenstoeslag onderwijs- en onderzoekpersoneel, zoals die artikelleden luidden op 30 november 2005, worden de tegemoetkomingen, toeslagen en aanvullende toeslagen, die betrekking hebben op de maanden april 2005 tot en met december 2005, uitbetaald in december 2005.
2.
Het Besluit tegemoetkoming ziektekosten en inkomenstoeslag onderwijs- en onderzoekpersoneel wordt ingetrokken, met dien verstande dat de artikelen 7, derde en vierde lid, 8, 10, 10b en 10c, zoals die artikelleden, respectievelijk deze artikelen luidden op 31 december 2005, tot 1 januari 2007 van toepassing blijven op tegemoetkomingen, toeslagen en aanvullende toeslagen als bedoeld in het eerste lid.
1.
De Regeling ziektekostenvoorziening onderwijs en onderzoekpersoneel wordt ingetrokken, met dien verstande dat het besluit zoals dat luidde op de dag voorafgaand aan de datum van intrekking van toepassing blijft ten aanzien van tegemoetkomingen die:
binnen de termijnen, bedoeld in artikel 8 van de Regeling ziektekostenvoorziening onderwijs en onderzoekpersoneel zoals dat luidde op de dag voorafgaand aan de datum van intrekking, zijn of worden aangevraagd met betrekking tot een aaneengesloten tijdvak van 12 maanden bedoeld in artikel 8, zoals dat luidde op de dag voorafgaand aan de datum van intrekking, dat uiterlijk loopt tot en met december 2005;
binnen de termijn bedoeld in het tweede lid worden aangevraagd, met betrekking tot een tijdvak zoals bedoeld in dat lid.
2.
Indien het uiterlijk tot en met december lopende tijdvak waarop de aanvraag betrekking heeft is aangevangen na 1 januari 2005, dient de aanvraag plaats te vinden binnen 6 maanden na intrekking van de Regeling ziektekostenvoorziening onderwijs en onderzoekpersoneel . De hoogte van het drempelbedrag, bedoeld in artikel 9 van de Regeling ziektekostenvoorziening onderwijs en onderzoekpersoneel, zoals dat artikel luidde op de dag voorafgaand aan de datum van intrekking, wordt in dat geval naar evenredigheid vastgesteld.
Artikel III. Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking op het tijdstip waarop de Zorgverzekeringswet in werking treedt. In afwijking van de eerste volzin treedt artikel I, eerste lid, in werking met ingang van de eerste dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 december 2005.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
’s-Gravenhage, 28 november 2005
De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ,
De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit ,
Uitgegeven de dertiende december 2005
De Minister van Justitie ,
Inhoudsopgave
Artikel I. Intrekking Besluit tegemoetkoming ziektekosten en inkomenstoeslag onderwijs en onderzoekpersoneel
Artikel II. Intrekking Regeling ziektekostenvoorziening onderwijs en onderzoekpersoneel
Artikel III. Inwerkingtreding
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht