Besluit van 12 oktober 2006, tot uitvoering van artikel 2 van de Metrologiewet en ter implementatie van enkele Europese richtlijnen (Meeteenhedenbesluit 2006)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Economische Zaken van 5 september 2006, nr. WJZ 6066164;
Gelet op richtlijn 80/181/EEG van de Raad van 20 december 1979 (PbEG L 39) inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten op het gebied van de meeteenheden, en tot intrekking van Richtlijn 71/354/EEG, op richtlijn 76/766/EEG van de Raad van 27 juli 1976 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de Lid-Staten inzake alcoholtabellen (PbEG L 262), op richtlijn 71/347/EEG van de Raad van 12 oktober 1971 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten inzake de meting van het natuurgewicht van granen (PbEG L 239) en artikel 2 van de Metrologiewet;
De Raad van State gehoord (advies van 14 september 2006, no. W10.06.0379/II);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Economische Zaken van 9 oktober 2006, nr. WJZ 6074955;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 1
In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:
a. wet: de Metrologiewet ;
b. SI: het Internationale stelsel van meeteenheden (Système International);
c. SI-grondeenheden: de eenheden, genoemd in artikel 3, eerste lid;
d. afgeleide SI-eenheden: de eenheden, bedoeld in artikel 5, eerste lid.
1.
De erkende meeteenheden om daarin grootheden uit te drukken zijn:
a. de SI-grondeenheden;
b. afgeleide SI-eenheden;
c. de overige eenheden, genoemd in deze paragraaf.
2.
Samengestelde eenheden kunnen worden gevormd door een combinatie van de eenheden, bedoeld in het eerste lid.
1.
De namen en symbolen van de SI-grondeenheden en de daarbij behorende grootheden zijn:
2.
Verstaan wordt onder:
a. de meter: de lengte van de weg die het licht in vacuüm aflegt in een tijd van 1/299 792 458 seconde;
b. het kilogram: de massa die gelijk is aan de massa van het internationale prototype van het kilogram;
c. de seconde: de tijdsduur van 9 192 631 770 perioden van de straling overeenkomend met de overgang tussen de twee hyperfijnniveaus van de grondtoestand van het atoom cesium 133;
d. de ampère: de constante stroom die, indien hij wordt onderhouden in twee evenwijdige, rechtlijnige en oneindig lange geleiders van te verwaarlozen cirkelvormige doorsnede, welke geplaatst zijn in het luchtledige op een onderlinge afstand van 1 meter, tussen deze twee geleiders een kracht veroorzaakt gelijk aan 2 x 10 –7 newton voor iedere meter lengte;
e. de kelvin: het 1/273,16 gedeelte van de thermodynamische temperatuur van het tripelpunt van water met een isotopensamenstelling met de verhoudingen 0,000 155 76 mol 2 H per mol 1 H, 0,000 379 9 mol 17 O per mol 16 O en 0,002 005 2 mol 18 O per mol 16 O;
f. de mol: de hoeveelheid stof van een systeem dat evenveel elementaire entiteiten bevat als er atomen zijn in 0,012 kilogram koolstof 12;
g. de candela: de lichtsterkte, in een gegeven richting, van een bron die een monochromatische straling met een frequentie van 540 x 10 12 hertz uitzendt en waarvan de stralingssterkte in die richting 1/683 watt per steradiaal is;
3.
Indien de hoeveelheid stof wordt uitgedrukt in mol, worden de elementaire entiteiten, bedoeld in het tweede lid, onder f, gespecificeerd in atomen, moleculen, ionen, elektronen, andere deeltjes of bepaalde groeperingen van andere deeltjes.
Artikel 4
De in de navolgende tabel opgenomen veelvouden van de seconde en de kilogram en het in de tabel opgenomen deel van de kilogram hebben een eigen naam en symbool:
grootheid eenheid
naam symbool verband
Tijd minuut min 1 min = 60 s
  uur h 1 h = 3600 s
  dag d 1 d = 86400 s
Massa ton t 1 t = 1 Mg = 10 3 kg
  gram g 1g = 10 –3 kg
1.
De afgeleide SI-eenheden zijn eenheden die op coherente wijze zijn afgeleid van de SI-grondeenheden. De afgeleide SI-eenheden worden uitgedrukt in:
a. machten van de SI-grondeenheden,
b. producten van twee of meer van de SI-grondeenheden, of
c. een combinatie van de onder a en b bedoelde afgeleide eenheden.
2.
De afgeleide SI-eenheden van de grootheden, genoemd in de navolgende tabel, hebben een eigen naam en symbool.
3.
[Vervallen.]
4.
[Vervallen.]
5.
De celsiustemperatuur is gedefinieerd als het verschil t = T – T 0 tussen twee thermodynamische temperaturen T en T 0 waarbij T 0 = 273,15 kelvin.
6.
Het vermogen kan ook worden uitgedrukt in de eigen namen van de eenheid van vermogen, de voltampère, met het symbool «VA», voor het uitdrukken van het schijnbaar vermogen van de elektrische wisselstroom, en de voltampère reactief, met het symbool «var», voor het uitdrukken van reactief elektrisch vermogen.
Artikel 6
De in de navolgende tabel opgenomen veelvouden en delen van afgeleide SI-eenheden hebben een eigen naam en symbool:
grootheid eenheid
naam symbool verband
inhoud, volume liter l of L 1 l = 1 dm 3 = 10 –3 m 3
vlakke hoek volle hoek 1 volle hoek = 2 ? rad
  graad ° 1° = ? · 180 –1 rad
  minuut ' 1' = ? · 10800 –1 rad
  seconde " 1" = ? · 648000 –1 rad
  decimale graad of gon gon 1 gon = ? · 200 –1 rad
druk, spanning bar bar 1 bar = 10 5 Pa
Artikel 7
Ten aanzien van de in de navolgende tabel genoemde eenheden geldt dat zij binnen het SI gebruikte eenheden zijn, waarvan de waarden in SI experimenteel zijn verkregen. Zij hebben een eigen naam en symbool:
grootheid eenheid
naam symbool definitie
Massa geünificeerde atomaire massaeenheid u 1 u = 1/12 van de massa van een atoom van de nuclide 12 C
Energie elektronvolt eV 1 eV = de kinetische energie die een elektron krijgt wanneer deze een potentiaalverschil van 1 volt in vacuüm doorloopt
Artikel 8
Ten aanzien van de onderstaande erkende eenheden gelden de daarbij vermelde beperkingen in hun gebruik:
grootheid uitsluitend voor eenheid
naam symbool waarde
sterkte van optische systemen dioptrie 1 dioptrie = 1 m –1
oppervlakte van grond are a 1 a = 10 2 m 2
werkzame doorsnede barn b 1 b = 10 –28 m 2
massa van edelstenen metriekkaraat 1 metriekkaraat = 2 · 10 –4 kg
lineïeke massa van textielvezels en garens tex tex 1 tex = 10 –6 kg · m –1
bloeddruk en druk van andere lichaamsvloeistoffen millimeter kwik mm Hg 1 mm Hg = 133,322 Pa
Artikel 9
De decibel A, waarvan het symbool dB(A) is, is de eenheid van geluidniveau van een geluid, waarbij onder geluidniveau wordt verstaan het twintigvoud van de logaritme met grondtal 10 van de verhouding van de effectieve waarde van de geluiddruk van het geluid, gewogen volgens de curve A, vastgelegd in Publikatie 61672-1 van de International Electrotechnical Commission, en een vergelijkingsdruk van 2 · 10 –5 pascal.
1.
De benaming «EEG-natuurgewicht» mag uitsluitend worden gebruikt ter aanduiding van het natuurgewicht van granen, uitgedrukt in kilogram per hectoliter, bedoeld in artikel 2, tweede lid, van richtlijn (EEG) nr. 71/347 van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 12 oktober 1971 (PbEG L 239) betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten inzake de meting van het natuurgewicht van granen.
2.
Bij of in verband met de handel in granen tussen, in verschillende Lid-Staten van de Europese Unie, andere Staten die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte of Turkije gevestigde kopers en verkopers, mogen ter aanduiding van het natuurgewicht van graan slechts benamingen worden gebezigd, welke een gelijke betekenis hebben als de benaming «EEG-natuurgewicht».
Artikel 11
De benaming «alcoholgehalte» mag met betrekking tot een mengsel van water en alcohol voor geen andere grootheid worden gebezigd dan voor het alcoholvolumegehalte of het alcoholmassagehalte als weergegeven in de navolgende tabel:
grootheid uitsluitend voor eenheid
naam symbool waarde
alcoholvolumegehalte van een mengsel van water en alcohol bij 20 °C volumeprocent % vol 1% vol = 0,01 m 3 · m –3
alcoholmassagehalte van een mengsel van water en alcohol massaprocent % mas 1% mas = 0,01 kg · kg –1
1.
Behoudens het derde lid, worden in de navolgende tabel genoemde decimale veelvouden en delen van de in het tweede lid bedoelde eenheden, indien deze veelvouden en delen niet worden aangeduid door een getal voor de naam of het symbool van de betrokken meeteenheden, aangeduid door aan die naam of dat symbool één van de volgende voorvoegsels, onderscheidenlijk symbolen vooraf te laten gaan:
2.
Het gebruik van de in het eerste lid genoemde voorvoegsels is van toepassing op:
a. de SI-grondeenheden, genoemd in art. 3, eerste lid;
b. de afgeleide SI-eenheden, genoemd in artikel 5, tweede lid;
c. de eenheden: liter, ton, bar, decimale graad of gon, atomaire massaeenheid, elektronvolt, dioptrie, are, barn, metriekkaraat, tex, voltampère en voltampère reactief.
3.
De namen en symbolen van de decimale veelvouden en delen van de eenheid van massa worden gevormd door toevoeging van voorvoegsels aan het woord «gram» en van hun symbolen aan het symbool g.
4.
Het honderdvoud van de are wordt aangeduid met de naam hectare.
Artikel 13
Er worden nationale meetstandaarden beheerd of verwezenlijkt van de volgende grootheden:
a. lengte;
b. massa;
c. tijd;
d. elektrische spanning;
e. elektrische weerstand;
f. thermodynamische temperatuur;
g. lichtsterkte.
Artikel 14
De verwezenlijking van de nationale meetstandaard van lengte vindt plaats met een methode, gebaseerd op een golflengte van een gestabiliseerde lichtbron die vastgelegd is in aanbeveling 1 uit 2002, aanbeveling 1 uit 2003 dan wel aanbeveling 3 uit 2005 van het Comité international des Poids et Mesures.
Artikel 15
Als nationale meetstandaard van massa geldt de massa vastgesteld door het Bureau international des Poids et Mesures van het platina-iridium massastuk nr. 53.
Artikel 16
De verwezenlijking van de nationale meetstandaard van tijd vindt plaats met een methode gebaseerd op de aanwijzing van drie cesiumatoomklokken.
Artikel 17
De verwezenlijking van de nationale meetstandaard van elektrische spanning vindt plaats met een methode gebaseerd op het Josephson effect conform aanbeveling 1 uit 1988 van het Comité international des Poids et Mesures.
Artikel 18
De verwezenlijking van de nationale meetstandaard van elektrische weerstand vindt plaats met een methode gebaseerd op het quantum Hall effect conform aanbeveling 2 uit 1988 van het Comité international des Poids et Mesures.
Artikel 19
De verwezenlijking van de nationale meetstandaard van thermodynamische temperatuur vindt plaats met een methode gebaseerd op de Internationale Temperatuurschaal van 1990 (ITS-90) conform aanbeveling 5 uit 1989 van het Comité international des Poids et Mesures.
Artikel 20
De verwezenlijking van de nationale meetstandaard voor lichtsterkte is gebaseerd op de meting van het stralingsvermogen met een Absolute Cryogene Radiometer.
Artikel 20a
Dit besluit, met uitzondering van de artikelen 9, 10 en 11 alsmede paragraaf 3, is mede van toepassing in de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en berust voor de toepassing in die openbare lichamen op artikel 2 van de IJkwet BES.
Artikel 21
De artikelen van dit besluit treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.
Artikel 22
Dit besluit wordt aangehaald als: Meeteenhedenbesluit 2006.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
’s-Gravenhage, 12 oktober 2006
De Minister van Economische Zaken ,
Uitgegeven de achtentwintigste november 2006
De Minister van Justitie ,
Inhoudsopgave
+ § 1. Begripsbepalingen
+ § 2. Erkende meeteenheden
+ § 3. Nationale meetstandaarden
+ § 3a. Bonaire, Sint Eustatius en Saba
+ § 4. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht