Let op. Deze wet is vervallen op 25 februari 2005. U leest nu de tekst die gold op 24 februari 2005.

Landbouwkwaliteitsbesluit netto-gewichten suiker

Uitgebreide informatie
Besluit van 6 april 1977, houdende regelen betreffende de gewichten, waarin suiker in de handel mag worden gebracht
Wij Juliana, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.
Op de voordracht van Onze Ministers van Landbouw en Visserij en van Economische Zaken en de Staatssecretaris van Volksgezondheid en Milieuhygiëne van 7 februari 1977, no. J. 247, Directie Juridische en Bedrijfsorganisatorische Zaken;
Gehoord de Stichting Nederlandse Suiker Raad, de Adviescommissie Warenwet, de Consumentenbond en het Konsumenten Kontakt;
Overwegende, dat regelen moeten worden gesteld ter uitvoering van artikel 8 van de Richtlijn no. 73/437/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 11 december 1973 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten inzake bepaalde voor menselijke consumptie bestemde suikers ( Pb. E.G. 1973, no. L 356);
Gelet op artikel 2 van de Landbouwkwaliteitswet ( Stb. 1971, 371);
De Raad van State gehoord (advies van 9 maart 1977, no. 19);
Gezien het nader rapport van Onze Ministers van Landbouw en Visserij en van Economische Zaken en de Staatssecretaris van Volksgezondheid en Milieuhygiëne van 23 maart 1977, no. J. 809, Directie Juridische en Bedrijfsorganisatorische Zaken;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 1
In dit besluit wordt verstaan onder:
"verhandelen": bedrijfsmatig te koop aanbieden, verkopen, afleveren of in voorraad hebben met het oog op de verkoop.
"Richtlijn": Richtlijn no. 73/437/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 11 december 1973 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten inzake bepaalde voor menselijke consumptie bestemde suikers ( Pb. E.G. 1973, no. L 356).
Artikel 2
Halfwitte suiker, (witte) suiker en geraffineerde (witte) suiker, als bedoeld in artikel 1, punt 1, onderscheidenlijk de punten 2 en 3 van de Richtlijn, mogen, indien de afzonderlijke verpakkingen een netto-gewicht hebben dat meer dan 100 g en niet meer dan 5 kg per afzonderlijke verpakking bedraagt, slechts in de volgende netto-gewichten verhandeld worden: 125 g, 250 g, 500 g, 750 g, 1 kg, 1,5 kg, 2 kg, 2,5 kg, 3 kg, 4 kg en 5 kg.
1.
Dit besluit kan worden aangehaald als: "Landbouwkwaliteitsbesluit netto-gewichten suiker".
2.
Het treedt in werking met ingang van de tweede dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad , waarin het wordt geplaatst.
Lasten en bevelen, dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat daarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State.
Soestdijk, 6 april 1977
De Minister van Landbouw en Visserij,
De Minister van Economische Zaken,
De Staatssecretaris van Volksgezondheid en Milieuhygiëne,
Uitgegeven de tiende mei 1977
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht