Besluit van 12 december 1996, houdende wijzigingen van een aantal algemene maatregelen van bestuur in verband met de invoering van de Financiële-verhoudingswet (Invoeringsbesluit Financiële-verhoudingswet)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken, mw. A. G. M. van de Vondervoort, gedaan mede namens de Staatssecretaris van Financiën, van 31 mei 1996, kenmerk VFO96/1/U6);
Gelet op artikel 4 van de Wet Centraal Orgaan opvang asielzoekers , de artikelen 13 en 17 van de Financiële-verhoudingswet , artikel 3 van de Invoeringswet Financiële-verhoudingswet , artikel 25 van de Rampenwet, artikel 130 van de Wet geluidhinder en artikel 39 van de Wet op de stads- en dorpsvernieuwing;
Gezien het advies van de Raad voor de gemeentefinanciën van 18 april 1996 (Rgf 15.50/080.007);
De Raad van State gehoord (advies van 9 juli 1996, nr. W04.96.0239);
Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken, mw. A. G. M. van de Vondervoort, uitgebracht mede namens de Staatsecretaris van Financiën, van 5 december 1996, kenmerk VFO93/4/U363);
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 1
[Wijzigt het Faciliteitenbesluit opvangcentra.]
Artikel 2
[Wijzigt het Besluit integratie welzijnsmiddelen Gemeentefonds.]
Artikel 3
[Wijzigt het Besluit integratie-uitkering voorzieningen gehandicapten Gemeentefonds.]
Artikel 4
[Wijzigt het Besluit integratie-uitkering WUW-middelen Gemeentefonds.]
Artikel 5
[Wijzigt het Besluit rijksbijdragen gemeenten bij rampen.]
Artikel 6
[Wijzigt het Besluit uitkeringen beleidsplannen minderheden vier grote steden.]
Artikel 7
[Wijzigt het Besluit uitkering leerlingenvervoer Gemeentefonds.]
Artikel 8
[Wijzigt het Besluit verfijningen algemene uitkering 1984.]
Artikel 9
[Wijzigt het Bijdragebesluit kosten ruiming explosieven Tweede Wereldoorog 1994.]
Artikel 10
[Wijzigt het Besluit op de stads- en dorpsvernieuwing.]
Artikel 11
[Wijzigt het Besluit zonering buitenlandse luchtvaartterreinen Noord- en Midden-Limburg.]
Artikel 12
Dit besluit treedt in werking op 1 januari 1997.
Artikel 13
Dit besluit wordt aangehaald als: Invoeringsbesluit Financiële-verhoudingswet.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
's-Gravenhage, 12 december 1996
De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken,
De Staatssecretaris van Financiën,
Uitgegeven de negentiende december 1996
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
+ HOOFDSTUK 1. MINISTERIE VAN JUSTITIE
+ HOOFDSTUK 2. MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN
+ HOOFDSTUK 3. MINISTERIE VAN FINANCIËN
+ HOOFDSTUK 4. MINISTERIE VAN VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER
+ HOOFDSTUK 5. SLOTBEPALINGEN
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht