Notawisseling tussen de Nederlandse en de Belgische Regering tot uitvoering van het Verdrag van 13 april 1948 nopens de aanwijzing van het Belgische grenskantoor bij Maaseik tot internationaal douanekantoor voor het wegverkeer
(authentiek: nl)
AMBASSADE VAN BELGIË
No. 172/4616
's-Gravenhage, 26 juni 1963.
Excellentie,
Ik heb de eer Uwer Excellentie mede te delen dat bij toepassing van artikel 1 van de Overeenkomst, getekend te 's-Gravenhage op 13 mei 1948, betreffende de samenvoeging van de douanebehandeling aan de Nederlands-Belgische grens, de bevoegde Belgische Overheden het project van de hiernavolgende aanwijzingen hebben goedgekeurd:
a) als internationaal douanekantoor voor het wegverkeer:
het grenskantoor Maaseik, op Belgisch grondgebied, dat zal worden genoemd Maaseik-Roosteren;
b) als internationale douaneweg:
de weg van Maaseik naar Roosteren, vanaf de gemeenschappelijke grens over een lengte van 250 meter, op Belgisch grondgebied, gemeten vanaf het punt alwaar die grens de as van de weg snijdt, alsmede de straat, naast en ten westen van het kantoor, die op de weg van Maaseik naar Roosteren uitmondt, over een lengte van 50 meter gemeten van het midden van laatstgenoemde weg.
De Belgische overheden zouden dit akkoord op 1 juli 1963 in werking willen laten treden.
Ik zou het op prijs stellen van Uwe Excellentie te mogen vernemen of de bevoegde Nederlandse overheden met bovenvermelde aanwijzingen kunnen instemmen.
Ik moge Uwe Excellentie vragen de verzekering mijner zeer bijzondere hoogachting wel te willen aanvaarden.
(w.g.) VAN DER STRATEN
Ambassadeur van België
Aan Zijne Excellentie
de Heer Mr. J.M. A. H. Luns
Minister van Buitenlandse Zaken
te 's-Gravenhage
Mr. J. M. A. H. Luns
's-Gravenhage, 26 juni 1963.
Mijnheer de Ambassadeur,
Ik heb de eer Uwer Excellentie de ontvangst te bevestigen van Haar brief van 26 juni 1963, no. 172/4616, en moge Haar hierbij mededelen, dat ook de betrokken Nederlandse Ministeries zich accoord hebben verklaard — overeenkomstig artikel 1 van het verdrag nopens de samenvoeging van de douanebehandeling aan de Belgisch-Nederlandse grens, ondertekend te 's-Gravenhage op 13 april 1948 — met de aanwijzing:
[Red: (Zoals in Nr. I)]
Deze regeling wordt van kracht met ingang van 1 juli 1963.
Gelief, Mijnheer de Ambassadeur, de verzekering mijner bijzondere hoogachting wel te willen aanvaarden.
(w.g.) J. LUNS
Zijner Excellentie
F.X.J.M.G. Baron van der Straten Waillet
Ambassadeur van België
te 's-Gravenhage
Inhoudsopgave
Nr. I
Nr. II
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht