Notawisseling tussen de Nederlandse en de Belgische Regering ter uitvoering van artikel 10, onder (c), van het Europees Verdrag betreffende sociale en medische bijstand
(authentiek: nl)
MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN
No. DVE/VB -80083
's-Gravenhage, 10 juni 1959.
Mijnheer de Ambassadeur,
Verwijzend naar de terzake tussen Uw Ambassade en mijn Ministerie gevoerde correspondentie heb ik de eer Uwer Excellentie voor te stellen, dat de Nederlandse en de Belgische Regering ter uitvoering van artikel 10, onder c, van het op 11 december 1953 te Parijs gesloten Europese Verdrag betreffende sociale en medische bijstand Roosendaal en Antwerpen als de plaatsen aanwijzen, waar Nederlandse onderdanen die op Belgisch grondgebied verblijven en op wie Titel II van genoemd Verdrag van toepassing is, en Belgische onderdanen die op Nederlands grondgebied verblijven en op wie genoemde Titel van toepassing is, kunnen worden overgegeven.
In bijzondere en dringende gevallen zal, ter bevordering van een vlotte gang van zaken, voor het overgeven van personen als hierboven bedoeld door onze beide Regeringen in onderling overleg een andere plaats kunnen worden aangewezen dan Roosendaal of Antwerpen.
Indien het bovenstaande voorstel voor de Belgische Regering aanvaardbaar is, heb ik de eer Uwer Excellentie voor te stellen, dat deze brief en Uwer Excellentie's bevestigend antwoord beschouwd zullen worden een overeenkomst tussen onze beide Regeringen te vormen.
Ik maak van deze gelegenheid gebruik, Mijnheer de Ambassadeur, de verzekering van mijn bijzondere hoogachting te hernieuwen.
(w.g.) J. LUNS.
Zijner Excellentie
Baron F. X. J. M. G. van der Straten-Waillet,
Buitengewoon en Gevolmachtigd Ambassadeur
van België,
's-Gravenhage.
AMBASSADE VAN BELGIË
N°. EXT 33/6079
's-Gravenhage, 1 augustus 1959
Excellentie,
Verwijzend naar het schrijven van Uwe Excellentie van 10 juni 1959, heb ik de eer, in opdracht van de Belgische Regering, mijn akkoord te betuigen met Uwer Excellentie's voorstel, waarbij de Belgische en de Nederlandse Regering ter uitvoering van artikel 10, onder c, van het op 11 december 1953 te Parijs gesloten Europese Verdrag betreffende sociale en medische bijstand Antwerpen en Roosendaal als de plaatsen aanwijzen, waar Belgische onderdanen, die op Nederlands grondgebied verblijven en op wie Titel II van genoemd Verdrag van toepassing is, en Nederlandse onderdanen, die op Belgisch grondgebied verblijven en op wie genoemde Titel van toepassing is, kunnen worden overgegeven.
In bijzondere en dringende gevallen zal, ter bevordering van een vlotte gang van zaken, voor het overgeven van personen als hierboven bedoeld door onze beide Regeringen in onderling overleg een andere plaats kunnen worden aangewezen dan Antwerpen of Roosendaal.
Overeenkomstig Uw voorstel, worden Uwer Excellentie's hogergenoemd schrijven en onderhavig antwoord beschouwd als vormende een overeenkomst tussen onze beide Regeringen.
Ik maak van deze gelegenheid gebruik, Excellentie, de verzekering van mijn bijzondere hoogachting te hernieuwen.
(w.g.) MARC TAYMANS
Zaakgelastigde van België a.i.
Aan Zijne Excellentie
Mr. J. M. A. H. Luns,
Minister van Buitenlandse Zaken,
Plein 23,
's-Gravenhage.
Inhoudsopgave
Nr. I
Nr. II
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht