Let op. Deze wet is vervallen op 1 juli 2010. U leest nu de tekst die gold op 30 juni 2010.

Invoeringsbesluit Wet ruimtelijke ordening

Uitgebreide informatie
Besluit van 25 april 2008, houdende wijzigingen van een aantal algemene maatregelen van bestuur in verband met de invoering van de Wet ruimtelijke ordening (Invoeringsbesluit Wet ruimtelijke ordening)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 18 januari 2007, nr. DJZ2008002844, Directie Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving;
Gelet op de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken, de Wet milieubeheer, de Wet geluidhinder, de Woningwet, de Wet voorkeursrecht gemeenten, de Huisvestingswet, de Wet milieugevaarlijke stoffen, de Wet vervoer gevaarlijke stoffen, de Wet rampen en zware ongevallen, de Arbeidsomstandighedenwet 1998, het Wetboek van Strafrecht, de Wet politieregisters en de Wet wapens en munitie;
De Raad van State gehoord (advies van 13 februari 2008, nr. W08.08.0024/IV);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 21 april 2008, nr. DJZ2008038443, Directie Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 1.1
[Wijzigt het Aanwijzingsbesluit Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken.]
Artikel 1.2
[Wijzigt het Besluit externe veiligheid inrichtingen.]
Artikel 1.3
[Wijzigt het Besluit geluidhinder.]
Artikel 1.4
[Wijzigt het Besluit indieningsvereisten aanvraag bouwvergunning.]
Artikel 1.5
[Wijzigt het Besluit milieu-effectrapportage 1994.]
Artikel 1.6
[Wijzigt het Besluit saneringsmaatregelen industrieterreinen 1994.]
Artikel 1.7
[Wijzigt het Besluit subsidiƫring stichting advisering bestuursrechtspraak milieu en ruimtelijke ordening.]
Artikel 1.8
[Wijzigt het Besluit voorkeursrecht gemeenten.]
Artikel 1.9
[Wijzigt het Besluit zonering buitenlands luchtvaartterrein Zuid-Limburg.]
Artikel 1.10
[Wijzigt het Besluit zonering buitenlandse luchtvaartterreinen Noord- en Midden-Limburg.]
Artikel 1.11
[Wijzigt het Huisvestingsbesluit.]
Artikel 1.12
[Wijzigt het Vuurwerkbesluit.]
Artikel 2.1
De artikelen van dit besluit treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.
Artikel 2.2
Dit besluit wordt aangehaald als: Invoeringsbesluit Wet ruimtelijke ordening.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
's-Gravenhage, 25 april 2008
De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer ,
Uitgegeven de vijftiende mei 2008
De Minister van Justitie ,
Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk I. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer
+ Hoofdstuk II. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht