1.
In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:
a. kernenergie: energie, vrijkomend bij splijting of versmelting van atoomkernen;
b. splijtstoffen: stoffen, welke ten minste een bij algemene maatregel van bestuur te bepalen percentage uranium, plutonium, thorium of andere daarbij aangewezen elementen bevatten;
c. ertsen: ertsen die naar gewicht gerekend ten minste een tiende procent uranium of drie procent thorium bevatten en waarmee handelingen worden verricht wegens hun splijt- of kweekeigenschappen;
d. radioactieve stoffen: stoffen met uitzondering van splijtstoffen en ertsen, die in zodanige mate radionucliden bevatten dat zij, voorzover het de bescherming tegen ioniserende straling betreft, niet mogen worden verwaarloosd;
e. ioniserende straling: röntgen- en gammastraling, alsmede corpusculaire straling, die in staat is ionenvorming te veroorzaken;
f. toestel: toestel dat ioniserende straling kan uitzenden en geen radioactieve stof, splijtstof of erts bevat;
g. bevoegd gezag: bestuursorgaan dat bevoegd is tot het geven van een beschikking.
2.
De voordracht tot vaststelling, wijziging of intrekking van een algemene maatregel van bestuur als in het eerste lid, onder b, bedoeld wordt Ons gedaan door Onze Ministers van Economische Zaken en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Inhoudsopgave
- Hoofdstuk I. Begripsbepalingen en werkingssfeer
+ Hoofdstuk II. De Commissie Reactorveiligheid
+ Hoofdstuk III. Splijtstoffen, ertsen en inrichtingen
+ Hoofdstuk IV. Radioactieve stoffen en toestellen
+ Hoofdstuk V. Maatregelen met betrekking tot werkzaamheden of verblijf in ruimten
+ Hoofdstuk Va. Metingen radioactiviteit en bedrijfsvoering
+ Hoofdstuk VI. Bepalingen met betrekking tot interventie bij ongevallen of langdurige blootstellingen alsmede de voorbereiding daarop
+ Hoofdstuk VII. Beroep
+ Hoofdstuk VIII. Ambtelijke bevoegdheden
+ Hoofdstuk IX. Algemene bepalingen
+ Hoofdstuk X. Handhaving
+ Hoofdstuk XI. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht