Let op. Deze wet is vervallen op 1 juli 2010. U leest nu de tekst die gold op 30 juni 2010.

Maatregelenbesluit Abw, Ioaw en Ioaz

Uitgebreide informatie
Besluit van 19 juni 1996, houdende bepalingen met betrekking tot het opleggen van maatregelen aan uitkeringsgerechtigden ingevolge de Abw, Ioaw en Ioaz (Maatregelenbesluit Abw, Ioaw en Ioaz)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, van 21 december 1995, Directie Bijstandszaken, Nr. BZ/VOL/95/4430;
Gelet op artikel 14, vijfde lid, van de Algemene bijstandswet , artikel 20, zevende lid, van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers en artikel 20, zevende lid, van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen;
De Raad van State gehoord (advies van 24 januari 1996, nr. W12.95.0705)
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, van 13 juni 1996, Directie Bijstandszaken, Nr. BZ/VOL/96/415;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 1
In dit besluit wordt verstaan onder:
a. Abw: Algemene bijstandswet ;
b. [vervallen;]
c. [vervallen;]
d. bijstand: de norm bedoeld in de paragrafen 3.2 en 3.3 van de Wet werk en bijstand;
Artikel 2
Burgemeester en wethouders nemen bij de toepassing van artikel 14, eerste lid, van de Abw de bepalingen van dit besluit in acht, onverminderd artikel 14, tweede en derde lid, van de Abw.
Artikel 3
De gedragingen bedoeld in artikel 14, eerste lid, van de Abw, worden onderscheiden in de volgende categorieën:
1. eerste categorie:
a. het zich niet als werkzoekende doen inschrijven bij het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, dan wel de inschrijving niet of niet tijdig doen verlengen;
b. het niet binnen de door burgemeester en wethouders daartoe gestelde termijn verstrekken van informatie die van belang is voor de verlening van bijstand of de voortzetting daarvan.
2. tweede categorie:
a. het niet naar vermogen trachten arbeid in dienstbetrekking te verkrijgen;
b. het niet dan wel niet tijdig voldoen aan een oproep om, in verband met de inschakeling in de arbeid, op een aangegeven plaats en tijd te verschijnen;
c. het niet dan wel in onvoldoende mate meewerken aan een onderzoek naar de mogelijkheden tot inschakeling in de arbeid, dan wel aan een onderzoek naar de geschiktheid voor scholing of opleiding.
3. derde categorie:
a. gedragingen die de inschakeling in de arbeid belemmeren;
b. het niet dan wel in onvoldoende mate meewerken aan een voor de inschakeling in de arbeid noodzakelijk geachte scholing of opleiding, dan wel aan andere aangewezen activiteiten die de zelfstandige bestaansvoorziening bevorderen.
4. vierde categorie:
a. het niet aanvaarden van passende arbeid;
b. het door eigen toedoen niet behouden van arbeid in dienstbetrekking.
1.
De weigering bedoeld in artikel 14, eerste lid, van de Abw, wordt vastgesteld op:
a. vijf procent van de bijstand gedurende een maand bij gedragingen van de eerste categorie;
b. tien procent van de bijstand gedurende een maand bij gedragingen van de tweede categorie;
c. twintig procent van de bijstand gedurende een maand bij gedragingen van de derde categorie;
d. honderd procent van de bijstand gedurende een maand bij gedragingen van de vierde categorie.
2.
De periode van weigering van de bijstand genoemd in het eerste lid wordt verdubbeld, indien de belanghebbende zich binnen twaalf maanden na de vorige als verwijtbaar aangemerkte gedraging opnieuw schuldig maakt aan een verwijtbare gedraging uit dezelfde of een hogere categorie.
Artikel 7
Het Sanctiebesluit Abw, IOAW en IOAZ wordt ingetrokken.
Artikel 8
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag waarop de artikelen IX, X en XI van de Wet van 25 april 1996, Stb. 248, ( wet boeten, maatregelen en terug- en invordering sociale zekerheid ) in werking treden.
Artikel 9
Dit besluit wordt aangehaald als : Maatregelenbesluit Abw, Ioaw en Ioaz.
Lasten en bevelen dat dit besluit met daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
's-Gravenhage, 19 juni 1996
De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
Uitgegeven de negende juli 1996
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht