Notawisseling tussen de Nederlandse en de Franse Regering houdende een overeenkomst nopens meestbegunstiging van boeren en landarbeiders op het stuk van vestiging
(authentiek: fr)
MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
Paris, le 20 juillet 1949.
Monsieur l'Ambassadeur,
J'ai l'honneur de vous faire savoir qu'en attendant la conclusion d'un traité d'établissement entre les Pays-Bas et la France le Gouvernement Français accordera aux travailleurs et exploitants agricoles néerlandais en France le bénéfice du traitement de la nation la plus favorisée en matière d'établissement, notamment en ce qui concerne le bénéfice de la législation française sur le statut du fermage.
Dans le même esprit, les ressortissants français aux Pays-Bas, qui sont considérés par la législation néerlandaise comme des exploitants agricoles ou des ouvriers agricoles bénéficieront aux Pays-Bas du traitement de la nation la plus favorisée en matière d'établissement, notamment en ce qui concerne les mesures qui pourraient éventuellement être prises par la législation néerlandaise au bénéfice de ses nationaux.
Je vous serais très obligé de vouloir bien me confirmer votre accord sur ce qui précède.
Veuillez agréer, Monsieur l'Ambassadeur, les assurances de ma très haute considération.
Pour le Ministre des Affaires Etrangères
et par délégation
l'Ambassadeur de France
Secrétaire-Général,
(s) PARODI
Son Excellence
Monsieur van Boetzelaer van Oosterhout,
Ambassadeur des Pays-Bas
Paris.
I
AMBASSADE DES PAYS-BAS
Paris, le 20 juillet 1949.
Monsieur le Président,
Par lettre en date de ce jour vous avez bien voulu me faire savoir ce qui suit:
[Red: (zoals in I)]
J'ai l'honneur de confirmer à Votre Excellence mon accord sur ce qui précède.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, les assurances de ma très haute considération.
(s) VAN BOETZELAER
Son Excellence
Monsieur Robert Schuman
Ministre des Affaires Etrangères.
II
(vertaling: nl)
MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN
Parijs, 20 Juli 1949
Mijnheer de Ambassadeur,
Ik heb de eer, te Uwer kennis te brengen dat, in afwachting van het sluiten van een vestigingsverdrag tussen Nederland en Frankrijk, de Franse Regering aan Nederlandse landarbeiders en zelfstandige boeren in Frankrijk de bevoorrechting zal toekennen van de behandeling der meestbegunstigde natie op het stuk van vestiging, in het bijzonder wat betreft de bevoorrechting van de Franse wetgeving inzake het pachtwezen.
In dezelfde geest zullen de Franse onderdanen in Nederland, die door de Nederlandse wetgeving worden beschouwd als zelfstandige boeren en landarbeiders, in Nederland de bevoorrechting genieten van de behandeling der meestbegunstigde natie op het stuk van vestiging, in het bijzonder wat betreft de maatregelen die eventueel door de Nederlandse wetgeving genomen zouden kunnen worden ten gunste van haar eigen onderdanen.
Ik zou U zeer verplicht zijn indien U mij Uw instemming met het bovenstaande wel wilde bevestigen.
Gelief, Mijnheer de Ambassadeur, de verzekering van mijn zeer bijzondere hoogachting te aanvaarden.
Voor de Minister van Buitenlandse Zaken
en bij volmacht
de Ambassadeur van Frankrijk
Secretaris-Generaal,
(w.g.) PARODI
Zijner Excellentie
de Heer van Boetzelaer van Oosterhout,
Harer Majesteits Ambassadeur
te Parijs.
I
AMBASSADE DER NEDERLANDEN
Parijs, 20 Juli 1949
Mijnheer de President,
Bij schrijven d.d. heden heeft U het volgende wel te mijner kennis willen brengen:
[Red: (zoals in I)]
Ik heb de eer Uwer Excellentie mijn instemming met het vorenstaande te bevestigen.
Gelief, Mijnheer de President, de verzekering van mijn zeer bijzondere hoogachting te aanvaarden.
(w.g.) VAN BOETZELAER.
Zijner Excellentie
de Heer Robert Schuman
Minister van Buitenlandse Zaken.
II
Inhoudsopgave
I
II
I
II
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht