Artikel 38
Voor de toepassing van dit hoofdstuk en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:
a. Onze Minister: Onze Minister van Economische Zaken;
b. ongeval: gebeurtenis
1°. als gevolg waarvan straling vrijkomt of dreigt vrij te komen die tot een verhoogd risico leidt of kan leiden voor mens of milieu, of
2°. die ter voorkoming of vermindering van een verhoogd stralingsrisico voor mens of milieu een gecoördineerde inzet van diensten en organisaties van verschillende disciplines vergt;
c. categorie A-object:
1°. een inrichting als bedoeld in artikel 15, onder b, met uitzondering van een inrichting waarin uitsluitend splijtstoffen worden opgeslagen of verwerkt, alsmede een inrichting voor uraniumverrijking,
2°. een ruimtevaartuig of een vervoermiddel met een uitrusting als bedoeld in artikel 15, onder c,
3°. inrichtingen als bedoeld in artikel 15, onder b, uitrustingen als bedoeld in artikel 15, onder c, alsmede inrichtingen of vervoermiddelen waarin of waarmee handelingen worden verricht als bedoeld in artikel 15, onder a, met betrekking tot splijtstoffen of ertsen voor zover bestemd voor of in gebruik bij de Nederlandse krijgsmacht of bij de krijgsmacht van een bondgenootschappelijke mogendheid, of
4°. een met een object als bedoeld onder 1° tot en met 3° en onder d vergelijkbaar object buiten Nederland;
d. categorie B-object:
1°. een inrichting voor uraniumverrijking,
2°. een inrichting waarin uitsluitend splijtstoffen of radioactieve stoffen worden opgeslagen of verwerkt,
3°. een inrichting waarin radioactieve stoffen kunnen worden bereid of toegepast,
4°. een inrichting waarin zich toestellen bevinden,
5°. een vervoermiddel waarin zich splijtstoffen of ertsen bevinden, of
6°. een vervoermiddel waarin zich radioactieve stoffen of toestellen bevinden;
e. radiologische noodsituatie: een situatie die een dringend optreden vereist om mensen, dieren, planten en goederen tegen blootstelling aan ioniserende straling te beschermen;
f. interventie: een verrichting, bestaande uit het treffen van maatregelen bij stralingsbronnen, stralingsroutes en mensen, dieren, planten en goederen, ter voorkoming of vermindering van de blootstelling aan ioniserende straling van mensen, dieren, planten en goederen ten gevolge van:
1°. een radiologische noodsituatie, of
2°. een langdurige blootstelling tengevolge van een radiologische noodsituatie of een handeling of werkzaamheid met splijtstoffen, radioactieve stoffen of toestellen die in het verleden heeft plaatsgevonden.
Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk I. Begripsbepalingen en werkingssfeer
+ Hoofdstuk II. De Commissie Reactorveiligheid
+ Hoofdstuk III. Splijtstoffen, ertsen en inrichtingen
+ Hoofdstuk IV. Radioactieve stoffen en toestellen
+ Hoofdstuk V. Maatregelen met betrekking tot werkzaamheden of verblijf in ruimten
+ Hoofdstuk Va. Metingen radioactiviteit en bedrijfsvoering
- Hoofdstuk VI. Bepalingen met betrekking tot interventie bij ongevallen of langdurige blootstellingen alsmede de voorbereiding daarop
+ Hoofdstuk VII. Beroep
+ Hoofdstuk VIII. Ambtelijke bevoegdheden
+ Hoofdstuk IX. Algemene bepalingen
+ Hoofdstuk X. Handhaving
+ Hoofdstuk XI. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht