Let op. Deze wet is vervallen op 28 september 2007. U leest nu de tekst die gold op 27 september 2007.

Landbouwkwaliteitsbesluit etikettering rundvlees

Uitgebreide informatie
Besluit van 3 oktober 1997, houdende regels voor het etiketteren van rundvlees (Landbouwkwaliteitsbesluit etikettering rundvlees)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 18 juni 1997, No J.97.5746, Directie Juridische Zaken, gedaan mede namens Onze Minister van Economische Zaken;
Gelet op verordening (EG) nr 820/97 van de Raad van de Europese Unie van 21 april 1997 tot vaststelling van een identificatie- en registratieregeling voor runderen en inzake de etikettering van rundvlees en rundvleesproducten ( PbEG L 117), alsmede de artikelen 2 en 4 van de Landbouwkwaliteitswet;
De Raad van State gehoord (advies van 19 augustus 1997, No. W11.97.0340);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 23 september 1997, No. J.97.8654, Directie Juridische Zaken, uitgebracht mede namens Onze Minister van Economische Zaken;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 1
ln dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:
a. verordening 820/97: verordening (EG) nr 820/97 van de Raad van de Europese Unie van 21 april 1997 tot vaststelling van een identificatie- en registratieregeling voor runderen en inzake de etikettering van rundvlees en rundvleesproducten ( PbEG L 117);
b. rundvlees: rundvlees als bedoeld in artikel 13 van verordening 820/97;
c. vereniging: vereniging als bedoeld in artikel 13 van verordening 820/97;
d. etiketteren: etiketteren als bedoeld in de begripsomschrijving van «etikettering» in artikel 13 van verordening 820/97;
e. Produktschap: Produktschap voor Vee en Vlees.
Artikel 2
Het is de handelaar of vereniging verboden in een verkooppunt rundvlees op zodanige wijze te etiketteren dat informatie wordt verstrekt over de oorsprong, bepaalde kenmerken of productieomstandigheden van het geëtiketteerde vlees of van het dier waarvan het vlees afkomstig is, tenzij is voldaan aan titel ll van verordening 820/97 en het bij of krachtens dit besluit bepaalde.
1.
Onze Minister is bevoegd:
a. te beslissen omtrent de aanvraag tot goedkeuring van een productspecificatie als bedoeld in artikel 14, eerste lid, van verordening 820/97;
b. te beslissen omtrent de erkenning van een controledienst als bedoeld in artikel 14, eerste lid, van verordening 820/97, alsmede
c. tot het nemen van de bij of krachtens verordening 820/97 gestelde maatregelen om de naleving van verordening 820/97 te bewerkstelligen.
2.
Bij ministeriële regeling kunnen nadere regels worden gesteld met betrekking tot het eerste lid.
1.
Onze Minister kan voor de toepassing van de in artikel 3 gestelde regels de medewerking vorderen van het bestuur van het Produktschap.
2.
Onze Minister kan bepalen dat de in artikel 3, tweede lid, bedoelde nadere regels met betrekking tot artikel 3, eerste lid, onderdelen a en c, door het bestuur van het Produktschap bij verordening worden gesteld.
3.
Onze Minister kan met betrekking tot het verlenen van de medewerking van het Produktschap regelen stellen of aanwijzingen geven en kan daarbij bepalen dat de krachtens verordening, bedoeld in het tweede lid, genomen besluiten de goedkeuring behoeven van een door hem aangewezen autoriteit.
Artikel 5
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.
Artikel 6
Dit besluit wordt aangehaald als: Landbouwkwaliteitsbesluit etikettering rundvlees.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
's-Gravenhage, 3 oktober 1997
De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
De Minister van Economische Zaken,
Uitgegeven negende oktober 1997
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht