Notawisseling tussen de Nederlandse en de Belgische Regering tot uitvoering van het Verdrag van 13 april 1948 nopens de aanwijzing van het Belgische kantoor te Essen tot internationaal douanekantoor voor het wegverkeer
(authentiek: nl)
AMBASSADE VAN BELGIË
N°. 172/4915
's-Gravenhage, 9 juli 1959
Mijnheer de Minister,
Ik heb de eer Uwer Excellentie mede te delen, dat de bevoegde Belgische Ministers kunnen instemmen met de aanwijzing, overeenkomstig artikel 1 van het Verdrag nopens de samenvoeging van de douanebehandeling aan de Nederlands-Belgische grens, ondertekend te 's-Gravenhage, op 13 april 1948:
a) als internationaal douanekantoor voor het wegverkeer: het kantoor Essen op Belgisch grondgebied dat zal worden genoemd Essen-Nispen, met de daarbijhorende loods op Nederlands grondgebied;
b) als internationale douaneweg: de weg van Essen naar Roosendaal, gemeten vanaf de gemeenschappelijke grens en langs de as van de weg, over een lengte van 150 meter op Belgisch grondgebied en 250 meter op Nederlands grondgebied.
In de onder letter b bedoelde internationale douaneweg zijn tevens begrepen de bermen van de weg, het parkeerterrein behorende bij het internationale douanekantoor, alsmede de straat welke nabij genoemd kantoor op de weg van Essen naar Roosendaal uitmondt, voor zover die straat het parkeerterrein ten westen en ten zuiden omzoomt.
Deze regeling wordt van kracht met ingang van 16 juli 1959.
Ik zou het op prijs stellen te mogen vernemen of de bevoegde Nederlandse Ministers met de bovenbedoelde aanwijzing kunnen instemmen.
Gelief, Mijnheer de Minister, de verzekering mijner zeer bijzondere hoogachting wel te willen aanvaarden.
(w.g.) VAN DER STRATEN
Ambassadeur van België
Aan Zijne Excellentie
de Heer J. M. A. H. Luns,
Minister van Buitenlandse Zaken,
te 's-Gravenhage
Mr. J. M. A. H. LUNS
No. 95621
's-Gravenhage, 9 juli 1959
Mijnheer de Ambassadeur,
Ik heb de eer Uwer Excellentie de ontvangst te bevestigen van Haar brief van 9 juli 1959 No. 172/4915 en moge Haar hierbij mededelen, dat ook de betrokken Nederlandse Ministeries zich akkoord hebben verklaard - overeenkomstig artikel 1 van het verdrag nopens de samenvoeging van de douanebehandeling aan de Belgisch-Nederlandse grens, ondertekend te 's-Gravenhage op 13 april 1948 - met de aanwijzing:
[Red: (Zoals in nr. I)]
Deze regeling wordt van kracht met ingang van 16 juli 1959.
Gelief, Mijnheer de Ambassadeur, de verzekering mijner bijzondere hoogachting wel te willen aanvaarden.
(w.g.) J. LUNS
Zijner Excellentie
F. X. J. M. G. Baron van der Straten-Waillet,
Ambassadeur van België
te 's-Gravenhage.
Inhoudsopgave
Nr. I.
Nr. II
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht