Besluit van 7 september 2000, houdende vaststelling leges visserijdocumenten (Legesbesluit visserijdocumenten)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 20 juli 2000, no. TRCJZ/2000/9628, Directie Juridische Zaken;
Gelet op artikel 74, eerste lid, van de Visserijwet 1963;
De Raad van State gehoord (advies van 10 augustus 2000, no. W11.00.0323/V);
Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 31 augustus 2000, no. TRCJZ/2000/10981, Directie Juridische Zaken;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 1
In dit besluit wordt verstaan onder vissersvaartuig: vissersvaartuig als bedoeld in artikel 1, onderdeel b, van het Besluit registratie vissersvaartuigen 1998.
Artikel 2
a. bewijs van inschrijving van een vissersvaartuig in het visserijregister: € 199,50;
b. bewijs van inschrijving van een vissersvaartuig in het visserijregister na een aanpassing van de geregistreerde gegevens: € 199,50;
c. document inzake de toekenning van een contingent van een vissoort voor een bepaald jaar: € 132,00;
d. document inzake de wijziging van de voor een bepaald jaar toegekende contingenten tong en schol: € 152,50;
e. document inzake de wijziging van de voor een bepaald jaar toegekende contingenten kabeljauw en wijting: € 164,50;
f. document inzake de wijziging van het voor een bepaald jaar toegekend contingent anders dan tong, schol, kabeljauw en wijting: € 153,50;
g. document houdende de visvergunning voor communautaire vissersvaartuigen: € 225,50;
h. document houdende de toestemming tot de uitoefening van een bepaalde tak van de visserij met een vissersvaartuig in een bepaalde geografische zone binnen de communautaire wateren: € 172,50;
i. document houdende vergunning voor het vissen met enig vistuig geschikt voor het vangen van garnalen (Crangon Crangon): € 161,50;
j. document houdende toestemming tot het vissen binnen de 12-mijlszone met boomkorren met een maximale lengte van negen meter: € 164,50;
k. document houdende toestemming voor een bepaald jaar tot het vissen binnen de 12-mijlszone met boomkorren met een lengte van meer dan negen meter: € 161,50;
l. document inzake de wijziging van de toestemming voor een bepaald jaar tot het vissen binnen de 12-mijlszone met boomkorren met een lengte van meer dan negen meter: € 267,00;
m. document houdende de toestemming tot de uitoefening van een bepaalde tak van de visserij met een vissersvaartuig in een bepaalde geografische zone buiten de communautaire wateren: € 146,00;
n. document houdende de toestemming tot de uitoefening van de visserij met een vissersvaartuig in wateren van een ander land dan een lidstaat van de Europese Unie: € 146,00.
1.
Indien naar aanleiding van een aanvraag een vergunning of ontheffing als bedoeld in de onderdelen a tot en met v wordt verstrekt, is de geadresseerde van het besluit voor de uitreiking van het desbe-treffende document het daarachter vermelde bedrag verschuldigd.
2.
Voor de uitreiking van de bescheiden, bedoeld in de onderdelen a tot en met n, is degene aan wie het document is gericht het daarachter vermelde bedrag verschuldigd:
Artikel 3
Indien op aanvraag voor één handeling twee of meer verschillende ontheffingen als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdelen s tot en met v, worden verstrekt, is slechts terzake van de ontheffing met het hoogste vergoedingsbedrag, het vastgestelde bedrag verschuldigd.
1.
Dit besluit treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.
2. Onverminderd het eerste lid, is dit besluit niet van toepassing op aanvragen die zijn ingediend op het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit.
Artikel 5
Dit besluit wordt aangehaald als: Legesbesluit visserijdocumenten.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
's-Gravenhage, 7 september 2000
De Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
Uitgegeven de achtentwintigste november 2000
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht