Besluit van 6 november 2013, houdende intrekking van diverse besluiten in verband met volledige decentralisatie van de arbeidsvoorwaarden in het PO
Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, van 6 september 2013, nr. WJZ/542789 (02648), directie Wetgeving en Juridische Zaken;
Gelet op de artikelen 33, tweede lid, van de Wet op het primair onderwijs en 33, tweede lid, van de Wet op de expertisecentra;
De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 2 oktober 2013, nr. W05.13.0318/I);
Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 4 november 2013, nr. WJZ/560176(2648), directie Wetgeving en Juridische Zaken;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel I. Intrekking diverse besluiten
De volgende besluiten worden ingetrokken:
a. Het Kaderbesluit rechtspositie PO .
b. Het Overlegbesluit Onderwijspersoneel
c. Het Besluit bovenwettelijke werkloosheidsregeling voor onderwijspersoneel primair onderwijs .
d. Het Besluit Werkloosheid onderwijs- en onderzoekspersoneel .
e. Het Besluit ziekte en arbeidsongeschiktheid voor onderwijspersoneel primair onderwijs .
1.
De regelingen voor uitkeringen wegens werkloosheid, ziekte en arbeidsongeschiktheid die bij of krachtens dit besluit komen te vervallen, blijven voor de duur van de uitkering van toepassing op uitkeringen die zijn ingegaan of hadden moeten ingaan voordat de door het bevoegd gezag van de school op het desbetreffende gebied gestelde regels in werking zijn treden.
2.
Het Kaderbesluit rechtspositie PO zoals dit luidde op de dag voor de datum van inwerkingtreding van dit besluit blijft van toepassing totdat de door het bevoegd gezag van de school op het desbetreffende gebied gestelde regels in werking treden.
3.
De aanspraken uit de regelingen die op grond van het eerste en tweede lid zijn gehandhaafd, gelden vanaf de datum van inwerkingtreding van dit besluit of zoveel later als de aanspraak ontstaat, jegens het bevoegd gezag van de school of diens rechtsopvolger.
4.
Aanspraken jegens Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap die bestaan op de dag voor inwerkingtreding van dit besluit, komen na inwerkingtreding van dit besluit ten laste van het bevoegd gezag of diens rechtsopvolger.
Artikel III. Inwerkingtreding
De artikelen van dit besluit treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
Wassenaar, 6 november 2013
De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
Uitgegeven de twintigste november 2013
De Minister van Veiligheid en Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel I. Intrekking diverse besluiten
Artikel II. Overgangsbepaling
Artikel III. Inwerkingtreding
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht